W imieniu pracowników S?du Rejonowego w Skar?ysku-Kamiennej oraz w?asnym, mam zaszczyt i przyjemno?? z?o?y? na Pa?stwa r?ce serdeczne podzi?kowania za zorganizowanie i  przeprowadzenie szkolenia z zakresu postepowania z osobami niebezpiecznymi oraz zachowania si? w sytuacji zagro?enia terroryzmem bombowym.
Wysokie kompetencje, znakomite przygotowanie merytoryczne oraz bogate do?wiadczenie osób prowadz?cych szkolenie zapewni?y sprawne przeprowadzenie szkolenia, a zaprezentowane zagadnienie i przekazane informacje w znacznym stopniu zwi?kszy?y zakres wiedzy pracowników odno?nie sposobu zachowania si? oraz post?powania podczas zdarze? o charakterze terrorystycznym.
Jeszcze raz dzi?kuj? za po?wi?cony czas i udzia? w przedsi?wzi?ciu ?ycz?c wielu sukcesów oraz pomy?lnej realizacji wszelkich planów i zamierze?.
Prezes S?du Rejonowego
Grzegorz Fura
W imieniu Kierownictwa Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Skar?ysku – Kamiennej mam przyjemno?? z?o?y? na Pa?stwa r?ce  serdeczne podzi?kowania za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu post?powania z osobami niebezpiecznymi oraz zachowania si? w sytuacji zagro?enia terrorem bombowym.
Pracownicy Pa?stwa firmy wykazali si? szerok? wiedz? i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnie?, a przekazane informacje w sposób przyst?pny przyczyni?y si? do zwi?kszenia wiedzy funkcjonariuszy w zakresie zachowania i post?powania podczas zdarze? o charakterze terrorystycznym.
Jeszcze raz dzi?kuj? za profesjonalizm, zaanga?owanie, a w szczególno?ci wymierne efekty tego przedsi?wzi?cia. ?ycz? wielu sukcesów oraz pomy?lnej realizacji wszelkich planów i zamierze?.
Komendant Powiatowy
Pa?stwowej Stra?y Po?arnej 
st. bryg. mgr Marcin Machowski
Uczestnicz?cy w szkoleniu ocenili je jako zgodne z programem i w znacznym stopniu poszerzaj?ce i aktualizuj?ce wiedz? w prezentowanym zakresie. Docenili przygotowanie merytoryczne i komunikatywno?? prowadz?cych. Szkolenie prowadzone by?o w sposób interesuj?cy i bardzo przyst?pny.
Niniejszym udzielam referencji firmie Global Protection Group jako solidnemu partnerowi w zakresie szkole?.
Dyrektor
S?du Okr?gowego w Kielcach
Tomasz Jamka
W imieniu Kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Skar?ysku Kamiennej mam zaszczyt i przyjemno?? z?o?y? na Pa?stwa r?ce serdeczne podzi?kowania za zorganizowanie i przeprowadzenie szkole? w dniach 1-2 grudnia 2016 roku z zakresu post?powania z osobami niebezpiecznymi oraz zachowania si? w sytuacji zagro?enia terrorem bombowym.
 
Wysokie kompetencje oraz w?a?ciwe przygotowanie merytoryczne pracowników Pa?stwa firmy pozwoli?y na sprawne przeprowadzenie szkolenia, a przekazane w ten sposób informacje, niew?tpliwie przyczyni?y si? do zwi?kszenia wiedzy funkcjonariuszy w sposobie zachowani si? oraz post?powania podczas zdarze? o charakterze terrorystycznym.
 
Jeszcze raz dzi?kuj? za po?wi?cony czas i udzia? w przedsi?wzi?ciu. Sk?adaj?c te podzi?kowania, pragn? ?yczy? wielu sukcesów oraz pomy?lnej realizacji wszystkich planów i zamierze?.
Komendant Powiatowy Policji
w Skar?ysku Kamiennej
insp. Tomasz ?liwi?ski

Analizuj?c powy?sze wyniki procesu ankietowania, uwa?am i? szkolenie spe?ni?o oczekiwania uczestnika. Zosta?o przeprowadzone profesjonalnie. Wyk?adowca prezentowa? wysoki poziom przygotowania dydaktycznego, merytorycznego oraz praktycznego.

Z upowa?nienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
Magdalena Waszczeniuk

To whom it may concern,
It is with great pleasure that I write this recommendation letter for GLOBAL PROTECTION GROUP.
Dear Przemyslaw, thank you so much for the excellent workshop on “Pre-negotiations – dealing with an aggressive / dangerous person” provided by your company.
This work shop was most informative. Instructors presented the information in a clearly and organized fashion. The supervised hands-on experience they provided during the workshop was done in a highly professional manner. The content of the workshop were lucid and to the point and well understand by all. Choosing the GLOBAL PROTECTION GROUP was very good. Their professional attitude and knowledge is far beyond expectations.
I highly recommend GLOBAL PROTECTION GROUP as a great training centre and reliable partner.
We look forward to further cooperation with you and GLOBAL PROTECTION GROUP in future.
Thank you again for your time and energy.

Stanis?aw Bednarz
Security Manager
DoubleTree by Hilton

Podzi?kowania dla Global Protection Group w dowód uznania za pomoc w ogranizacji warsztatów szkoleniowych i zawodów ratownictwa taktycznego dla funkcjonariuszy Grup Interwencyjnych S?u?by Wi?ziennej.

Dyrektor generalny S?u?by Wi?ziennej
gen. Jacek Kitli?ski

W imieniu Biura BHP i Ochrony Przeciwpo?arowej, CMC Poland Sp. z o.o. pragn? podzi?kowa? za profesjonalne zorganizowanie i przeprowadzenie szeregu kompleksowych szkole? z zakresu rozpoznawania i podejmowania dzia?a? na wypadek wykrycia Przedmiotów Wybuchowych i Niebezpiecznych (PWiN) pochodzenia wojskowego.
W zaj?ciach realizowanych przez firm? Global Protection Group w 2015 roku wzi??o udzia? przesz?o 350 osób ze wszystkich lokalizacji CMC Poland z terenu ca?ego kraju.
Cykl Szkole? zosta? przeprowadzony w sposób kompetentny, merytoryczny, przyst?pny dla pracowników firmy w oparciu o aktualne informacje o zagro?eniu przedmiotami wybuchowymi.
Przeprowadzone zaj?cia w sposób istotny wp?yn??y na podniesienie poziomu bezpiecze?stwa, w szczególno?ci w zakresie identyfikacji i bezpiecznego reagowania w przypadku wykrycia przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych pochodzenia wojskowego (niewybuchów, niewypa?ów).
Maj?c na uwadze sposób przygotowania szkole? oraz ich przebieg, rekomenduje firm? Pana Przemys?awa Grabowskiego – Global Protection Group, jako rzetelnego wykonawc? i organizatora zaj?? obejmuj?cych w/w tematyk?.
PE?NOMOCNIK ZARZ?DU
KIEROWNIK BIURA BHP I OCHRONY PRZECIWPO?AROWEJ
Micha? Sikora
Jednostka Wojskowa 4784 w Rzeszowie udziela referencji firmie Global Protection Group, która zgodnie z zwart? umow? w rejonie Tatrza?skiego Parku Narodowego zrealizowa?a specjalistyczne szkolenie górskie dla ?o?nierzy 21 batalionu dowodzenia z Rzeszowa.
Firma Global Protection Group w ca?o?ci wype?ni?a warunki zawartej umowy, a przeprowadzone szkolenie sta?o na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.
Jednostka Wojskowa 4784 z pe?n? odpowiedzialno?ci? poleca firm? Global Protection Group jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera.
Komendant JW 4784
pp?k Mariusz Stopa
Potwierdzam niniejszym, ?e firma Global Protection Group z Legnicy przeprowadzi?a z ?o?nierzami Jednostki Wojskowej 4724 (JW NIL) szkolenie taktyczno-specjalne (strzeleckie) z zakresu sprawnego i skutecznego pos?ugiwania si? broni?, niezb?dnego do wykonywania zada? podczas operacji specjalnych.
Us?uga zosta?a zrealizowana terminowo i rzetelnie, zgodnie z warunkami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamówienia, przy pe?nym i kompleksowym zabezpieczeniu materia?owo-technicznym, przez profesjonalnych i zaanga?owanych instruktorów.
Maj?c na uwadze sposób przygotowania szkolenia oraz jego przebieg, rekomenduj? ww. firm? jako wykonawc? i organizatora zaj??, obejmuj?cych przedmiotow? problematyk?.
Dowódca JW NIL
p?k Miros?aw KRUPA
12 3