31 Baza Lotnictwa Taktycznego
01.10.2013

Od 2012 roku jeste?my w sta?ej wspó?pracy z 31BLT (baza NATO) w zakresie szkolenia Force Protection oraz zespo?u EOD. Przygotowywali?my ?o?nierzy do certyfikacji NATO oraz bezpo?rednio do operacji wojskowych prowadzonych w Afganistanie.

 

Nasze szkolenia obejmowa?y tematyk? rozpoznania minersko-pirotechnicznego, przeciwdzia?anie improwizowanym urz?dzeniom wybuchowym, ochrony i przeciwdzia?aniu aktom terroru, rozpoznania i neutralizacji IED, organizacj? i realizacj? konwojów, ochron? osobist? oraz odbijanie zak?adników. 

 

 

taktyka ochrony vip, taktyka ochrony osób, taktyka ochrony osobistej, PSD, personal security detail, szkolenia strzeleckie, szkolenie z broni palnej, grom, szkolenie z grom, strzelanie z pistoletu, strzelanie z karabinu, szkolenia s?u?b mundurowych, szkolenia policji, szkolenia ochrony, szkolenia s?u?by wi?ziennej, szkolenia wojska, szkolenia antyterrorystyczne, szkolenia specjalne, szkolenia kontrterrorystyczne, szkolenia taktyczne, CQB, czarna taktyka, paramedyka, TCCC, czerwona taktyka, ratownictwo taktyczne, walka w terenie zurbanizowanym, walka w terenie niezurbanizowanym, szkolenia saperskie, EOR, rozpoznanie sapersko-minerskie, rozpoznanie pirotechniczne,