Commercial Metals Company
07.07.2016
Commercial Metals Company to globalne przedsi?biorstwo zajmuj?ce si? ekonomicznym recyklingiem, produkcj?, przetwórstwem stali i handlem.Firma CMC z siedzib? w Irving, w stanie Teksas prowadzi dzia?alno?? w ponad 120 lokalizacjach takich jak zak?ady recyklingu, huty stali, zak?ady prefabrykacji stali, biura marketingu i dystrybucji, hurtownie materia?ów budowlanych, ciep?ownie i inne w ponad 12 krajach. 
 
W 2015 roku firma Global Protection Group na zlecenie Commercial Metals Company przeszkoli?a blisko 350 osób w zakresie rozpoznawania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN). Zaj?cia obejmowa?y m.in. nast?puj?ce tematy:
  • podstawowe informacje o PWiN pochodzenia wojskowego,
  • opis PWiN pochodzenia wojskowego wyst?puj?cych na terenie Polski,
  • procedury post?powania po wykryciu PWiN.

 

 

niewypa?y w z?omie, niewybuchy w z?omie, szkolenia anty-bombowe, szkolenia bombowe, niewypa?y, niewybuchy, zagro?enia bombowe,