Szkolenia dla ArcelorMittal
24.01.2015
ArcelorMittal – najwi?kszy producent stali na ?wiecie. W 2013 roku zatrudnia? 244 890 pracowników w ponad 60 krajach. Koncern powsta? w wyniku fuzji w 2006 przedsi?biorstw Arcelor oraz Mittal Steel. Siedziba koncernu mie?ci si? w Luksemburgu, gdzie wcze?niej mia? sw? siedzib? Arcelor.
ArcelorMittal jest liderem ?wiatowego rynku w dziedzinie wyrobów stalowych na potrzeby produkcji samochodów, budownictwa, opakowa?, urz?dze? gospodarstwa domowego. W 2007 ArcelorMittal osi?gn?? przychody wynosz?ce 105,2 miliarda USD. Wyprodukowa? 116 milionów ton stali, co odpowiada?o oko?o 10% ?wiatowej produkcji.
 
W 2014 roku firma Global Protection Group na zlecenie ArcelorMittal przeszkoli?a blisko 500 osób w zakresie rozpoznawania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN). Zaj?cia obejmowa?y m.in. nast?puj?ce tematy:
- podstawowe informacje o PWiN pochodzenia wojskowego,
- opis PWiN pochodzenia wojskowego wyst?puj?cych na terenie Polski,
- procedury post?powania po wykryciu PWiN,
Nasza firma przygotowa?a tak?e instrukcj? zawieraj?c? procedury: 
- u?atwiaj?ce rozpoznanie PWiN; 
- podstawowe zasady post?powania po ujawnieniu PWiN. 
 
 
 
niewypa?y w z?omie, niewybuchy w z?omie, szkolenia anty-bombowe, szkolenia bombowe, niewypa?y, niewybuchy, zagro?enia bombowe,