Executive Hostage Rescue & Kidnap Awareness
01.10.2013

Mi?dzynarodowe szkolenie z udzia?em ?o?nierzy, przedstawicieli s?u?b rz?dowych oraz prywatnych agencji ochrony z kraju i z zagranicy. Tematem wiod?cym by?o zagro?enie porwaniem osób chronionych (VIP) w regionach wysokiego ryzyka.

Kursanci zapoznawali si? zarówno z dzia?aniami prewencyjnymi, analiz? i zarz?dzaniem ryzykiem podczas podró?y jak i przygotowaniem klientów do roli zak?adników. Nast?pnie planowali oraz realizowali operacje odbicia porwanych VIP-ów.

 

 

ochrona osób, ochrona vip, ochrona osobista, ochrona osób vip, ochrona osobista vip, taktyka ochrony vip, taktyka ochrony osób, taktyka ochrony osobistej, organizacja ochrony vip, organizacja ochrony osobistej, dzia?ania ochrony osobistej, dzia?ania ochrony vip, CQB, czarna taktyka, PSD, personal security detail,