Grupa Interwencyjna S?u?by Wi?ziennej (GISW)
23.08.2016
Grupy interwencyjne S?u?by Wi?ziennej (GISW) powo?ane zosta?y przez Dyrektorów Okr?gowych SW na podstawie zarz?dzenia w sprawie organizacji i zakresu dzia?ania etatowych GISW, podpisanego 31 marca 2010 r. przez Dyrektora Generalnego S?u?by Wi?ziennej. Powstanie takich grup uderzeniowych, mobilnych, dobrze wyposa?onych i uzbrojonych stanowi jeden z elementów realizacji reformy s?u?by ochronnej w S?u?bie Wi?ziennej.
 
G?ównym zadaniem 15 grup interwencyjnych SW jest podejmowanie dzia?a? w sytuacji szczególnego zagro?enia zwi?zanego z po?arem, katastrof? lub kl?sk? ?ywio?ow?, które maj? miejsce na terenie jednostek organizacyjnych SW albo podczas transportowania osadzonych.
 
Grupy te przeznaczone s? równie? do wykonywania takich zada? jak np. zabezpieczanie i konwojowanie osadzonych tzw. „niebezpiecznych” lub innych wymagaj?cych wzmo?onych dzia?a? ochronnych. Ponadto maj? realizowa? zadania zmierzaj?ce do zapobiegania zdarzeniom nadzwyczajnym lub likwidowania ich skutków, m.in. poprzez prowadzenie codziennych czynno?ci kontrolnych, takich jak kontrola osadzonych, cel mieszkalnych, miejsc pracy, osób przybywaj?cych na widzenia, itp. czynno?ci.
 
 

szkolenia s?u?b mundurowych, szkolenia policji, szkolenia ochrony, szkolenia s?u?by wi?ziennej, szkolenia wojska, s?u?ba wi?zienna, szkolenia antyterrorystyczne, szkolenia specjalne, szkolenia kontrterrorystyczne, szkolenia strzeleckie, szkolenia taktyczne, CQB, czarna taktyka, paramedyka, TCCC, czerwona taktyka, ratownictwo taktyczne, szkolenia saperskie, EOR,