Tematyka szkolenia, profesjonalne przygotowanie, innowacyjne metody nauczania i imponuj?ce do?wiadczenie prowadz?cego sprawi?y, ?e zdobyt? wiedz? uczestnicy potrafi? wykorzysta? w swojej pracy zawodowej.Umiej?tne po??czenie zagadnie? teoretycznych z ?wiczeniami praktycznymi przyczyni?y si? do tego, ?e czas sp?dzony na szkoleniu przyniós? wymierne efekty w postaci podwy?szenia kwalifikacji zawodowych uczestników.
Jestem przekonany, ?e oferta firmy Global Protection Group odpowie na potrzeby firm, które chc? inwestowa? w wiedz? i rozwój swoich pracowników.

Ministerstwo Sprawiedliwo?ci
Naczelnik Wydzia?u Ochrony

Z nieskrywan? przyjemno?ci? potwierdzam, i? firma Global Protection Group przeprowadzi?a profesjonalne szkolenie dla grupy pracowników Naczelnego S?du Administracyjnego, odpowiedzialnych za jego ochron?. Na wyj?tkowe uznanie zas?uguj? kompetencje merytoryczne oraz umiej?tno?ci interpersonalne prowadz?cych zaj?cia. Dodatkowo, uczestnicy szkolenia, którzy pomy?lnie przeszli przez egzamin ko?cowy otrzymali certyfikaty honorowane przez The International Association of Personal Protection Agents. Dla wspólnego bezpiecze?stwa oraz bior?c pod uwag? sposób, form? i profesjonalizm przeprowadzonego szkolenia, przy uwzgl?dnieniu powy?szych argumentów, mog? z pe?n? odpowiedzialno?ci? poleci? firm? Global Protection Group jako rzetelnego, uczciwego i wyj?tkowo solidnego partnera. Jestem g??boko przekonany, i? wspó?praca z firm? b?dzie kontynuowana, dzi?ki czemu pracownicy ochrony Naczelnego S?du Administracyjnego b?d? mieli mo?liwo?? zdobywania nowych umiej?tno?ci oraz podnoszenia zarówno swoich kwalifikacji jak i poziomu bezpiecze?stwa chronionego obiektu.

SZEF OCHRONY
Naczelnego S?du Administracyjnego

Sk?adam wyrazy podzi?kowania dla Pana XX za wk?ad wniesiony w szkolenie funkcjonariuszy Wydzia?u Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Nasz? wspó?prac? rozpocz?li?my w 2010 roku od kursu walki w bliskim kontakcie, co w krótkim czasie zaowocowa?o regularnymi treningami pod okiem profesjonalnych instruktorów. Podczas szkole? oraz seminariów tematycznych organizowanych przez wymienionego, policjanci zapoznali si? z nowatorskimi rozwi?zaniami systemowymi w zakresie taktyki i techniki interwencji w sytuacjach wysokiego ryzyka.

Wyra?am nadziej?, ?e dotychczasowa wspó?praca b?dzie kontynuowana i zaowocuje podniesieniem kwalifikacji zawodowych oraz bezpiecze?stwa podleg?ych mi policjantów.

 Zast?pca Naczelnika Wydzia?u Kryminalnego KMP w Legnicy

Przemys?aw Grabowski przeszed? szereg szkole? z zakresu ochrony VIP, taktyki antyterrorystycznej, wyszkolenia strzeleckiego oraz walki wr?cz w formule Street Boxing, organizowanych przez Counterterrorism Training Poland Cichy Fight & Tactics Group Consulting. Znakomicie sprawdza? si? zarówno w sytuacjach wymagaj?cych indywidualnego wysi?ku, jak i w pracy zespo?owej. Podczas szkole? wyró?nia? si? wysokim zaanga?owaniem oraz kreatywno?ci? a powierzone zadania wykonywa? w sposób reprezentuj?cy najwy?szy poziom umiej?tno?ci. Polecam w/w, jako wysoko wykwalifikowanego specjalist? w zakresie ochrony osobistej oraz dowódc? Global Protection Group.

Grzegorz "CICHY" Miko?ajczyk
CONSULTANT ANTITERRORISM

Przemys?aw Grabowski realizowa? na rzecz Firmy dwa zadania terminowe. Pierwsze: to Ochrona Vipów /biznesmenów z USA/ w charakterze dowódcy zespo?u ochrony. Da? si? pozna? jako dobry organizator, zdyscyplinowany podw?adny, profesjonalnie wywi?zuj?cy si? z na?o?onych na niego obowi?zków s?u?bowych. Cieszy? si? uznaniem wspó?pracowników i prze?o?onych. By? pracownikiem zaanga?owanym i dyspozycyjnym.

 G4S

Na zlecenie firmy ANTYTERROR - Grupa Ochrony i Zabezpieczenia WOX , ekspert z Global Protection Group przeprowadzi? audyt bezpiecze?stwa fizycznego Wroc?awskiego Parku Wodnego. Ze swojego zadania wywi?za? si? wzorowo wykazuj?c si? wyj?tkow? wiedz? w zakresie bezpiecze?stwa osób i mienia. Podczas pracy prezentowa? ogromn? kreatywno?? w poszukiwaniu i eliminacji potencjalnych zagro?e?. Realizowane przez Global Protection Group audyty bezpiecze?stwa z ca?ym przekonaniem mog? rekomendowa? wszystkim tym, którzy szukaj? nowatorskich rozwi?za? biznesowych i wiarygodnych ?róde? informacji na temat ochrony osób i mienia.

 ANTYTERROR - Grupa Ochrony i Zabezpieczenia WOX

DEFENDER d.o.o. rozpocz?? wspó?prac? z twórcami Global Protection Group w 2004 roku. Od tego czasu zakres naszej kooperacji obejmuje organizacje i realizacj? ochrony prywatnych przedsi?biorców na terenie ca?ej Europy. Podczas przeprowadzanych dzia?a? przedstawiciele Global Protection Group reprezentowali najwy?szy poziom profesjonalizmu zawodowego. Powierzone obowi?zki wykonywali rzetelnie z zachowaniem pe?nej dyskrecji, wykazuj?c si? innowacyjno?ci? w rozwi?zywaniu zaistnia?ych problemów.
Niniejszym polecam Global Protection Group jako sprawdzonego kontrahenta w dziedzinie bezpiecze?stwa biznesu i ochrony VIP.

DEFENDER društvo s ograni?enom odgovornoš?u

Chcia?bym z?o?y? podzi?kowania firmie "Global Protection Group" z siedzib? w Legnicy, która w terminie od 19 do 20 lutego 2011 przeprowadzi?a szkolenie dla pracowników i dowódców ochrony, funkcjonariuszy Policji i BOR, ?o?nierzy zawodowych oraz pozosta?ych formacji odpowiedzialnych za bezpiecze?stwo z zakresu - "Ochrona pirotechniczna placówek u?yteczno?ci publicznej", honorowane przez The International Association of Personal Protection Agents.
Na szczególne wyró?nienie zas?uguje prowadzenie zaj?? i przekazanie wiedzy w przyst?pny dla s?uchaczy kursu sposób oraz bardzo dobre przygotowanie materia?ów szkoleniowych. Szkolenie zosta?o zrealizowane nale?ycie pod wzgl?dem merytorycznym i organizacyjnym.
Polecam firm? "Global Protection Group" instytucjom publicznym oraz pozosta?ym firmom jako odpowiedzialnego i profesjonalnie przygotowanego do wspó?pracy partnera.

DONG YANG ELECTRONICS

1 2 3