Zajęcia zamieszczone w tabeli szkoleń są treningami otwartymi. Uczestniczyć w nich mogą żołnierze, funkcjonariusze służb mundurowych jak i osoby prywatne (cywile). Wymagania stawiane kursantom to pełnoletność, dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna (niezbędne  TYLKO podczas zaawansowanych szkoleń praktycznych) oraz niekaralność za przestępstwa umyślne. Uwaga - do udziału w niektórych szkoleniach (o wyższym poziomie zaawansowania) może być niezbędne ukończenie część podstawowej danego kursu.

Pełen katalog oferowanych zajęć znajduje się w częśći Szkolenia i tam zapraszamy wszystkie grupy zorganizowane (żołnierzy, funkcjonariuszy oraz osób cywilnych) zainteresowane przygotwaniem kursów dostępnych tylko dla nich. 
Listopad 2019 Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną 2 990 zł / 1190 zł Prosimy o kontakt
..
Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną

Zajęcia mają na celu przygotowanie kursantów do bezpośredniego kontaktu z osobami niebezpiecznymi w sytuacjach konfliktowych. Odpowiednie przeprowadzenie rozmowy pozwala często na rozwiązanie sporu bez wdawania się w konfrontacje siłową. Kursanci uczą się identyfikowania zaburzeń osobowości i chorób psychicznych, a następnie metod postępowania ze zdiagnozowanymi typami sprawców.
Szkolenie przygotowuje w zakresie aktywnego słuchania oraz stabilizowania emocjonalnego. Ćwiczenia praktyczne mają na celu wyrobienie u kursantów właściwych nawyków podczas kontaktu z osobą agresywną.

Zajęcia prowadzi doświadczony negocjator, uczestnik szeregu szkoleń i spotkań międzynarodowych organizowanych przez Bundeskriminalamt i Polizei Sachsen.

Zakres szkolenia:

 1. Prenegocjacje i sytuacje kryzysowe - definicja i charakterystyka.
 2. Geneza negocjacji, syndrom sztokholmski i limski - historia i charakterystyka.
 3. Fazy sytuacji kryzysowych - czyli „co czuje sprawca”.
 4. Kategorie sprawców i ich charakterystyka - stany psychiczne w kontekście:  zaburzeń psychicznych, chorób, środków odurzających, psychotropów,  alkoholu (sinusoida emocjonalna), motywacja sprawców.
 5. Rodzaje komunikacji i ich wykorzystanie.
 6. Uniwersalne wskazówki do poprawnego negocjowania.
 7. Wskazówki do rozmowy po wstępnym zdiagnozowaniu typu sprawcy.
 8. Metody stabilizacji emocjonalnej.
 9. Schody behawioralne:
  • aktywne słuchanie
  • empatia
  • nawiązanie dobrych relacji
  • uzyskanie wpływu
  • zmiana zachowania sprawcy
 10. Aspekty prawne reagowania w sytuacjach kryzysowych.
 11. Analiza teoretyczna przykładowych sytuacji kryzysowych podczas pracy.
 12. Symulacje, scenariusze sytuacyjne - zajęcia praktyczne.
 
Czas trwania: 2 dni.
Termin: listopad 2019 r.  UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce: Wrocław.
Cena: 1190 zł. UWAGA RABAT!!! Pierwsze cztery zgłoszenia objęte są rabatem w wysokości 200 zł. Cena po rabacie to 990 zł.
 
UWAGA!!! Ilość miejsc ograniczona!!!

Kursanci których praca podczas zajęć zostaną pozytywnie ocenione otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu. 
Listopad 2019 Rozpoznawanie i postępowanie z niebezpiecznymi przesyłkami 1 340 zł Prosimy o kontakt
..
Rozpoznawanie i postępowanie z niebezpiecznymi przesyłkami

Celem szkolenia jest zarówno prezentacja poszczególnych zagadnień w kontekście funkcjonowania systemu recepcyjnego / biura podawczego jak i wskazanie roli tego typu personelu w kreowaniu bezpieczeństwa. Profil prowadzonych zajęć został przygotowany dla grupy odbiorców zajmujących się szeroko rozumianą recepcją, w tym personelu frontdesk, obsługi sekretariatów oraz ochrony.  

Zakres szkolenia:

 1. Podstawowe informacje z zakresu Przedmiotów Niebezpiecznych i Wybuchowych pochodzenia wojskowego. Opis, podstawowe dane, cechy charakterystyczne ułatwiające rozpoznanie.
 2. Podstawowe informacje z zakresu improwizowanych urządzeń wybuchowych.  Opis, podstawowe dane, komponenty, zasady działania, cechy charakterystyczne ułatwiające rozpoznanie.
 3. Podstawowe informacje o substancjach niebezpiecznych stosowanych w atakach terrorystycznych z wykorzystaniem przesyłek.
 4. Typowanie osób podejrzanych o udział w zamachu terrorystycznym. Cechy charakterystyczne i demaskujące.
 5. Przesyłki zawierające elementy i przedmioty niebezpieczne. Cechy charakterystyczne ułatwiające identyfikacje. Zasady postępowania z przesyłkami:
  • zawierającymi substancje i elementy niebezpieczne stwarzające zagrożenie wybuchem, pożarem,
  • zawierającymi substancje i elementy niebezpieczne stwarzające zagrożenie skażeniem osób i otoczenia.
 6. Zasady współpracy ze służbami zaangażowanymi w proces neutralizacji zagrożenia. Zasady prowadzenia ewakuacji po ogłoszeniu alarmu.
 7. Zasady przyjmowania zgłoszeń telefonicznych o zagrożeniu bombowym, prowadzenie rozmowy, uzyskanie informacji o zagrożeniu.


Termin: Listopad 2019 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce: Wrocław, Dolny Śląsk.
Cena: 340 zł. 

2019 Taktyka ochrony osób (VIP) - wybrane zagadnienia 2 540 zł Brak miejsc
..
Taktyka ochrony osób (VIP) - wybrane zagadnienia
 • Fundamentalny zakres wiedzy dla pracowników ochrony i funkcjonariuszy służb mundurowych wykonujących działania ochrony osób.
 • Program oparty na międzynarodowych wytycznych.
 • Są to zajęcia wspólne dla cykli szkoleniowych „Ochrona osobista VIP (Executive Protection)” i „Ochrona osobista wysokiego ryzyka (Protective Security Detail - PSD)”.
 
 
Szkolenie obejmuje następujące tematy:
 1. Dobór wyposażenia osobistego niezbednego podczas realizacji ochrony VIP.
 2. Szyki piesze. 
 3. Zespoły jedno- i wieloosobowe.
 4. Rodzaje szyków pieszych.
  • Wady i zalety wybranych formacji.
  • Wejście/wyjście z pojazdu.
  • Wejście/wyjście do budynku.
 5. Reakcja na atak.
 6. Metody ewakuacji osoby chronionej oraz odparcia ataku.
 
Kursanci będą oceniani na podstawie:
- samodzielnego zaangażowania podczas zajęć, 
- pracy w grupie, 
- zakresu przyswojonej wiedzy.
 
Czas trwania: 2 dni.
Termin:  2019 r. 
Miejsce szkolenia: Wrocław, woj. dolnośląskie. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Cena: 540 zł. 
2019 Szkolenie strzeleckie - Scorpion + Roni 1 290 zł Brak miejsc
..
Szkolenie strzeleckie - Scorpion + Roni
Do udziału w szkoleniu nie są potrzebne jakiekolwiek uprawnienia do posiadania broni!!!
 
Szkolenie dla osób bez znajomości broni palnej lub z małym doświadczeniem w jej obsłudze. Zajęcia mają na celu przygotowanie kursantów do skutecznego i bezpiecznego posługiwania bronią palną  Uczestnicy zajęć uzyskają podstawową wiedzę z zakresu budowy i zasady działania broni, postaw strzeleckich, metody zmiany pozycji oraz poruszania się z bronią, sposobów prowadzenia celnego ognia, a także usuwania zacięć. Podczas zajęć zostana wykorzystane konwersje Roni i MicroRoni oraz pistolet maszynowy Scorpion Evo3 A1 (full auto).
 
Ze względu na bardzo obszerny zakres tematyczny, szkolenie zostało podzielone na odrębne części podczas których będziemy się skupiać na wybranych zagadnieniach. Ćwiczenia realizowane w małych 4-6 osobowych grupach.
 
Tematy zajęć realizowanych podczas całego kursu*:
 1. Budowa broni oraz zasady działania.
 2. Zasady bezpieczeństwa.
 3. Postawy strzeleckie –  wady i zalety.
 4. Dobywanie broni.
 5. Metody przeładowania.
 6. Wymiana magazynka.
 7. Zacięcia broni oraz metody ich usuwania.
 8. Poruszanie się z bronią oraz zmiany postawy.
 9. Strzelanie na celność oraz skupienie.
 10. Strzelanie do kilku celów.
*Uczestnicy poprzednich szkoleń GPG z zakresu obsługi broni palnej będą mieli indywidualnie dostosowywany program do posiadanych umiejętności.
 
Termin zajęć:  2019.
Czas trwania: ok. 2,5 godziny.
Miejsce szkolenia: Jawor k. Legnicy, woj dolnośląskie.
Cena: 290 zł. 
Cena obejmuje:
 • szkolenie pod okiem doświadczonych instruktorów
 • wypożyczenie na czas zajęć broni palnej - Glock 19 i 17, Scorpion EVO3 A1, konwersje Roni i MicroRoni
 • amunicję 50-70 sztuk
 • niezbędne podczas zajęć wyposażenie: ochronniki słuchu i wzroku, kabury, ładownice, broń treningową
 • tarcze oraz inne cele strzeleckie
2019 Rekonesans w działaniach ochronny VIP 3 1200 zł Brak miejsc
..
Rekonesans w działaniach ochronny VIP
 • Tworzona dokumentacja jest zgodna z wymogami stawianymi przez agencje ochrony z Polski oraz UK.
 • Przedstawione podczas zajęć rozwiązania taktyczne i organizacyjne są stosowane zarówno podczas realizacji ochrony w regionie wysokiego jak i średniego ryzyka. 
 • GPG zapewnia kursantom na czas zajęć pełne wyposażenie niezbędne podczas szkolenia (mapy, komputery, inne środki techniczne, auta).
 • Kurs jest bezpośrednio powiązany ze szkoleniami „Organizacja konwojów” i „Taktyka konwojowania” ale nie wymagane jest ich wcześniejsze ukończenie.
 
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania rekonesansu miejsca tymczasowego pobytu osoby chronionej (VIP) oraz trasy przejazdu konwoju. Tego typu działania i zebrane podczas nich informacje stanowią fundamenty tworzonego planu ochrony. 
 
Podczas zajęć kursanci nauczą się prowadzić rozpoznanie obiektu w którym będzie miała przebywać osoba chroniona (VIP): hotel, restauracja, prywatna posiadłość lub biuro. Dowiedzą się jak pozyskiwać istotne informacje na temat terenu działania z wykorzystaniem ogólnie dostępnych źródeł i środków technicznych, a także prowadząc rozpytania. Będą również poznawać w jaki sposób dokonuje się wyboru dróg przejazdu, osobiście je sprawdzać, określać punkty newralgiczne oraz typować potencjalne zagrożenia. Ich celem będzie wytypowanie zagrożeń oraz miejsc bezpiecznych, przygotowanie dróg ewakuacji, a także zebranie innych informacji niezbędnych do zabezpieczenia pobytu VIP’a. Na koniec wykorzystując zebrane informacje, zdjęcia, szkice itp. tworzyć niezbędną dokumentację.
 
Zakres tematyczny:
 1. Zadania poszczególnych członków zespołu ochronnego.
 2. Ogólne informacje na temat miejsca działania.
 3. Zbieranie informacji z wykorzystaniem mass mediów.
 4. Rozpoznanie obiektu.
 5. Rozpoznanie tras.
 6. Rozpytanie.
 7. Miejsca newralgiczne.
 8. Typowanie zagrożeń.
 9. Tworzenie wizualizacji.
 10. Wstępny plan trasy.
 11. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
 12. Ćwiczenia taktyczne zgodne z przygotowanymi scenariuszami.
 
Czas trwania: 3 dni.
Termin: 2019 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce: Radomierz k. Jeleniej Góry, Dolny Śląsk.
Cena: 1200 zł. Koszt zakwaterowania i całodobowego wyżywienia w miejscu prowadzenia zajęć to ok. + 270 zł.
 
Kursanci których praca podczas zajęć zostaną pozytywnie ocenione otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu. 
2019 Postępowanie w sytuacji zakładniczej 1 490 zł Brak miejsc
..
Postępowanie w sytuacji zakładniczej
Zajęcia przygotowują kursantów do właściwego zachowania się w sytuacjach ekstremalnych takich jak wzięcie zakładnika, a następnie odbicia przez oddział antyterrorystyczny. Podczas szkolenia wyjaśniane są procesy stresowe wpływające na psychikę ofiar i napastników. Kursanci zapoznają się także z procedurami działań oddziałów antyterrorystycznych (AT) w trakcie oraz po zakończeniu działań szturmowych. Pozwala to kursantom na praktyczne przygotowanie się do sytuacji kryzysowej. 
 
Zakres szkolenia:
 1. Jak okiełznać fazę szoku - psychologiczne aspekty dot. sytuacji kryzysowej związanej z wzięciem zakładnika(ów), założenie - moment zniewolenia:
  • fazy absorpcji bodźców stresowych przez zakładników
  • progresja nadziei na przeżycie oraz umiejętność przystosowania się do sytuacji traumatycznych
  • możliwe reakcje psychologiczne zakładników.
 2. Jak przetrwać czas sytuacji zakładniczej -  wskazówki postępowania dla zakładników deeskalujące agresję sprawców:
  • upodmiotowienie zakładnika
  • sztuka przetrwania
  • wskazówki dla zakładników.
 3. Jak przetrwać uwolnienie przez wyspecjalizowane jednostki antyterrorystyczne - wskazówki postępowania podczas szturmu antyterrorystów.
 4. Charakterystyka syndromu sztokholmskiego – geneza, badania współczesne, wskazówki dla zakładników i negocjatorów.
 5. Stany emocjonalne sprawców sytuacji zakładniczych - określenie stanów afektu, pobudzenia, frustracji czy wyczerpania u sprawców sytuacji zakładniczych w kolejnych fazach sytuacji kryzysowej. Określenie optymalnych stref do przeprowadzenia interwencji oraz stref niebezpiecznych.
 6. Jak ustabilizować sprawców i zakładników - deeskalacja pobudzenia emocjonalnego. Przedstawienie czynników stabilizujących. Wskazanie błędów stymulują agresję u sprawców sytuacji zakładniczych (terrorystów). 
 7. Schody behawioralne wg modelu FBI w sytuacjach zakładniczych.
 8. Wskazówki językowe do stymulacji aktywnego słuchania. Informacje pozawerbalne, emisja i odbiór.  Leksemy kwantyfikacyjne duże i małe -  analiza ich wpływu na zawiązanie dobrych relacji ze sprawcą(ami).
 
Czas trwania: 1 dzień.
Termin: 2019 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce: Lubin lub Wrocław, Dolny Śląsk.
Cena: 490 zł.
 
Kursanci są oceniani przez cały czas trwania zajęć, po ich zakończeniu otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu.
2019 Warsztaty strzeleckie – pistolet (poz. średniozaawansowany) 1 450 zł Prosimy o kontakt
..
Warsztaty strzeleckie – pistolet (poz. średniozaawansowany)
Szkolenie dla osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę oraz doświadczenie w obsłudze broni palnej. Zajęcia mają na celu przygotowanie kursantów do skutecznego i bezpiecznego posługiwania się bronią palną krótką. Uczestnicy zajęć uzyskają wiedzę z wybranych zakresów prowadzenia ognia zza przesłon, usuwania zacięć oraz poruszania się z bronią
 
Ćwiczenia realizowane są w małych 4-6 osobowych grupach.
 
W szkoleniu można uczestniczyć z własną bronią.
 
Termin zajęć: 2019
Czas trwania: ok. 4-5 godzin.
Miejsce szkolenia: Jawor k. Legnicy, woj dolnośląskie.
Cena: 450 zł. Rabat dla kursantów z własną bronią i amunicją (120 sztuk) w wysokości 150 zł. 
Cena regularna obejmuje:
 • szkolenie pod okiem doświadczonych instruktorów
 • wypożyczenie na czas zajęć broni palnej - Glock 19 i 17
 • amunicję 100-120 sztuk
 • niezbędne podczas zajęć wyposażenie: ochronniki słuchu i wzroku, kabury, ładownice, broń treningową
 • tarcze oraz inne cele strzeleckie
2019 Kurs przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED) 5 3900 zł Brak miejsc
..
Kurs przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED)
Kurs ten stanowi wprowadzenie do „Zaawansowanego szkolenie rozpoznawania przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych (EOR)” oraz „Zaawansowanego szkolenia C-IED”.
 
Celem kursu jest: przygotowanie do prowadzenia rozpoznania przedmiotów niebezpiecznych w różnym otoczeniu. 
 
 
Charakterystyka kursu: zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i grupowych ćwiczeń praktycznych. Szkolenie obejmuje następujące tematy: 
 1. Zagrożenie terroryzmem bombowym na świecie - strategia NATO oraz podstawowe pojęcia z zakresu C-IED.
 2. Podstawowe terminy, pojęcia. Podział i cechy ułatwiające rozpoznanie Przedmiotów Niebezpiecznych i Wybuchowych pochodzenia wojskowego (PWiN/UXO). 
 3. Podstawowe terminy, pojęcia. Charakterystyka i podział IED. 
 4. Rozpoznanie miejsc szczególnie niebezpiecznych atakiem IED. 
 5. Sprzęt do wykrywania UXO i IED 
 6. Podstawowe informacje o HME (materiały wybuchowe wytwarzane sposobem „domowym”).
 7. Podstawowe informacje o przeciwdziałaniu urządzeniom RCIED. 
 8. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia z użyciem IED.
 9. Zasady przeciwdziałania IED. Procedury postępowania C-IED.  
 10. Postępowania w wypadku wkroczenia na teren zaminowany.
 11. Procedury EOF.
 12. Organizacja i działanie na punkcie kontrolnym.
 13. Reakcja na atak IED.
 14. Zasady przeszukiwania podejrzanych osób i pojazdów.
 15. Doskonalenie technik posługiwania się specjalistycznym sprzętem do rozpoznania UXO/IED. 
 16. Procedury C-IED podczas realizacji zadań patrolowych.
 17. Podstawowe informacje z zakresu zabezpieczenia dowodów – śledztwo powybuchowe poziom „0”.   
 18. AAR.
 
Program kursu przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (BASIC C-IED) jest zgodny z wytycznymi zawartymi w:
 • NATO AJP 3.15 (Alied joint doctrine for countering improvised explosive device) Sojusznicza Doktryna ws. Przeciwdziałania Improwizowanym Urządzeniom Wybuchowym. 
 • Dyrektywa NATO SACT nr 75-2/Q z 15 maja 2006 r., Countering Improvised Explosive Devices. Joint Functional Area Training Guide (C-IED JFATGM).
 • Pismo NATO SHAPE nr SH/J3EW/06 z dnia 19 czerwca 2006 r. Counter -Improvised Explosive Device (C-IED) Training for ISAF (Pismo nr Z-101 kancelaria zagraniczna DWLąd).
 • Doktryna AJP 3.15 B, Joint Countering Improvised Explosive Devices (C-IED) Operations.
 
Zajęcia przeprowadzą certyfikowani instruktorzy NATO, byli członkowie Task Force Paladin, posiadający uprawnienia instruktorskie MON i MSW.
 
 
Czas trwania / liczba godzin: 5 dni / 40 godzin. 
Termin realizacji zajęć: 2019 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Cena: 3900 zł. Koszt zakwaterowania i całodobowego wyżywienia w miejscu prowadzenia zajęć to koszt ok.+ 450 zł.
Miejsce szkolenia: Radomierz, 58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie. 
 
Absolwenci otrzymają poświadczenia odbycia szkolenia.
2019 Szkolenie taktyczno-strzeleckie (Close Protection) 3 1600 zł Brak miejsc
..
Szkolenie taktyczno-strzeleckie (Close Protection)
Zakres zajęć:
1. Podstawowe informacje:
- zasady bezpieczeństwa,
- budowa i zasady działania używanej podczas zajęć broni.
- osłona balistyczna
2. Najczęściej stosowane szyki ochronne.
3. Dobór wyposażenia - podstawowe informacje.
4. Wybrane postawy strzeleckie - ich wady i zalety.
5. Dobywanie broni.
6. Metody zmiany magazynków.
7. Metody usuwania zacięć.
8. Użycie broni palnej w walce wręcz. 
9. Strzelanie w ruchu.
10. Strzelanie do kilku celów.
 
Termin zajęć: 2019. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Czas trwania: 3 dni po ok. 5 godzin dziennie.
Miejsce szkolenia: strzelnica w Jaworze, województwo dolnośląskie.
Cena: 1600 zł. Osoby z własną bronią i amunicją otrzymują rabat w wysokości 600 zł.
2019 Postępownaie w sytuacji zagrożenia atakami terrorystycznymi 1 400 zł Brak miejsc
..
Postępownaie w sytuacji zagrożenia atakami terrorystycznymi
Szkolenie ma na celu przygotowanie kursantów do zachowania się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. Program zajęć został stworzony specjalnie dla pracowników obiektów użyteczności publicznej, szeroko pojętego personelu administracyjnego oraz obsługi sekretariatów.
 
Zakres szkolenia:
 1. Terroryzm:
  • podstawowe informacje, 
  • światowe tendencje, 
  • statystyki.
 2. Improwizowane urządzenia wybuchowe (IED) oraz materiały wybuchowe (MW):
  • podstawowe informacje, 
  • cechy charakterystyczne. 
 3. Podstawowe zasady zachowania się w sytuacji potencjalnego występowania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN).
 4. Typowanie osób podejrzanych o próbę ataku.
 5. Zachowanie się podczas i po ataku terrorystycznym /ataku samobójczym.
 6. Podstawowe informacje o zabezpieczaniu materiałów dowodowych - contaminacja.
 7. SERE poziom A - zachowanie się w przypadku:
  • odosobnienia, 
  • porwania, 
  • sytuacji zakładniczej,
  • próby odbicia. 
 8. Masowy morderca (active shooter):
  • podstawowe informacje, 
  • procedury postępowania. 
 9. Pierwsza pomoc – podstawowe informacje na temat:
  • ratownictwa taktycznego,
  • wojskowe i improwizowane środki ratowania życia.
 
Czas trwania: 1 dzień.
Termin: 2019 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce: Lubin lub Wrocław, Dolny Śląsk.
Cena: 400 zł netto.
 
Kursanci są oceniani przez cały czas trwania zajęć, po ich zakończeniu otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu.
2019 Warsztaty taktyczno-strzeleckie ochrony VIP 1 550 zł Brak miejsc
..
Warsztaty taktyczno-strzeleckie ochrony VIP
Szkolenie doskonalące bojowe umiejętności użycia broni palnej krótkiej w trakcie odparcia ataku na osobę chronioną. Zajęcia skierowane są do osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę w obsłudze broni palnej.  
 
Zakres szkolenia:
1. Zasady bezpieczeństwa (przypomnienie).
2. Wykorzystanie osłon i prowadzenie ognia.
3. Reakcja na atak w szyku pieszym.
4. Strzelanie w ruchu. 
5. Strzelanie do kilku celów.
6. Scenariusze taktyczne.
 
Czas trwania: 5 godzin. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce zajęć: strzelnica w Jaworze, Dolny Śląsk.
Termin: 2019 r.
Cena: 550 zł.
2019 Rozpoznanie pirotechniczne (MILITARY SEARCH) 5 3900 zł Brak miejsc
..
Rozpoznanie pirotechniczne (MILITARY SEARCH)
Kurs doskonalący w zakresie rozpoznania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w różnym otoczeniu – EOR (poziom podstawowy)
 
Celem kursu jest: przygotowanie do prowadzenia rozpoznania przedmiotów niebezpiecznych w różnym otoczeniu. 
 
 
Czas trwania / liczba godzin: 5 dni / 40 godzin. 
 
Charakterystyka kursu: zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i grupowych ćwiczeń praktycznych. W ramach prowadzonych zajęć przekazywana będzie wiedza z zakresu: 
 
1. Budowy, przeznaczenia i obsługi podstawowego sprzętu do rozpoznania;
2. Charakterystyki przedmiotów wybuchowych i środków zapalających.
3. Charakterystyka przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
4. Przepisów bezpieczeństwa obowiązujących podczas rozpoznania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 
5. Rozpoznania elementów składowych improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED). Rozpoznanie amunicji chemicznej. 
6. Walki elektronicznej (ECM). 
7. Cech demaskujących obecność przedmiotu niebezpiecznego na powierzchni gruntu lub w gruncie.
8. Rozpoznania terenu za pomocą wykrywaczy metali. 
9. Sprzęt do rozpoznania terenu, obiektów, ludzi.
10. Procedur C-IED. 
11. Postępowania z osobami podejrzanymi. 
12. Procedury i taktyka rozpoznania pojazdów pod względem występowania materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. 
13. Procedury i taktyka rozpoznania budynków pod względem występowania materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
 
Program kursu rozpoznania pirotechnicznego jest zgodny z wytycznymi zawartymi w:
 • NATO AJP 3.15 (Alied joint doctrine for countering improvised explosive device) Sojusznicza Doktryna ws. Przeciwdziałania Improwizowanym Urządzeniom Wybuchowym. 
 • Dyrektywa NATO SACT nr 75-2/Q z 15 maja 2006 r., Countering Improvised Explosive Devices. Joint Functional Area Training Guide (C-IED JFATGM).
 • Pismo NATO SHAPE nr SH/J3EW/06 z dnia 19 czerwca 2006 r. Counter -Improvised Explosive Device (C-IED) Training for ISAF (Pismo nr Z-101 kancelaria zagraniczna DWLąd).
 • Doktryna AJP 3.15 B, Joint Countering Improvised Explosive Devices (C-IED) Operations.
 
Zajęcia przeprowadzą certyfikowani instruktorzy NATO, byli członkowie Task Force Paladin, posiadający uprawnienia instruktorskie MON i MSW.
 
Termin: 2019 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce szkolenia: Pod Dudziarzem, Radomierz 71, 58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie. 
Koszt: 3900 zł. Koszt zakwaterowania i całodobowego wyżywienia w miejscu prowadzenia zajęć to ok. + 450 zł.
 
2019 Rozpoznanie pirotechniczne (prewencyjne) 4 1990 zł Brak miejsc
..
Rozpoznanie pirotechniczne (prewencyjne)
Celem głównym szkolenia jest przygotowanie pracowników do przeciwdziałania oraz postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego.
 
Realizacja treści programowych umożliwi osiągnięcie następujących celów pośrednich: 
 • nabycia umiejętności z zakresu identyfikowania zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności z zakresu identyfikowania materiałów wybuchowych i środków inicjujących w podstawowym zakresie;
 • nabycia umiejętności z zakresu identyfikowania urządzeń wybuchowych pochodzenia wojskowego oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych;
 • zapoznanie z wybuchem materiałów wybuchowych i jego skutkami;
 • nabycia umiejętności z zakresu stosowania środków zabezpieczenia indywidualnego i sprzętu technicznego do postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności z zakresu stosowania przepisów bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności współdziałania z służbami i instytucjami podczas wystąpienia zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności z zakresu organizowania i prowadzenia ewakuacji osób;
 • nabycie umiejętności z zakresu rozpoznania prewencyjnego oraz zabezpieczenia pod względem pirotechnicznym;

Instruktor:
Szkolenie przeprowadzi mjr Dariusz Leżała - (do stycznia 2018 r.) Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji CSSG odpowiedzialny za szkolenia minersko - pirotechniczne w Straży Granicznej oraz szkolenia z zakresu kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych. Były instruktor CSSG, który szkolił SG, BOR, ŻW, JW AGAT, ABW oraz pracowników ochrony polskich placówek dyplomatycznych MSZ, pracowników ochrony ambasady USA, służby graniczne Kosowa, Macedonii, Czarnogóry, Mołdawii. 

 

Program szkolenia:

 1. Materiały wybuchowe i pojęcie wybuchu.
 2. Zasada działania urządzeń wybuchowych.
 3. Identyfikowanie materiałów wybuchowych i środków inicjujących w podstawowym zakresie
 4. Środki zabezpieczenia indywidualnego i sprzęt techniczny stosowany w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego.
 5. Przepisy bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego.
 6. Zasady współdziałania z służbami i instytucjami podczas wystąpienia zagrożenia bombowego
 7. Zasady postępowania w przypadku zagrożenia bombowego.
 8. Organizowanie i prowadzenia ewakuacji osób.
 9. Prowadzenie rozpoznania pirotechnicznego prewencyjnego.
 10. Symulowana realizacja działań w przypadku zagrożenia bombowego.


Czas trwania: 4 dni.
Termin: 2019 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce: Radomierz k. Jeleniej Góry, Dolny Śląsk.
Cena: 1990 zł.
Koszt zakwaterowania i całodobowego wyżywienia w miejscu prowadzenia zajęć to ok. +380 zł.

Kursanci są oceniani przez cały czas trwania zajęć, po ich zakończeniu otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu.