Oferuj?c kompleksowe us?ugi bezpiecze?stwa biznesu zapewniamy:
 • Bezpo?redni? ochron? top managementu - ochrona VIP;
 • Przeprowadzenie audytów w zakresie ochrony osób i mienia;
 • Przygotowanie polityki bezpiecze?stwa oraz niezb?dnej dokumentacji ochronnej;
 • Ochron? wybranych obiektów oraz szkolenie ich personelu w zakresie procedur bezpiecze?stwa;
 • Tworzenie analiz obejmuj?cych - bezpiecze?stwo, ocen? ryzyka fizycznego oraz inwestycyjnego, zagro?enia (terroryzmem, przest?pczo?ci?, korupcj?), lokalne zwyczaje;
 • Badania wykonywane poprzez Open Source Intelligence (OSINT) oraz Human Intelligence (HUMINT);
 • Wykrywanie szpiegostwa przemys?owego, sprawdzanie wiarygodno?ci pracowników oraz partnerów biznesowych, tak?e pod k?tem podatno?ci na korupcj? oraz przestrzegania klauzul konkurencyjno?ci;
 • Ujawnianie dzia?a? nieuczciwej konkurencji oraz zbieranie informacji w tocz?cych si? sprawach o przest?pstwa i wykroczenia skarbowe;
 • Przygotowanie analiz sektorowych;
 • Weryfikacj? dokumentów, analiz? powi?za? osobistych pomi?dzy cz?onkami zarz?dów lub wspólnikami firm, analiz? powi?za? kapita?owych pomi?dzy firmami, sprawdzanie stanu prawnego ruchomo?ci i nieruchomo?ci.
 
Posiadamy szerokie do?wiadczenie w organizacji oraz realizacji zada? ochronnych w regionach tzw. "wysokiego ryzyka". Przedsi?biorcom inwestuj?cym na terenach zagro?onych konfliktami zbrojnymi lub dzia?aniami terrorystycznymi oferujemy:
 • Fizyczn? ochron? wytypowanych pracowników - ochrona osób VIP;
 • Zabezpieczenie obiektów firmowych oraz mieszkalnych;
 • Chronione konwoje;
 • Ochron? magazynowanych oraz transportowanych towarów;
 • Zapewnienie bezpiecze?stwa podczas spotka? biznesowych;
 • Organizacj? miejscowych struktur odpowiedzialnych za bezpiecze?stwo;
 • Szkolenie lokalnych pracowników ochrony;
 • Poszukiwanie osób zaginionych;
 • Doradztwo w zakresie doboru i zakupu niezb?dnego wyposa?enia taktycznego, ?rodków ratunkowych oraz ??czno?ci.
 
W trosce o wizerunek Klienta, czynno?ci przygotowujemy we wspó?pracy z jego dzia?em PR lub korzystamy ze sprawdzonych partnerów doradczych. Oferowane us?ugi wykonujemy w kooperacji z kancelariami prawnymi, agencjami detektywistycznymi oraz innymi podmiotami z bran?y ochrony i bezpiecze?stwa.