W imieniu pracowników S?du Rejonowego w Skar?ysku-Kamiennej oraz w?asnym, mam zaszczyt i przyjemno?? z?o?y? na Pa?stwa r?ce serdeczne podzi?kowania za zorganizowanie i  przeprowadzenie szkolenia z zakresu postepowania z osobami niebezpiecznymi oraz zachowania si? w sytuacji zagro?enia terroryzmem bombowym.
Wysokie kompetencje, znakomite przygotowanie merytoryczne oraz bogate do?wiadczenie osób prowadz?cych szkolenie zapewni?y sprawne przeprowadzenie szkolenia, a zaprezentowane zagadnienie i przekazane informacje w znacznym stopniu zwi?kszy?y zakres wiedzy pracowników odno?nie sposobu zachowania si? oraz post?powania podczas zdarze? o charakterze terrorystycznym.
Jeszcze raz dzi?kuj? za po?wi?cony czas i udzia? w przedsi?wzi?ciu ?ycz?c wielu sukcesów oraz pomy?lnej realizacji wszelkich planów i zamierze?.
Prezes S?du Rejonowego
Grzegorz Fura
W imieniu Kierownictwa Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Skar?ysku – Kamiennej mam przyjemno?? z?o?y? na Pa?stwa r?ce  serdeczne podzi?kowania za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu post?powania z osobami niebezpiecznymi oraz zachowania si? w sytuacji zagro?enia terrorem bombowym.
Pracownicy Pa?stwa firmy wykazali si? szerok? wiedz? i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnie?, a przekazane informacje w sposób przyst?pny przyczyni?y si? do zwi?kszenia wiedzy funkcjonariuszy w zakresie zachowania i post?powania podczas zdarze? o charakterze terrorystycznym.
Jeszcze raz dzi?kuj? za profesjonalizm, zaanga?owanie, a w szczególno?ci wymierne efekty tego przedsi?wzi?cia. ?ycz? wielu sukcesów oraz pomy?lnej realizacji wszelkich planów i zamierze?.
Komendant Powiatowy
Pa?stwowej Stra?y Po?arnej 
st. bryg. mgr Marcin Machowski
Uczestnicz?cy w szkoleniu ocenili je jako zgodne z programem i w znacznym stopniu poszerzaj?ce i aktualizuj?ce wiedz? w prezentowanym zakresie. Docenili przygotowanie merytoryczne i komunikatywno?? prowadz?cych. Szkolenie prowadzone by?o w sposób interesuj?cy i bardzo przyst?pny.
Niniejszym udzielam referencji firmie Global Protection Group jako solidnemu partnerowi w zakresie szkole?.
Dyrektor
S?du Okr?gowego w Kielcach
Tomasz Jamka
W imieniu Kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Skar?ysku Kamiennej mam zaszczyt i przyjemno?? z?o?y? na Pa?stwa r?ce serdeczne podzi?kowania za zorganizowanie i przeprowadzenie szkole? w dniach 1-2 grudnia 2016 roku z zakresu post?powania z osobami niebezpiecznymi oraz zachowania si? w sytuacji zagro?enia terrorem bombowym.
 
Wysokie kompetencje oraz w?a?ciwe przygotowanie merytoryczne pracowników Pa?stwa firmy pozwoli?y na sprawne przeprowadzenie szkolenia, a przekazane w ten sposób informacje, niew?tpliwie przyczyni?y si? do zwi?kszenia wiedzy funkcjonariuszy w sposobie zachowani si? oraz post?powania podczas zdarze? o charakterze terrorystycznym.
 
Jeszcze raz dzi?kuj? za po?wi?cony czas i udzia? w przedsi?wzi?ciu. Sk?adaj?c te podzi?kowania, pragn? ?yczy? wielu sukcesów oraz pomy?lnej realizacji wszystkich planów i zamierze?.
Komendant Powiatowy Policji
w Skar?ysku Kamiennej
insp. Tomasz ?liwi?ski

Analizuj?c powy?sze wyniki procesu ankietowania, uwa?am i? szkolenie spe?ni?o oczekiwania uczestnika. Zosta?o przeprowadzone profesjonalnie. Wyk?adowca prezentowa? wysoki poziom przygotowania dydaktycznego, merytorycznego oraz praktycznego.

Z upowa?nienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
Magdalena Waszczeniuk

To whom it may concern,
It is with great pleasure that I write this recommendation letter for GLOBAL PROTECTION GROUP.
Dear Przemyslaw, thank you so much for the excellent workshop on “Pre-negotiations – dealing with an aggressive / dangerous person” provided by your company.
This work shop was most informative. Instructors presented the information in a clearly and organized fashion. The supervised hands-on experience they provided during the workshop was done in a highly professional manner. The content of the workshop were lucid and to the point and well understand by all. Choosing the GLOBAL PROTECTION GROUP was very good. Their professional attitude and knowledge is far beyond expectations.
I highly recommend GLOBAL PROTECTION GROUP as a great training centre and reliable partner.
We look forward to further cooperation with you and GLOBAL PROTECTION GROUP in future.
Thank you again for your time and energy.

Stanis?aw Bednarz
Security Manager
DoubleTree by Hilton

Podzi?kowania dla Global Protection Group w dowód uznania za pomoc w ogranizacji warsztatów szkoleniowych i zawodów ratownictwa taktycznego dla funkcjonariuszy Grup Interwencyjnych S?u?by Wi?ziennej.
Link do referencji.
Dyrektor generalny S?u?by Wi?ziennej
gen. Jacek Kitli?ski
On behalf of the Department of Occupational Safety and Health and Fire Protection, CMC Poland I would like to thank for the professional organization and conducting of a series of comprehensive trainings in recognizing and taking action in case of detection of Explosives and Dangerous Items of military origin.
The activities carried out by Global Protection Group in 2015 were attended by over 350 persons from all CMC Poland locations all over the country.
The cycle of trainings was carried out in a competent, substantial and intelligible manner.  It was implemented on the basis of current information about the threats of explosive objects.
The classes significantly contributed to raising the level of security, in particular in the scope of identification and safe response in case of detecting dangerous objects or explosives of military origin (unexploded ordnance, unexploded shells).
Considering the manner of preparing and the course of the training, the company recommends Mr. Przemys?aw Grabowski - The Global Protection Group as a reliable contractor and organizer of activities including the subject matters mentioned above.
LEGAL REPRESENTATIVE 
MANAGER OF DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AND FIRE PROTECTION 
Micha? Sikora
The Military Unit 4784 in Rzeszów provides references for The Global Protection Group, which according to the agreement 267/2015, implemented a specialized mountain training for the soldiers of the 21st Command Battalion in Rzeszow. The training was organized in the area of the Tatra National Park. 
The Global Protection Group fully completed the conditions of the contract, and conducted the training on a very high professional  and organizational level.
The Military Unit 4784, with full responsibility, recommends The Global Protection Group as a professional and reliable partner.
Commander
Lt. Col. Mariusz Stopa
I hereby confirm that The Global Protection Group from Legnica prepared and implemented the tactical special (shooting) training in the field of efficient and effective use of weapons necessary to perform tasks in special operations. The training was prepared for the soldiers of the Military Unit 4724 (JW NIL).
The service was provided timely and fairly and in accordance with the conditions specified in the order specification, with full and comprehensive material and technical provisions and by professional and dedicated instructors.
Considering the manner of preparing the training course and its implementation, I recommend the company as a contractor and organizer of activities including topical issues.
JW NIL Commander 
Col. Miroslaw KRUPA
12 3