Szkolenia z psami (K9)
24.10.2014
Realizujemy szkolenia z psami obejmuj?ce nast?puj?ce zakresy:
1. Wykorzystanie psów s?u?bowych do ochrony baz i obiektów.
2. Przeznaczenie, organizacja i charakter pracy psów s?u?bowych na misji.
3. Wykorzystanie psów s?u?bowych w patrolach Temporary Check Point (TCP).
4. Zasady pracy psów s?u?bowych podczas operacji Cordon & Search.
5. Oswajanie psów ze strza?ami i detonacjami podczas pracy przy wykorzystaniu ?rodków pozoracji pola walki.
6. Pierwsza pomoc w nag?ych wypadkach.