Organizuj?c operacje ochrony osób VIP kierujemy si? zasad? zapewnienia maksymalnego bezpiecze?stwa przy minimalnej ingerencji w ?ycie codzienne klientów. W tym celu przeprowadzamy rozpoznanie umo?liwiaj?ce nam oszacowanie zagro?e? oraz sporz?dzenie odpowiedniego planu ochrony. Indywidualnie do ka?dego zlecenia dobieramy si?y i ?rodki niezb?dne do skutecznej realizacji zadania. Nasze dzia?ania wykonujemy w formie sta?ej lub dora?nej na terenie ca?ego kraju oraz za granic?.
 
W zakresie ochrony osób VIP oferujemy m.in. nast?puj?ce dzia?ania:
  • Fizyczna i techniczna ochrona osób;
  • Ochrona posesji, obiektów mieszkalnych i biurowych;
  • Zapewnienie bezpiecze?stwa podczas podró?y, wyjazdów s?u?bowych i wypoczynkowych;
  • Dzia?ania kontrinwigilacyjne oraz rozpoznanie i zabezpieczenie pirotechniczne;
  • Ochrona imprez okoliczno?ciowych, konferencji i spotka? biznesowych.
 
Nasze dzia?ania wi??emy z niezale?nymi audytami bezpiecze?stwa ?wiadczonymi przez firmy mi?dzynarodowe, specjalizuj?ce si? w analizach dotycz?cych ryzyka oraz zagro?e?. Wszystkie czynno?ci ochronne s? wykonywane z poszanowaniem prawa, norm etycznych oraz z zachowaniem pe?nej dyskrecji.