Szkolenia dla ArcelorMittal - 24.01.2015 -
ArcelorMittal – najwi?kszy producent stali na ?wiecie. W 2007 ArcelorMittal osi?gn?? przychody wynosz?ce 105,2 miliarda USD. W 2014 roku firma Global Protection Group na zlecenie ArcelorMittal przeszkoli?a blisko 500 osób w zakresie rozpoznawania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN).
Taktyczno-strzeleckie szkolenie och... - 25.10.2014 -
Szkolenie ma na celu przygotowa? kursantów do wykorzystania broni palnej w trakcie odparcia ataku na osob? chronion? VIP. Zaj?cia skierowane s? do osób posiadaj?cych co najmniej podstawow? wiedz? z zakresu obs?ugi broni.
Szkolenia EOR / EOD - 24.10.2014 -
Bloki szkoleniowe kursów pirotechnicznych zosta?y podzielone na dwie kategorie: - AWARENESS - zawieraj?c? podstawow? wiedz? z danego zakresu przeznaczon? dla wszystkich ?o?nierzy; - ADVANCE - programy zawansowane obejmuj?ce informacje specjalistyczne, skierowane do cz?onków pododdzia?ów zajmuj?cych si? rozpoznaniem oraz neutralizacj? przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych oraz improwizowanych urz?dze? wybuchowych (EOR, EOD, IEDD), operatorów, pirotec...
Szkolenia z psami (K9) - 24.10.2014 -
Realizujemy szkolenia z psami obejmuj?ce nast?puj?ce zakresy: 1. Wykorzystanie psów s?u?bowych do ochrony baz i obiektów. 2. Przeznaczenie, organizacja i charakter pracy psów s?u?bowych na misji. 3. Wykorzystanie psów s?u?bowych w patrolach Temporary Check Point (TCP). 4. Zasady pracy psów s?u?bowych podczas operacji Cordon & Search. 5. Oswajanie psów ze strza?ami i detonacjami podczas pracy przy wykorzystaniu ?rodków pozoracji pola walki. 6. Pierwsz...
Szkolenie obsady Entry Control Poin... - 12.07.2014 -
Szkolenie obsady ECP (CP) w zakresie zatrzymania osób stwarzaj?cych zagro?enie.
Szkolenie strzeleckie - 12.07.2014 -
Zdj?cia pochodz? z podstawowego szkolenie strzeleckiego z broni palnej, krótkiej typu pistolet.
1 23 4