Kurs przeciwdzia?ania improwizowanym urz?dzeniom wybuchowym
23.08.2016
Celem podstawowego kursu C-IED jest:
  1. Zapoznanie szkolonych z podstawowymi informacjami w zakresie systemu przeciwdzia?ania improwizowanym urz?dzeniom wybuchowym (C-IED).
  2. Przedstawienie procedur post?powania ukierunkowanych na unieszkodliwienie urz?dzenia IED, w tym:
  • przewidywanie dzia?a? przeciwnika zwi?zanych z IED;
  • zapobieganie tym dzia?aniom;
  • wykrywanie materia?ów, elementów i urz?dze? u?ywanych do konstruowania IED,
  • neutralizowanie pod?o?onych IED i/lub ?rodków u?ywanych do ich inicjowania;
  • minimalizacja skutków ataku.
  1. Zapoznanie z procedurami w przypadku ataku z u?yciem IED oraz ataku kompleksowego.
  2. Prowadzenie dzia?a? w warunkach zagro?enia wyst?pienia IED.

RELACJA ZE SZKOLENIA
 
 
szkolenia wojska, szkolenia eod, szkolenia eor, szkolenia saperskie, szkolenia minerskie, szkolenia antybombowe, szkolenia pirotechniczne, szkolenia C-IED, improwizowane urz?dzenia wybuchowe, zamachy bombowe