Hostile Environment Safety Training (HEST)
01.10.2013

Szkolenie zrealizowane dla firmy informatycznej wysy?aj?cej swoich pracowników do Afganistanu w ramach kontraktu z NATO. Zaj?cia mia?y na celu przygotowanie kursantów do przebywania oraz pracy w regionach wysokiego ryzyka obj?tych dzia?aniami wojennymi lub zagro?onych atakami terrorystycznymi. Program zaj?? zosta? stworzony specjalnie dla pracowników cywilnych, organizacji humanitarnych, ?rodowisk dziennikarskich, pracowników placówek dyplomatycznych. Nauczane procedury i zasady zachowania przygotowane zosta?y wed?ug wytycznych NATO.

 

 

szkolenia strzeleckie, szkolenie z broni palnej, grom, szkolenie z grom, strzelanie z pistoletu, strzelanie z karabinu, szkolenia s?u?b mundurowych, szkolenia policji, szkolenia ochrony, szkolenia s?u?by wi?ziennej, szkolenia wojska, szkolenia antyterrorystyczne, szkolenia specjalne, szkolenia kontrterrorystyczne, szkolenia taktyczne, CQB, czarna taktyka, paramedyka, TCCC, czerwona taktyka, ratownictwo taktyczne, walka w terenie zurbanizowanym, walka w terenie niezurbanizowanym, szkolenia saperskie, EOR, rozpoznanie sapersko-minerskie, rozpoznanie pirotechniczne,