Wspó?praca z KGHM Polska Mied? S.A.
25.11.2013

KGHM Polska Mied? S.A. jest jedn? z najwi?kszych polskich spó?ek skarbu pa?stwa i czo?owym producentem miedzi oraz srebra rafinowanego na ?wiecie. Dotychczasowa wspó?praca GPG i Kombinatu obejmowa?a us?ugi doradcze w obszarze ochrony i bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego oraz szkolenia specjalistyczne.

Zaj?cia „Bezpiecze?stwo VIP” przeprowadzone dla cz?onków Zarz?du oraz dyrektorów naczelnych, zosta?y bardzo wysoko ocenione przez odbiorców. Kursanci byli przygotowywani na wypadek niebezpiecze?stw zagra?aj?cych im ze wzgl?du na pe?nione stanowiska oraz posiadania newralgicznych informacji. Program szkolenia obejmowa? swoim zakresem:

  • bezpiecze?stwo w miejscu zamieszkania, podczas podró?y oraz spotka? s?u?bowych i okoliczno?ciowych
  • zagro?enia kryminalne i szpiegostwo przemys?owe 
  • inwigilacj? 
  • szanta? i czarny PR. 

 

 

ochrona osób, ochrona vip, ochrona osobista, ochrona osób vip, ochrona osobista vip, taktyka ochrony vip, taktyka ochrony osób, taktyka ochrony osobistej, organizacja ochrony vip, organizacja ochrony osobistej, dzia?ania ochrony osobistej, dzia?ania ochrony vip, kontrinwigilacja, kontrobserwacja, bezpiecze?stwo VIP, bezpiecze?stwo biznesu, bezpiecze?stwo chronionych osób,