Szkolenia ochrony Parlamentu RP
04.01.2014

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej to dwuizbowy organ w?adzy ustawodawczej w Rzeczypospolitej Polskiej. Za jego bezpiecze?stwo odpowiada umundurowana formacja podleg?a Marsza?kowi Sejmu – Stra? Marsza?kowska. Pierwsze wiadomo?ci o stra?y pochodz? z XVII w., kiedy to powszechnie nazywano ich „w?grami marsza?kowskimi”. Ich liczb? szacuje si? na 120–150 osób.

 

Zadania Stra?y Marsza?kowskiej okre?la w rozdziale 11 „Ochrona Sejmu i Senatu” ustawa o Biurze Ochrony Rz?du. Nale?y do nich g?ównie ochrona obiektów i urz?dze? podleg?ych Kancelarii Sejmu, zapewnienie bezpiecze?stwa osób tam przebywaj?cych oraz ochrona Senatu. Stra? Marsza?kowska pe?ni równie? funkcje reprezentacyjne.

 

Global Protection Group od 2011 roku nieprzerwanie bierze czynny udzia? w podnoszeniu wiedzy i umiej?tno?ci pracowników Stra?y Marsza?kowskiej. Szkolili?my stra?ników w zakresie identyfikacji oraz post?powania z osobami niebezpiecznymi, prowadzenia prenegocjacji w sytuacjach kryzysowych. Przygotowali?my ochron? Parlamentu RP w dziedzinie umiej?tno?ci mi?kkich pozwalaj?cych rozmow? rozwi?za? konflikt bez wdawania si? w konfrontacj? si?ow?.

 

 

ochrona osób, ochrona vip, ochrona osobista, ochrona osób vip, ochrona osobista vip, taktyka ochrony vip, taktyka ochrony osób, taktyka ochrony osobistej, organizacja ochrony vip, organizacja ochrony osobistej, dzia?ania ochrony osobistej, dzia?ania ochrony vip