W imieniu S?du Okr?gowego w Warszawie potwierdzam, ?e szkolenia zosta?y przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny, z nale?yt? staranno?ci? i rzetelno?ci?. ?yczliwe o otwarte nastawienie Pana Przemys?aw Grabowskiego do wymaga? S?du Okr?gowego w Warszawie zach?caj? do kontynuowania wspó?pracy.
Z-ca Dyrektora S?du Okr?gowego w Warszawie
Anna Badelska
Niezmiernie mi?o nam zarekomendowa? us?ugi Pana XXX instruktora w firmie Global Protection Group. W ramach wspó?pracy Pan XXX wspó?prowadzi? w dniach od 29 czerwca do 3 lipca 2015 r. szkolenie specjalistyczne z zakresu zatrzymywania szczególnie niebezpiecznych przest?pców w ramach zwalczania przest?pczo?ci transgranicznej i zorganizowanej w sytuacji konieczno?ci u?ycia broni palnej (z elementami komunikacji w j?zyku angielskim). Szkolenie odby?o si? w oparciu o obiekty szkoleniowe Jednostki Wojskowej Komandosów w Lubli?cu. W powy?szych zaj?ciach szkoleniowych wzi??o udzia? czterdziestu funkcjonariuszy wspó?pracuj?cych s?u?b: Stra?y Granicznej, Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego oraz Centralnego Biura ?ledczego Policji.
Pan XXX odpowiada? za obszary "Taktyka Specjalna" oraz "Strzelanie z broni palnej" i w tym zakresie przeprowadzi? szkolenie obejmuj?ce m.in. zagadnienia:
- strzelanie treningowe, strzelenia indywidualne i zespo?owe,
- taktyki i techniki wej?cia do obiektu realizacji, prowadzenie dzia?a? w obiekcie, wykorzystanie sprz?tu wy?omowego, zabezpieczenie budynku i osób w nim przebywaj?cych.
Instruktor wykaza? si? zarówno zaanga?owanie, jak i pe?nym profesjonalizmem podczas realizacji ww. szkolenia. Wysoka Fachowo?? Pana XXX oraz do?wiadczenie w realizacji tego typu dzia?a? pozwoli?y na efektywne wykorzystanie zarówno czasu, jak i potencja?u uczestników.
Pan XXX jest godnym polecenia instruktorem, wykaza? du?? staranno?? o sprawny przebieg szkolenia i bez zastrze?e? wywi?za? si? zawartej umowy, a wysoka jako?? ?wiadczonych us?ug ?wiadczy o Jego profesjonalizmie.
Komendant 
Karpackiego O?rodka Wsparcia Stra?y Granicznej w Nowym S?czu
p?k SG Mieczys?aw Kurek
W imieniu huty ArcelorMittal Warszawa chcia?bym z?o?y? serdeczne podzi?kowania za zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie od sierpnia do grudnia 2014 roku cyklu szkole? z zakresu Materia?ów Niebezpiecznych Pochodzenia Wojskowego w z?omie.

Szkoleniem tym obj?tych zosta?o oko?o 500 pracowników firm z?omowych realizuj?cych dostawy z?omu do naszej huty. Tak?e pracownicy stalowni huty oraz spó?ki Silscrap realizuj?cej zaopatrzenie w z?om hut koncernu ArcelorMittal w Polsce uczestniczyli w tych szkoleniach. Szkolenia zorganizowane by?y na terenie huty w Warszawie oraz oddzia?u Silscrap w Bielsku Bia?ej.

Elementem uzupe?niaj?cym zrealizowanym przez GPG by?y tak?e prezentacje umieszczone na naszych stronach internetowych przeznaczone dla pracowników dostawców, którzy nie uczestniczyli osobi?cie w szkoleniach.

Szkolenia spotka?y si? z uznaniem zarówno ze strony uczestników jak i organów ArcelorMittal Warszawa.
Manager 
Piotr Rogalewski
IBCOL Polska Sp. z o. o. jako wy??czny dystrybutor sprz?tu z zakresu EOD/IEDD/C-IED firmy Chemring EOD, Alford Technologies, Schiebel Elektornische Geraete GmbH oraz wielu innych producentów sprz?tu ochronnego, poleca us?ugi firmy Global Protection Group.
 
Szkoleniowcami firmy Global Protection Group s? certyfikowani instruktorzy, wywodz?cy si? z rz?dowych o?rodków szkoleniowych MON i MSW, i oferuj? profesjonalne szkolenia z zakresu oferowanych przez nas urz?dze?.
Magda Heese
Prezes IBCOL Polska Sp. z o. o.

W imieniu S?du Okr?gowego w Warszawie potwierdzam, ?e szkolenia zosta?y przeprowadzone profesjonalnie. Pan Przemys?aw Grabowski prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? pod nazw? Global Protection Group zosta? przez uczestników szkole? oceniony bardzo dobrze pod k?tem merytorycznym i dydaktycznym. Us?uga ta wykonana zosta?a w sposób prawid?owy oraz bez ?adnych zastrze?e?.

Dyrektor S?du Okr?gowego
Dorota Ludwiniak

Niniejszym mam przyjemno?? zarekomendowa? Przemys?awa GRABOWSKIEGO z firmy Global Protection Group jako rzetelnego wspó?pracownika. Wysoka wiedza z zakresu ochrony, elastyczno??, ?yczliwo?? i otwarto?? wobec klienta jest niew?tpliwie wizytówki Przemys?awa GRABOWSKIEGO, która sprawia, ?e wspó?praca uk?ada si? bezproblemowo.

Robert Rebizant
Biuro Prawno - Detektywistyczne SATOR

Prosz? o przyj?cie podzi?kowa? za profesjonalne i nowoczesne przeprowadzenie szkolenia dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Rzetelno??, wiedza teoretyczna oraz praktyka i do?wiadczenie jakim Pan dysponuje skutkuj? podniesieniem wiedzy i sprawno?ci naszych policjantów, co ma wielki wp?yw na ich bezpiecze?stwo oraz bezpiecze?stwo osób, w stosunku do których podejmuj? oni interwencje.
Zaj?cia, które Pan prowadzi? dla funkcjonariuszy naszej jednostki spe?ni?y oczekiwania uczestników i przyczyni?y si? do wy?szego poziomu ich wyszkolenia. Bez w?tpienia wykorzystaj? zdobyt? wiedz? praktyczn? i teoretyczn? w codziennej s?u?bie.
Dzi?kuj?c za wspó?prac? wyra?am nadziej?, i? b?dzie ona nadal kontynuowana w celu podnoszenia kwalifikacji uczestników szkole?.

Komendant Miejski Policji w Legnicy
insp. mgr S?awomir B?k

Potwierdzam, ?e firma Global Protection Group przeprowadzi?a profesjonalne szkolenie dla pracowników firmy Vector Synergy Sp. z o.o. Szkolenie nosi?o tytu? "Individual Common Core Skills" i przygotowywa?o uczestników do pracy na terenie Afganistanu, gdzie wyst?puje zagro?enie zwi?zane z dzia?aniami wojennymi. Szkolenie zawiera?o cz??? teoretyczn? oraz praktyczn?, zosta?o przeprowadzone w sposób rzetelny pod wzgl?dem merytorycznym i organizacyjnym.
Polecam firm? Global Protection Group instytucjom publicznym oraz firmom jako partnera godnego wspó?pracy i zaufania.

Piotr Harasimowicz
Prezes Zarz?du VECTOR SYNERGY

Podzi?kowania dla Global Protection Group w dowód uznania za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia dla ?o?nierzy Jednostki Wojskowej Komandosów.
Link do referencji.

Dowódca JWK
p?k Wies?aw Kuku?a

Szkolenie przeprowadzono w sposób rzetelny reprezentuj?cy wysoki poziom przygotowania pod wzgl?dem merytorycznym i organizacyjnym. Na uznanie zas?uguje profesjonalny sposób przeprowadzania zaj??, umiej?tnie dobrane ?wiczenia praktyczne, jak równie? bardzo dobre zabezpieczenie szkolenia w materia?y pogl?dowe. Z wielk? satysfakcj? stwierdzam, ?e firma GLOBAL PROTECTION GROUP ?wiadczy us?ugi szkoleniowe na wysokim poziomie metodycznym i praktycznym.

p?k dypl. pil. Jacek Pszczo?a
D-ca 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

1 23