Zajęcia zamieszczone w tabeli szkoleń są treningami otwartymi. Uczestniczyć w nich mogą żołnierze, funkcjonariusze służb mundurowych jak i osoby prywatne (cywile). Wymagania stawiane kursantom to pełnoletność, dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna (niezbędne  TYLKO podczas zaawansowanych szkoleń praktycznych) oraz niekaralność za przestępstwa umyślne. Uwaga - do udziału w niektórych szkoleniach (o wyższym poziomie zaawansowania) może być niezbędne ukończenie część podstawowej danego kursu.

Pełen katalog oferowanych zajęć znajduje się w częśći Szkolenia i tam zapraszamy wszystkie grupy zorganizowane (żołnierzy, funkcjonariuszy oraz osób cywilnych) zainteresowane przygotwaniem kursów dostępnych tylko dla nich. 
23 września 2017 Trening strzelecki 1 220 zł Brak miejsc
..
Trening strzelecki
Zajęcia mają na celu podniesienie umiejętności w zakresie obsługi broni krótkiej. Tematem wiodącym będzie strzelanie zza osłon oraz walka w pomieszczeniach (wybrane elementy). Podczas zajęć wykorzystane zostaną pistolety Glock 17 i 19. Zajęcia odbywają się w małych, kilkuosobowych grupach.
 
Zakres zajęć:
Zasady bezpieczeństwa - przypomnienie.
Postawy strzeleckie - wybrane zagadnienia.
Poruszanie się z bronią oraz zmiany postawy - wybrane zagadnienia.
"Krojenie tortu".
Strzelanie zza osłon.
 
Termin zajęć: 23 września 2017.
Czas trwania: ok. 2,5 godziny.
Miejsce szkolenia: województwo dolnośląskie.
Cena: 220 zł.
Przewidziano rabaty dla osób z własną bronią i amunicją.
24 września 2017 Podstawowe szkolenie strzeleckie z broni krótkiej (etap I) 1 400 zł Brak miejsc
..
Podstawowe szkolenie strzeleckie z broni krótkiej (etap I)
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby bez uprawnień do posiadania broni!!!
 
Szkolenie dla osób bez znajomości broni palnej lub z małym doświadczeniem w jej obsłudze. Zajęcia mają na celu przygotowanie kursantów do skutecznego i bezpiecznego posługiwania bronią palną krótką typu pistolet. Uczestnicy zajęć poznają budowę i zasadę działania broni, postawy strzeleckie, metody zmiany pozycji oraz poruszania się z bronią, sposoby prowadzenia celnego ognia, a także usuwania zacięć.
Ze względu na bardzo obszerny zakres tematyczny, szkolenie zostało podzielone na odrębne części podczas których będziemy się skupiać na wybranych zagadnieniach. W trakcie pierwszego etapu, kursanci poznają budowę i zasady działania najbardziej popularnych pistoletów, zasady bezpieczeństwa, wybrane postawy strzeleckie, właściwy chwyt broni oraz  będą prowadzić ogień na krótkim dystansie.
Zajęcia odbywają się w małych, kilkuosobowych grupach. 
 
Tematyka zajęć realizowanych podczas całego kursu:
 1. Budowa broni oraz zasady działania.
 2. Zasady bezpieczeństwa.
 3. Postawy strzeleckie –  wady i zalety.
 4. Dobywanie broni.
 5. Metody przeładowania.
 6. Wymiana magazynka.
 7. Zacięcia broni oraz metody ich usuwania.
 8. Poruszanie się z bronią oraz zmiany postawy.
 9. Strzelanie na celność oraz skupienie.
 10. Strzelanie do kilku celów.
 
Termin zajęć: 24 września 2017.
Miejsce szkolenia: województwo dolnośląskie.
Cena: 400 zł.
4-6 październik 2017 Rekonesans w działaniach ochronnych (Etap II) 3 990 zł Brak miejsc
..
Rekonesans w działaniach ochronnych (Etap II)
 • Kurs jest bezpośrednio powiązany ze szkoleniami „Organizacja konwojów” i „Taktyka konwojowania” ale nie wymagane jest ich wcześniejsze ukończenie.
 • Tworzona dokumentacja jest zgodna z wymogami stawianymi przez agencje ochrony z Polski oraz UK.
 • Przedstawione podczas zajęć rozwiązania taktyczne i organizacyjne są stosowane zarówno podczas realizacji ochrony w regionie wysokiego jak i średniego ryzyka. 
 • GPG zapewnia kursantom na czas zajęć pełne wyposażenie niezbędne podczas szkolenia (mapy, komputery, inne środki techniczne, auta).
 
Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do przeprowadzania rekonesansu miejsca tymczasowego pobytu osoby chronionej (VIP). Tego typu działania i zebrane podczas nich informacje stanowią fundamenty tworzonego planu ochrony. 
Podczas zajęć kursanci nauczą się prowadzić rozpoznanie obiektu w którym będzie miała przebywać osoba chroniona (VIP): hotel, restauracja, prywatna posiadłość lub biuro. Ich celem będzie wytypowanie zagrożeń oraz miejsc bezpiecznych, przygotowanie dróg ewakuacji, a także zebranie innych informacji niezbędnych do zabezpieczenia pobytu VIP’a. Ostatecznie stworzenie pełnego raportu z rekonesansu miejsca działania. 
 
Zakres tematyczny:
 1. Zadania poszczególnych członków zespołu ochronnego.
 2. Ogólne informacje na temat miejsca działania.
 3. Rozpoznanie obiektu. 
 4. Typowanie zagrożeń.
 5. Rozpytania.
 6. Miejsca newralgiczne.
 7. Tworze wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej.
 8. Typowanie dróg i metod ewakuacji.
 9. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
 10. Ćwiczenia taktyczne zgodne z przygotowanymi scenariuszami.
 
Czas trwania: 3 dni.
Termin: 4-6 październik 2017 r. 
Miejsce: Radomierz k. Jeleniej Góry, Dolny Śląsk.
Cena: 990 zł brutto. bez noclegów i wyżywienia.
Koszt całodobowego wyżywnia oraz noclegów przez czas trwania całego kursu + 200 zł.
Dla absolwentów szkolenia „Rekonesans w działaniach ochronnych (Etap I)” przewidziano rabat w wysokości 100 zł.
 
Kursanci których praca podczas zajęć zostaną pozytywnie ocenione otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu. 
7-8 październik 2017 Organizacja ochrony VIP 4 1300 zł 3
..
Organizacja ochrony VIP
 • Fundamentalne szkolenie z zakresu organizacji operacji ochronnych.
 • Program oparty na międzynarodowych wytycznych.
 • Podczas zajęć kursanci będą tworzyć "narzędzia" do dalszej pracy.
 • Szkolenie stanowi podstawę do dalszych zajęć z zakresu ochrony osób, m.in.: "Rekonesans w działaniach ochronnych" i "Taktyka ochrony osób".
 • Są to zajęcia wspólne dla cykli szkoleniowych „Ochrona osobista VIP (Executive Protection)” i „Ochrona osobista wysokiego ryzyka (Protective Security Detail - PSD)”.
 
Cel szkolenia:  
- przygotowanie kursantów do organizowania operacji ochronnych. 
 
Zakres szkolenia:
 1. Pierwszy kontakt z klientem.
 2. Zbieranie informacji - tworzenie listy kontrolnej.
 3. Analiza zagrożeń.
 4. Tworzenie planów ochrony:
  a) konwoju,
  b) stałego miejsca pobytu.
 5. Dobór członków zespołu.
 6. Dobór niezbędnego wyposażenia.
 7. Ćwiczenia praktyczne - przygotowywanie kompleksowych operacji ochronnych.
 
Termin (SUGEROWANY): 7-8 październik (pierwszy zjazd) i październik/listopad (drugi zjazd) 2017 r. Dokładne terminy zajęć będą ustalane z uczestnikami szkolenia. 
Czas trwania: dwa zjazdy weekendowe, w sumie cztery dni.
Miejsce szkolenia: Wrocław. 
Koszt: 1300 zł netto*
* Zwolnione  z VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług.
 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE TERMIN ZGŁOSZENIA.
 
Kursanci których praca podczas zajęć zostaną pozytywnie ocenione otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu. 
Październik / listopad 2017 Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną 2 990 zł 6
..
Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną

Zajęcia mają na celu przygotowanie kursantów do bezpośredniego kontaktu z osobami niebezpiecznymi w sytuacjach konfliktowych. Odpowiednie przeprowadzenie rozmowy pozwala często na rozwiązanie sporu bez wdawania się w konfrontacje siłową. Kursanci uczą się identyfikowania zaburzeń osobowości i chorób psychicznych, a następnie metod postępowania ze zdiagnozowanymi typami sprawców.
Szkolenie przygotowuje w zakresie aktywnego słuchania oraz stabilizowania emocjonalnego. Ćwiczenia praktyczne mają na celu wyrobienie u kursantów właściwych nawyków podczas kontaktu z osobą agresywną.
Szkolenie jest przygotowane według najnowszych wytycznych niemieckiego Kriminalpolizei. Zajęcia prowadzi doświadczony negocjator policyjny, absolwent międzynarodowego kursu Bundeskriminalamt, instruktor negocjatorów policyjnych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
 
Zakres szkolenia:

 1. Prenegocjacje i sytuacje kryzysowe - definicja i charakterystyka.
 2. Geneza negocjacji, syndrom sztokholmski i limski - historia i charakterystyka.
 3. Fazy sytuacji kryzysowych - czyli „co czuje sprawca”.
 4. Kategorie sprawców i ich charakterystyka - stany psychiczne w kontekście:  zaburzeń psychicznych, chorób, środków odurzających, psychotropów,  alkoholu (sinusoida emocjonalna), motywacja sprawców.
 5. Rodzaje komunikacji i ich wykorzystanie.
 6. Uniwersalne wskazówki do poprawnego negocjowania.
 7. Wskazówki do rozmowy po wstępnym zdiagnozowaniu typu sprawcy.
 8. Metody stabilizacji emocjonalnej.
 9. Schody behawioralne:
  • aktywne słuchanie
  • empatia
  • nawiązanie dobrych relacji
  • uzyskanie wpływu
  • zmiana zachowania sprawcy
 10. Aspekty prawne reagowania w sytuacjach kryzysowych.
 11. Analiza teoretyczna przykładowych sytuacji kryzysowych podczas pracy.
 12. Symulacje, scenariusze sytuacyjne - zajęcia praktyczne.
 
Czas trwania: 2 dni.
Termin: październik / listopad 2017 r.. 
Miejsce: Wrocław.
Cena: 990 zł netto. 

Kursanci których praca podczas zajęć zostaną pozytywnie ocenione otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu. 
16-19 październik 2017 Rozpoznanie pirotechniczne (prewencyjne) 4 2100 zł 3
..
Rozpoznanie pirotechniczne (prewencyjne)
Celem głównym szkolenia jest przygotowanie pracowników do przeciwdziałania oraz postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego.
 
Realizacja treści programowych umożliwi osiągnięcie następujących celów pośrednich: 
 • nabycia umiejętności z zakresu identyfikowania zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności z zakresu identyfikowania materiałów wybuchowych i środków inicjujących w podstawowym zakresie;
 • nabycia umiejętności z zakresu identyfikowania urządzeń wybuchowych pochodzenia wojskowego oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych;
 • zapoznanie z wybuchem materiałów wybuchowych i jego skutkami;
 • nabycia umiejętności z zakresu stosowania środków zabezpieczenia indywidualnego i sprzętu technicznego do postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności z zakresu stosowania przepisów bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności współdziałania z służbami i instytucjami podczas wystąpienia zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności z zakresu organizowania i prowadzenia ewakuacji osób;
 • nabycie umiejętności z zakresu rozpoznania prewencyjnego oraz zabezpieczenia pod względem pirotechnicznym;

Instruktor:
Szkolenie przeprowadzi mjr Dariusz Leżała - Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji CSSG odpowiedzialny za szkolenia minersko - pirotechniczne w Straży Granicznej oraz szkolenia z zakresu kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych. Czynny funkcjonariusz - instruktor CSSG, który szkoli w obecnie SG, BOR, ŻW, JW AGAT, ABW oraz pracowników ochrony polskich placówek dyplomatycznych MSZ, pracowników ochrony ambasady USA, służby graniczne Kosowa, Macedonii, Czarnogóry, Mołdawii. 

 

Program szkolenia:

 1. Materiały wybuchowe i pojęcie wybuchu.
 2. Zasada działania urządzeń wybuchowych.
 3. Iidentyfikowanie materiałów wybuchowych i środków inicjujących w podstawowym zakresie
 4. Środki zabezpieczenia indywidualnego i sprzęt techniczny stosowany w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego.
 5. Przepisy bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego.
 6. Zasady współdziałania z służbami i instytucjami podczas wystąpienia zagrożenia bombowego
 7. Zasady postępowania w przypadku zagrożenia bombowego.
 8. Organizowanie i prowadzenia ewakuacji osób.
 9. Prowadzenie rozpoznania pirotechnicznego prewencyjnego.
 10. Symulowana realizacja działań w przypadku zagrożenia bombowego.


Czas trwania: 4 dni.
Termin: 16-19 październik 2017 r.
Miejsce: Radomierz k. Jeleniej Góry, Dolny Śląsk.
Cena: 2100 zł netto*
Koszt całodobowego wyżywienia oraz noclegów przez czas trwania całego kursu + 420 zł.
*Zwolnione z VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług.

Kursanci są oceniani przez cały czas trwania zajęć, po ich zakończeniu otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu.

Listopad / grudzień 2017 Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną (warsztaty szkoleniowe) 2 900 zł 5
..
Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną (warsztaty szkoleniowe)

Szkolenie uzupełniające.

Zakres szkolenia: zostanie podany.
Czas trwania:  2 dni
Termin: listopad / grudzień 2017 r.
Cena: 900 zł
Miejsce zajęć: Wrocław.