Taktyczne szkolenie specjalne strze... - 21.04.2014 -
Zdj?cia pochodz? ze szkolenia zrealizowanego w kwietniu i we wrze?niu 2014 roku na poligonie w Nadarzycach na potrzeb? wyselekcjonowanej grupy ?o?nierzy Force Protection. G?ównym instruktorem by? ex operator JW GROM, który przez 9 lat pe?ni? funkcj? snajpera.
Szkolenia ochrony Parlamentu RP - 04.01.2014 -
Global Protection Group od 2011 roku nieprzerwanie bierze czynny udzia? w podnoszeniu wiedzy i umiej?tno?ci pracowników Stra?y Marsza?kowskiej. Szkolili?my stra?ników w zakresie identyfikacji oraz post?powania z osobami niebezpiecznymi, prowadzenia prenegocjacji w sytuacjach kryzysowych. Przygotowali?my ochron? Parlamentu RP w dziedzinie umiej?tno?ci mi?kkich pozwalaj?cych rozmow? rozwi?za? konflikt bez wdawania si? w konfrontacj? si?ow?.
Wspó?praca z KGHM Polska Mied? S.A.... - 25.11.2013 -
KGHM Polska Mied? S.A. jest jedn? z najwi?kszych polskich spó?ek skarbu pa?stwa i czo?owym producentem miedzi oraz srebra rafinowanego na ?wiecie. Dotychczasowa wspó?praca GPG i Kombinatu obejmowa?a us?ugi doradcze w obszarze ochrony i bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego oraz szkolenia specjalistyczne.
Zatrzymywanie niebezpiecznych osób ... - 03.10.2013 -
Szkolenie z zakresu zatrzymywania niebezpiecznych osób w pojazdach zrealizowane dla funkcjonariuszy Policji. W celu przygotowania rzetelnego materia?u szkoleniowego, cz??? ?wicze? zosta?a zarejestrowana za pomoc? kamer GoPro. Nagrania w przysz?o?ci zostan? wykorzystane w celu edukowania kolejnych grup policjantów. Zarówno poprzez analiz? powsta?ych w czasie zaj?? b??dów jak i tworzenie nowych rozwi?za? taktycznych.
Operacje wojskowe w Afganistanie - 01.10.2013 -
Od wielu lat instruktorzy GPG bior? udzia? w szkoleniu jednostek wojskowych operuj?cych w Afganistanie. Do?wiadczenie zdobywane podczas misji pozwala im na sta?e aktualizowanie posiadanej wiedzy oraz tworzenie nowych rozwi?za? taktycznych. Dzi?ki temu oferowane przez GPG szkolenia s? na najwy?szym poziomie.
31 Baza Lotnictwa Taktycznego - 01.10.2013 -
Od 2012 roku jeste?my w sta?ej wspó?pracy z 31BLT (baza NATO) w zakresie szkolenia Force Protection oraz zespo?u EOD. Przygotowywali?my ?o?nierzy do certyfikacji NATO oraz bezpo?rednio do operacji wojskowych prowadzonych w Afganistanie.
1 2 34