Szkolenie obsady Entry Control Point (ECP)
12.07.2014

Szkolenie obsady ECP (CP) 31 BLT w zakresie zatrzymania osób stwarzaj?cych zagro?enie. Zaj?cia przeprowadzone przez grup? instruktorów GPG kierowan? przez operatora zespo?u szturmowego "A" Jednostki Wojskowej GROM.
31 Baza Lotnictwa Taktycznego jest jednostk? lotnicz? przeznaczon? do wszechstronnego zabezpieczenia eskadr lotniczych w realizacji zada? zwalczania statków powietrznych przeciwnika, niszczenia celów naziemnych oraz w wykonywaniu zada? lotniczych szczebla operacyjno – taktycznego.