Rozpoznawania przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych
23.08.2016
Program szkolenia zosta? przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Sojuszniczej Doktrynie ws. Przeciwdzia?ania Improwizowanym Urz?dzeniom Wybuchowym NATO AJP 3.15 (Alied Joint Doctrine for Countering Improvised Explosive Device).
 
Celem kursu by?o przygotowanie uczestników do: 
  • prowadzenia rozpoznania ludzi, pojazdów oraz terenu w zró?nicowanym ?rodowisku,
  • identyfikowania Przedmiotów Wybuchowych i Niebezpiecznych (PWiN), niewybuchów i niewypa?ów (UXO), improwizowanych urz?dze? wybuchowych (IED) oraz przestrzegania w?a?ciwych procedur bezpiecze?stwa,
  • rozpoznawania  potencjalnych zamachowców-samobójców, 
  • dzia?ania na punkcie kontrolnym oraz w terenie zaminowanym, 
  • podstawowych operacji neutralizacji PWiN,
  • planowania operacji zwi?zanych z rozpoznaniem i neutralizacj? PWiN wykrytych w przeszukiwanych obiektach.
 
RELACJA ZE SZKOLENIA EOR
 
 
szkolenia wojska, szkolenia eod, szkolenia eor, szkolenia saperskie, szkolenia minerskie, szkolenia antybombowe, szkolenia pirotechniczne, szkolenia C-IED, improwizowane urz?dzenia wybuchowe, zamachy bombowe