Zatrzymywanie niebezpiecznych osób w pojazdach
03.10.2013

Szkolenie z zakresu zatrzymywania niebezpiecznych osób w pojazdach zrealizowane dla funkcjonariuszy Policji. Zdj?cia to screenshot`y z nagrywanego podczas zaj?? filmu, st?d ich nienajlepsza jako??. W celu przygotowania rzetelnego materia?u szkoleniowego, cz??? ?wicze? zosta?a zarejestrowana za pomoc? kamer GoPro. Nagrania w przysz?o?ci zostan? wykorzystane w celu edukowania kolejnych grup policjantów. Zarówno poprzez analiz? powsta?ych w czasie zaj?? b??dów jak i tworzenie nowych rozwi?za? taktycznych. Kursantom nale?y si? wielki szacunek za zaanga?owanie, które zosta?o przyp?acone licznymi siniakami, obtarciami, rozbitymi wargami, a tak?e uszkodzeniami umundurowania oraz wyposa?enia policyjnego. Niezwykle udane szkolenie.