Taktyczne szkolenie specjalne strzelców wyborowych
21.04.2014
Taktyczne szkolenie specjalne strzelców wyborowych 
 
Zdj?cia pochodz? ze szkolenia zrealizowanego w kwietniu i we wrze?niu 2014 roku na poligonie w Nadarzycach na potrzeb? wyselekcjonowanej grupy ?o?nierzy Force Protection. G?ównym instruktorem by? ex operator JW GROM, który przez 9 lat pe?ni? funkcj? snajpera.
 
Program zaj?? obejmowa? m.in. nast?puj?ce tematy:
1. Budowa i u?ytkowanie wyposa?enia strzelca wyborowego oraz karabinu wyborowego.
2. Taktyczne podstawy dzia?ania dwuosobowych zespo?ów strzelców wyborowych.
3. Zasada prowadzenia obserwacji oraz sporz?dzania szkicu obserwacji.
4. Wybór i przygotowanie stanowiska ogniowego.
5. System meldunkowy.
6. Okre?lanie odleg?o?ci do celów przy pomocy przyrz?dów obserwacyjnych.
7. Poruszanie si? w terenie.
8. Zasady prowadzenia ognia z karabinów snajperskich.
 
Podczas zaj?? wykorzystano ?mig?owiec w celu odnalezienia strzelców. Test przeprowadzono na otwartym terenie, a kursanci przeszli go pozytywnie i nie zostali odkryci.