MIX – szkolenia GPG - 01.10.2013 -
Indywidualnie dobieramy program szkole? do specyfiki pracy kursantów oferuj?c szeroki zakres zaj?? edukacyjnych. Przygotowujemy kursy m.in. z zakresu:
Hostile Environment Safety Training... - 01.10.2013 -
Szkolenie zrealizowane dla firmy informatycznej wysy?aj?cej swoich pracowników do Afganistanu w ramach kontraktu z NATO. Zaj?cia mia?y na celu przygotowanie kursantów do przebywania oraz pracy w regionach wysokiego ryzyka obj?tych dzia?aniami wojennymi lub zagro?onych atakami terrorystycznymi.
Executive Hostage Rescue & Kidnap A... - 01.10.2013 -
Mi?dzynarodowe szkolenie z udzia?em ?o?nierzy, przedstawicieli s?u?b rz?dowych oraz prywatnych agencji ochrony z kraju i z zagranicy. Tematem wiod?cym by?o zagro?enie porwaniem osób chronionych (VIP) w regionach wysokiego ryzyka.
Advanced Global Executive / Close P... - 30.09.2013 -
Mi?dzynarodowe szkolenie z zakresu ochrony osobistej realizowanej w rejonach wysokiego ryzyka. Program szkolenia obejmowa? ?wiczenia z zakresu organizacji i realizacji dzia?a? ochronnych, poruszanie si? w szykach pieszych i zmotoryzowanych, reakcje na atak oraz strzelanie dynamiczne, sposoby ewakuacji VIP-a.
CQB – szkolenie dla Policji - 19.09.2013 -
Zdj?cia pochodz? ze szkolenia podstawowego CQB realizowanego w maju 2013 roku w Legnicy. W zaj?ciach brali udzia? funkcjonariusze wydzia?ów prewencji Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej oraz pionu kryminalnego.
1 2 3 4