Zajęcia zamieszczone w tabeli szkoleń są treningami otwartymi. Uczestniczyć w nich mogą żołnierze, funkcjonariusze służb mundurowych jak i osoby prywatne (cywile). Wymagania stawiane kursantom to pełnoletność, dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna (niezbędne  TYLKO podczas zaawansowanych szkoleń praktycznych) oraz niekaralność za przestępstwa umyślne. Uwaga - do udziału w niektórych szkoleniach (o wyższym poziomie zaawansowania) może być niezbędne ukończenie część podstawowej danego kursu.

Pełen katalog oferowanych zajęć znajduje się w częśći Szkolenia i tam zapraszamy wszystkie grupy zorganizowane (żołnierzy, funkcjonariuszy oraz osób cywilnych) zainteresowane przygotwaniem kursów dostępnych tylko dla nich. 
Prosimy o kontakt Rozpoznanie pirotechniczne (poz. podstawowy) 2 890 zł Prosimy o kontakt
..
Rozpoznanie pirotechniczne (poz. podstawowy)
Celem głównym szkolenia jest przygotowanie pracowników do przeciwdziałania oraz postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego.
 
Realizacja treści programowych umożliwi osiągnięcie następujących celów pośrednich: 
 • nabycia umiejętności z zakresu identyfikowania zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności z zakresu identyfikowania materiałów wybuchowych i środków inicjujących w podstawowym zakresie;
 • nabycia umiejętności z zakresu identyfikowania urządzeń wybuchowych pochodzenia wojskowego oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych;
 • zapoznanie z wybuchem materiałów wybuchowych i jego skutkami;
 • nabycia umiejętności z zakresu stosowania środków zabezpieczenia indywidualnego i sprzętu technicznego do postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności z zakresu stosowania przepisów bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności współdziałania z służbami i instytucjami podczas wystąpienia zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności z zakresu organizowania i prowadzenia ewakuacji osób;
 • nabycie umiejętności z zakresu rozpoznania prewencyjnego oraz zabezpieczenia pod względem pirotechnicznym;
 
 
Program szkolenia:
 1. Materiały wybuchowe i pojęcie wybuchu.
 2. Zasada działania urządzeń wybuchowych.
 3. Identyfikowanie materiałów wybuchowych i środków inicjujących w podstawowym zakresie
 4. Środki zabezpieczenia indywidualnego i sprzęt techniczny stosowany w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego.
 5. Przepisy bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego.
 6. Zasady współdziałania z służbami i instytucjami podczas wystąpienia zagrożenia bombowego
 7. Zasady postępowania w przypadku zagrożenia bombowego.
 8. Organizowanie i prowadzenia ewakuacji osób.
 9. Prowadzenie rozpoznania pirotechnicznego prewencyjnego.
 10. Symulowana realizacja działań w przypadku zagrożenia bombowego.
 
Czas trwania: 2 dni.
Termin: prosimy o kontakt.
Miejsce: Wrocław, Dolny Śląsk.
Cena: 890 zł.
 
UWAGA!!! Ilość miejsc ograniczona!
Kursanci są oceniani przez cały czas trwania zajęć, po ich zakończeniu otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu.
Prosimy o kontakt Rozpoznawanie i postępowanie z niebezpiecznymi przesyłkami 1 340 zł Prosimy o kontakt
..
Rozpoznawanie i postępowanie z niebezpiecznymi przesyłkami

Celem szkolenia jest zarówno prezentacja poszczególnych zagadnień w kontekście funkcjonowania systemu recepcyjnego / biura podawczego jak i wskazanie roli tego typu personelu w kreowaniu bezpieczeństwa. Profil prowadzonych zajęć został przygotowany dla grupy odbiorców zajmujących się szeroko rozumianą recepcją, w tym personelu frontdesk, obsługi sekretariatów oraz ochrony.  

Zakres szkolenia:

 1. Podstawowe informacje z zakresu Przedmiotów Niebezpiecznych i Wybuchowych pochodzenia wojskowego. Opis, podstawowe dane, cechy charakterystyczne ułatwiające rozpoznanie.
 2. Podstawowe informacje z zakresu improwizowanych urządzeń wybuchowych.  Opis, podstawowe dane, komponenty, zasady działania, cechy charakterystyczne ułatwiające rozpoznanie.
 3. Podstawowe informacje o substancjach niebezpiecznych stosowanych w atakach terrorystycznych z wykorzystaniem przesyłek.
 4. Typowanie osób podejrzanych o udział w zamachu terrorystycznym. Cechy charakterystyczne i demaskujące.
 5. Przesyłki zawierające elementy i przedmioty niebezpieczne. Cechy charakterystyczne ułatwiające identyfikacje. Zasady postępowania z przesyłkami:
  • zawierającymi substancje i elementy niebezpieczne stwarzające zagrożenie wybuchem, pożarem,
  • zawierającymi substancje i elementy niebezpieczne stwarzające zagrożenie skażeniem osób i otoczenia.
 6. Zasady współpracy ze służbami zaangażowanymi w proces neutralizacji zagrożenia. Zasady prowadzenia ewakuacji po ogłoszeniu alarmu.
 7. Zasady przyjmowania zgłoszeń telefonicznych o zagrożeniu bombowym, prowadzenie rozmowy, uzyskanie informacji o zagrożeniu.


Termin: prosimy o kontakt.
Miejsce: Wrocław, Dolny Śląsk.
Cena: 340 zł. 

UWAGA!!! Ilość miejsc ograniczona!

Prosimy o kontakt Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną 1 540 zł Prosimy o kontakt
..
Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną

Zajęcia mają na celu przygotowanie kursantów do bezpośredniego kontaktu z osobami niebezpiecznymi w sytuacjach konfliktowych. Odpowiednie przeprowadzenie rozmowy pozwala często na rozwiązanie sporu bez wdawania się w konfrontacje siłową. Kursanci uczą się identyfikowania zaburzeń osobowości i chorób psychicznych, a następnie metod postępowania ze zdiagnozowanymi typami sprawców.
Szkolenie przygotowuje w zakresie aktywnego słuchania oraz stabilizowania emocjonalnego. Ćwiczenia praktyczne mają na celu wyrobienie u kursantów właściwych nawyków podczas kontaktu z osobą agresywną.

Zajęcia prowadzi doświadczony negocjator, uczestnik szeregu szkoleń i spotkań międzynarodowych organizowanych przez Bundeskriminalamt i Polizei Sachsen.

Zakres szkolenia:

 1. Prenegocjacje i sytuacje kryzysowe - definicja i charakterystyka.
 2. Geneza negocjacji, syndrom sztokholmski i limski - historia i charakterystyka.
 3. Fazy sytuacji kryzysowych - czyli „co czuje sprawca”.
 4. Kategorie sprawców i ich charakterystyka - stany psychiczne w kontekście:  zaburzeń psychicznych, chorób, środków odurzających, psychotropów,  alkoholu (sinusoida emocjonalna), motywacja sprawców.
 5. Rodzaje komunikacji i ich wykorzystanie.
 6. Uniwersalne wskazówki do poprawnego negocjowania.
 7. Wskazówki do rozmowy po wstępnym zdiagnozowaniu typu sprawcy.
 8. Metody stabilizacji emocjonalnej.
 9. Schody behawioralne:
  • aktywne słuchanie
  • empatia
  • nawiązanie dobrych relacji
  • uzyskanie wpływu
  • zmiana zachowania sprawcy
 10. Aspekty prawne reagowania w sytuacjach kryzysowych.
 11. Analiza teoretyczna przykładowych sytuacji kryzysowych podczas pracy.
 12. Symulacje, scenariusze sytuacyjne - zajęcia praktyczne.
 
Czas trwania: 1 dzień.
Termin: prosimy o kontakt.
Miejsce: Wrocław.
Cena: 540 zł.
 
UWAGA!!! Ilość miejsc ograniczona!!!

Kursanci których praca podczas zajęć zostaną pozytywnie ocenione otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu.