Rozpoznawania przedmiotów niebezpie... - 23.08.2016 -
Program szkolenia zosta? przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Sojuszniczej Doktrynie ws. Przeciwdzia?ania Improwizowanym Urz?dzeniom Wybuchowym NATO AJP 3.15 (Alied Joint Doctrine for Countering Improvised Explosive Device).
Grupa Interwencyjna S?u?by Wi?zienn... - 23.08.2016 -
Grupy interwencyjne S?u?by Wi?ziennej (GISW) powo?ane zosta?y przez Dyrektorów Okr?gowych SW na podstawie zarz?dzenia w sprawie organizacji i zakresu dzia?ania etatowych GISW, podpisanego 31 marca 2010 r. przez Dyrektora Generalnego S?u?by Wi?ziennej. Powstanie takich grup uderzeniowych, mobilnych, dobrze wyposa?onych i uzbrojonych stanowi jeden z elementów realizacji reformy s?u?by ochronnej w S?u?bie Wi?ziennej.
Kurs przeciwdzia?ania improwizowany... - 23.08.2016 -
"Improwizowane urz?dzenia wybuchowe to urz?dzenia wykonane w sposób improwizowany, zawieraj?ce niszcz?ce, ?miertelne, szkodliwe ?rodki pirotechniczne lub zapalaj?ce ?rodki chemiczne przeznaczone do niszczenia, unieszkodliwienia, n?kania lub odwracania uwagi. Mog? zawiera? materia?y wojskowe, ale zwykle skonstruowane s? z elementów pochodz?cych z innych ?róde?." - s?ownik terminów i definicji wojsk in?ynieryjnych NATO – AAP – 6.
Commercial Metals Company - 07.07.2016 -
Commercial Metals Company to globalne przedsi?biorstwo zajmuj?ce si? ekonomicznym recyklingiem, produkcj?, przetwórstwem stali i handlem. Firma CMC z siedzib? w Irving, w stanie Teksas prowadzi dzia?alno?? w ponad 120 lokalizacjach takich jak zak?ady recyklingu, huty stali, zak?ady prefabrykacji stali, biura marketingu i dystrybucji, hurtownie materia?ów budowlanych, ciep?ownie i inne w ponad 12 krajach.
Szkolenia strzeleckie z udzia?em by... - 08.08.2015 -
Wyszkolenie strzeleckie obejmuje strzelanie dynamiczne i sytuacyjne na trzech poziomach zaawansowania. Szkolenie prowadz? instruktorzy wywodz?cy si? z jednostek specjalnych wojska (GROM, JWK) lub policji (SPAP).
12 3 4