Zajęcia zamieszczone w tabeli szkoleń są treningami otwartymi. Uczestniczyć w nich mogą żołnierze, funkcjonariusze służb mundurowych jak i osoby prywatne (cywile). Wymagania stawiane kursantom to pełnoletność, dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna (niezbędne  TYLKO podczas zaawansowanych szkoleń praktycznych) oraz niekaralność za przestępstwa umyślne. Uwaga - do udziału w niektórych szkoleniach (o wyższym poziomie zaawansowania) może być niezbędne ukończenie część podstawowej danego kursu.

Pełen katalog oferowanych zajęć znajduje się w częśći Szkolenia i tam zapraszamy wszystkie grupy zorganizowane (żołnierzy, funkcjonariuszy oraz osób cywilnych) zainteresowane przygotwaniem kursów dostępnych tylko dla nich. 
2019 Rozpoznawanie i postępowanie z niebezpiecznymi przesyłkami 1 390 zł Prosimy o kontakt
..
Rozpoznawanie i postępowanie z niebezpiecznymi przesyłkami

Celem szkolenia jest zarówno prezentacja poszczególnych zagadnień w kontekście funkcjonowania systemu recepcyjnego / biura podawczego jak i wskazanie roli tego typu personelu w kreowaniu bezpieczeństwa. Profil prowadzonych zajęć został przygotowany dla grupy odbiorców zajmujących się szeroko rozumianą recepcją, w tym personelu frontdesk, obsługi sekretariatów oraz ochrony.  

Zakres szkolenia:

 1. Podstawowe informacje z zakresu Przedmiotów Niebezpiecznych i Wybuchowych pochodzenia wojskowego. Opis, podstawowe dane, cechy charakterystyczne ułatwiające rozpoznanie.
 2. Podstawowe informacje z zakresu improwizowanych urządzeń wybuchowych.  Opis, podstawowe dane, komponenty, zasady działania, cechy charakterystyczne ułatwiające rozpoznanie.
 3. Podstawowe informacje o substancjach niebezpiecznych stosowanych w atakach terrorystycznych z wykorzystaniem przesyłek.
 4. Typowanie osób podejrzanych o udział w zamachu terrorystycznym. Cechy charakterystyczne i demaskujące.
 5. Przesyłki zawierające elementy i przedmioty niebezpieczne. Cechy charakterystyczne ułatwiające identyfikacje. Zasady postępowania z przesyłkami:
  • zawierającymi substancje i elementy niebezpieczne stwarzające zagrożenie wybuchem, pożarem,
  • zawierającymi substancje i elementy niebezpieczne stwarzające zagrożenie skażeniem osób i otoczenia.
 6. Zasady współpracy ze służbami zaangażowanymi w proces neutralizacji zagrożenia. Zasady prowadzenia ewakuacji po ogłoszeniu alarmu.
 7. Zasady przyjmowania zgłoszeń telefonicznych o zagrożeniu bombowym, prowadzenie rozmowy, uzyskanie informacji o zagrożeniu.


Termin: 2019 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce: Wrocław, Dolny Śląsk.
Cena: 390 zł netto  - cena zwolniona z podatku VAT w przypadku uznania zajęć za szkolenie zawodowe dla danego uczestnika.

2019 Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną 2 1190 zł Prosimy o kontakt
..
Negocjacje kryzysowe - postępowanie z osobą niebezpieczną

Zajęcia mają na celu przygotowanie kursantów do bezpośredniego kontaktu z osobami niebezpiecznymi w sytuacjach konfliktowych. Odpowiednie przeprowadzenie rozmowy pozwala często na rozwiązanie sporu bez wdawania się w konfrontacje siłową. Kursanci uczą się identyfikowania zaburzeń osobowości i chorób psychicznych, a następnie metod postępowania ze zdiagnozowanymi typami sprawców.
Szkolenie przygotowuje w zakresie aktywnego słuchania oraz stabilizowania emocjonalnego. Ćwiczenia praktyczne mają na celu wyrobienie u kursantów właściwych nawyków podczas kontaktu z osobą agresywną.

Zajęcia prowadzi doświadczony negocjator, uczestnik szeregu szkoleń i spotkań międzynarodowych organizowanych przez Bundeskriminalamt i Polizei Sachsen.

Zakres szkolenia:

 1. Prenegocjacje i sytuacje kryzysowe - definicja i charakterystyka.
 2. Geneza negocjacji, syndrom sztokholmski i limski - historia i charakterystyka.
 3. Fazy sytuacji kryzysowych - czyli „co czuje sprawca”.
 4. Kategorie sprawców i ich charakterystyka - stany psychiczne w kontekście:  zaburzeń psychicznych, chorób, środków odurzających, psychotropów,  alkoholu (sinusoida emocjonalna), motywacja sprawców.
 5. Rodzaje komunikacji i ich wykorzystanie.
 6. Uniwersalne wskazówki do poprawnego negocjowania.
 7. Wskazówki do rozmowy po wstępnym zdiagnozowaniu typu sprawcy.
 8. Metody stabilizacji emocjonalnej.
 9. Schody behawioralne:
  • aktywne słuchanie
  • empatia
  • nawiązanie dobrych relacji
  • uzyskanie wpływu
  • zmiana zachowania sprawcy
 10. Aspekty prawne reagowania w sytuacjach kryzysowych.
 11. Analiza teoretyczna przykładowych sytuacji kryzysowych podczas pracy.
 12. Symulacje, scenariusze sytuacyjne - zajęcia praktyczne.
 
Czas trwania: 2 dni.
Termin: 2019 r.  UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce: Wrocław.
Cena: 1190 zł netto - cena zwolniona z podatku VAT w przypadku uznania zajęć za szkolenie zawodowe dla danego uczestnika.
 
UWAGA!!! Ilość miejsc ograniczona!!!

Kursanci których praca podczas zajęć zostaną pozytywnie ocenione otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu. 
2019 Rozpoznanie pirotechniczne (prewencyjne) 4 2490 zł Prosimy o kontakt
..
Rozpoznanie pirotechniczne (prewencyjne)
Celem głównym szkolenia jest przygotowanie pracowników do przeciwdziałania oraz postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego.
 
Realizacja treści programowych umożliwi osiągnięcie następujących celów pośrednich: 
 • nabycia umiejętności z zakresu identyfikowania zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności z zakresu identyfikowania materiałów wybuchowych i środków inicjujących w podstawowym zakresie;
 • nabycia umiejętności z zakresu identyfikowania urządzeń wybuchowych pochodzenia wojskowego oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych;
 • zapoznanie z wybuchem materiałów wybuchowych i jego skutkami;
 • nabycia umiejętności z zakresu stosowania środków zabezpieczenia indywidualnego i sprzętu technicznego do postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności z zakresu stosowania przepisów bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności współdziałania z służbami i instytucjami podczas wystąpienia zagrożenia bombowego;
 • nabycia umiejętności z zakresu organizowania i prowadzenia ewakuacji osób;
 • nabycie umiejętności z zakresu rozpoznania prewencyjnego oraz zabezpieczenia pod względem pirotechnicznym;

Instruktor:
Szkolenie przeprowadzi mjr Dariusz Leżała - (do stycznia 2018 r.) Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji CSSG odpowiedzialny za szkolenia minersko - pirotechniczne w Straży Granicznej oraz szkolenia z zakresu kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych. Były instruktor CSSG, który szkolił SG, BOR, ŻW, JW AGAT, ABW oraz pracowników ochrony polskich placówek dyplomatycznych MSZ, pracowników ochrony ambasady USA, służby graniczne Kosowa, Macedonii, Czarnogóry, Mołdawii. 

 

Program szkolenia:

 1. Materiały wybuchowe i pojęcie wybuchu.
 2. Zasada działania urządzeń wybuchowych.
 3. Iidentyfikowanie materiałów wybuchowych i środków inicjujących w podstawowym zakresie
 4. Środki zabezpieczenia indywidualnego i sprzęt techniczny stosowany w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego.
 5. Przepisy bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia bombowego.
 6. Zasady współdziałania z służbami i instytucjami podczas wystąpienia zagrożenia bombowego
 7. Zasady postępowania w przypadku zagrożenia bombowego.
 8. Organizowanie i prowadzenia ewakuacji osób.
 9. Prowadzenie rozpoznania pirotechnicznego prewencyjnego.
 10. Symulowana realizacja działań w przypadku zagrożenia bombowego.


Czas trwania: 4 dni.
Termin: 2019 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce: Radomierz k. Jeleniej Góry, Dolny Śląsk.
Cena: 2490 zł netto  - cena zwolniona z podatku VAT w przypadku uznania zajęć za szkolenie zawodowe dla danego uczestnika.
Koszt całodobowego wyżywienia oraz noclegów przez czas trwania całego kursu ok. +380 zł.

Kursanci są oceniani przez cały czas trwania zajęć, po ich zakończeniu otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu.

2019 Rekonesans w działaniach ochronnych 3 1200 zł Prosimy o kontakt
..
Rekonesans w działaniach ochronnych
 • Tworzona dokumentacja jest zgodna z wymogami stawianymi przez agencje ochrony z Polski oraz UK.
 • Przedstawione podczas zajęć rozwiązania taktyczne i organizacyjne są stosowane zarówno podczas realizacji ochrony w regionie wysokiego jak i średniego ryzyka. 
 • GPG zapewnia kursantom na czas zajęć pełne wyposażenie niezbędne podczas szkolenia (mapy, komputery, inne środki techniczne, auta).
 • Kurs jest bezpośrednio powiązany ze szkoleniami „Organizacja konwojów” i „Taktyka konwojowania” ale nie wymagane jest ich wcześniejsze ukończenie.
 
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania rekonesansu miejsca tymczasowego pobytu osoby chronionej (VIP) oraz trasy przejazdu konwoju. Tego typu działania i zebrane podczas nich informacje stanowią fundamenty tworzonego planu ochrony. 
 
Podczas zajęć kursanci nauczą się prowadzić rozpoznanie obiektu w którym będzie miała przebywać osoba chroniona (VIP): hotel, restauracja, prywatna posiadłość lub biuro. Dowiedzą się jak pozyskiwać istotne informacje na temat terenu działania z wykorzystaniem ogólnie dostępnych źródeł i środków technicznych, a także prowadząc rozpytania. Będą również poznawać w jaki sposób dokonuje się wyboru dróg przejazdu, osobiście je sprawdzać, określać punkty newralgiczne oraz typować potencjalne zagrożenia. Ich celem będzie wytypowanie zagrożeń oraz miejsc bezpiecznych, przygotowanie dróg ewakuacji, a także zebranie innych informacji niezbędnych do zabezpieczenia pobytu VIP’a. Na koniec wykorzystując zebrane informacje, zdjęcia, szkice itp. tworzyć niezbędną dokumentację.
 
Zakres tematyczny:
 1. Zadania poszczególnych członków zespołu ochronnego.
 2. Ogólne informacje na temat miejsca działania.
 3. Zbieranie informacji z wykorzystaniem mass mediów.
 4. Rozpoznanie obiektu.
 5. Rozpoznanie tras.
 6. Rozpytanie.
 7. Miejsca newralgiczne.
 8. Typowanie zagrożeń.
 9. Tworzenie wizualizacji.
 10. Wstępny plan trasy.
 11. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
 12. Ćwiczenia taktyczne zgodne z przygotowanymi scenariuszami.
 
Czas trwania: 3 dni.
Termin: 2019 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce: Radomierz k. Jeleniej Góry, Dolny Śląsk.
Cena: 1200 zł netto  - cena zwolniona z podatku VAT w przypadku uznania zajęć za szkolenie zawodowe dla danego uczestnika.
Koszt całodobowego wyżywienia i noclegów na cały czas trwania kursu + 270 zł.
 
Kursanci których praca podczas zajęć zostaną pozytywnie ocenione otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu. 
2019 Kurs przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED) 5 3900 zł Prosimy o kontakt
..
Kurs przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED)
Kurs ten stanowi wprowadzenie do „Zaawansowanego szkolenie rozpoznawania przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych (EOR)” oraz „Zaawansowanego szkolenia C-IED”.
 
Celem kursu jest: przygotowanie do prowadzenia rozpoznania przedmiotów niebezpiecznych w różnym otoczeniu. 
 
 
Charakterystyka kursu: zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i grupowych ćwiczeń praktycznych. Szkolenie obejmuje następujące tematy: 
 1. Zagrożenie terroryzmem bombowym na świecie - strategia NATO oraz podstawowe pojęcia z zakresu C-IED.
 2. Podstawowe terminy, pojęcia. Podział i cechy ułatwiające rozpoznanie Przedmiotów Niebezpiecznych i Wybuchowych pochodzenia wojskowego (PWiN/UXO). 
 3. Podstawowe terminy, pojęcia. Charakterystyka i podział IED. 
 4. Rozpoznanie miejsc szczególnie niebezpiecznych atakiem IED. 
 5. Sprzęt do wykrywania UXO i IED 
 6. Podstawowe informacje o HME (materiały wybuchowe wytwarzane sposobem „domowym”).
 7. Podstawowe informacje o przeciwdziałaniu urządzeniom RCIED. 
 8. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia z użyciem IED.
 9. Zasady przeciwdziałania IED. Procedury postępowania C-IED.  
 10. Postępowania w wypadku wkroczenia na teren zaminowany.
 11. Procedury EOF.
 12. Organizacja i działanie na punkcie kontrolnym.
 13. Reakcja na atak IED.
 14. Zasady przeszukiwania podejrzanych osób i pojazdów.
 15. Doskonalenie technik posługiwania się specjalistycznym sprzętem do rozpoznania UXO/IED. 
 16. Procedury C-IED podczas realizacji zadań patrolowych.
 17. Podstawowe informacje z zakresu zabezpieczenia dowodów – śledztwo powybuchowe poziom „0”.   
 18. AAR.
 
Program kursu przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (BASIC C-IED) jest zgodny z wytycznymi zawartymi w:
 • NATO AJP 3.15 (Alied joint doctrine for countering improvised explosive device) Sojusznicza Doktryna ws. Przeciwdziałania Improwizowanym Urządzeniom Wybuchowym. 
 • Dyrektywa NATO SACT nr 75-2/Q z 15 maja 2006 r., Countering Improvised Explosive Devices. Joint Functional Area Training Guide (C-IED JFATGM).
 • Pismo NATO SHAPE nr SH/J3EW/06 z dnia 19 czerwca 2006 r. Counter -Improvised Explosive Device (C-IED) Training for ISAF (Pismo nr Z-101 kancelaria zagraniczna DWLąd).
 • Doktryna AJP 3.15 B, Joint Countering Improvised Explosive Devices (C-IED) Operations.
 
Zajęcia przeprowadzą certyfikowani instruktorzy NATO, byli członkowie Task Force Paladin, posiadający uprawnienia instruktorskie MON i MSW.
 
 
Czas trwania / liczba godzin: 5 dni / 40 godzin. 
Termin realizacji zajęć: 2019 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Cena: 3900 zł - cena zwolniona z podatku VAT w przypadku uznania zajęć za szkolenie zawodowe dla danego uczestnika.
Koszt całodobowego wyżywienia oraz noclegów przez czas trwania całego kursu ok. + 450 zł.
Miejsce szkolenia: Radomierz, 58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie. 
 
Absolwenci otrzymają poświadczenia odbycia szkolenia.
2019 Rozpoznanie pirotechniczne (MILITARY SEARCH) 5 3900 zł Prosimy o kontakt
..
Rozpoznanie pirotechniczne (MILITARY SEARCH)
Kurs doskonalący w zakresie rozpoznania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w różnym otoczeniu – EOR (poziom podstawowy)
 
Celem kursu jest: przygotowanie do prowadzenia rozpoznania przedmiotów niebezpiecznych w różnym otoczeniu. 
 
 
Czas trwania / liczba godzin: 5 dni / 40 godzin. 
 
Charakterystyka kursu: zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i grupowych ćwiczeń praktycznych. W ramach prowadzonych zajęć przekazywana będzie wiedza z zakresu: 
 
1. Budowy, przeznaczenia i obsługi podstawowego sprzętu do rozpoznania;
2. Charakterystyki przedmiotów wybuchowych i środków zapalających.
3. Charakterystyka przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
4. Przepisów bezpieczeństwa obowiązujących podczas rozpoznania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 
5. Rozpoznania elementów składowych improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED). Rozpoznanie amunicji chemicznej. 
6. Walki elektronicznej (ECM). 
7. Cech demaskujących obecność przedmiotu niebezpiecznego na powierzchni gruntu lub w gruncie.
8. Rozpoznania terenu za pomocą wykrywaczy metali. 
9. Sprzęt do rozpoznania terenu, obiektów, ludzi.
10. Procedur C-IED. 
11. Postępowania z osobami podejrzanymi. 
12. Procedury i taktyka rozpoznania pojazdów pod względem występowania materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. 
13. Procedury i taktyka rozpoznania budynków pod względem występowania materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
 
Program kursu rozpoznania pirotechnicznego jest zgodny z wytycznymi zawartymi w:
 • NATO AJP 3.15 (Alied joint doctrine for countering improvised explosive device) Sojusznicza Doktryna ws. Przeciwdziałania Improwizowanym Urządzeniom Wybuchowym. 
 • Dyrektywa NATO SACT nr 75-2/Q z 15 maja 2006 r., Countering Improvised Explosive Devices. Joint Functional Area Training Guide (C-IED JFATGM).
 • Pismo NATO SHAPE nr SH/J3EW/06 z dnia 19 czerwca 2006 r. Counter -Improvised Explosive Device (C-IED) Training for ISAF (Pismo nr Z-101 kancelaria zagraniczna DWLąd).
 • Doktryna AJP 3.15 B, Joint Countering Improvised Explosive Devices (C-IED) Operations.
 
Zajęcia przeprowadzą certyfikowani instruktorzy NATO, byli członkowie Task Force Paladin, posiadający uprawnienia instruktorskie MON i MSW.
 
Termin: 2019 r. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce szkolenia: Pod Dudziarzem, Radomierz 71, 58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie. 
Koszt: 3900 zł - cena zwolniona z podatku VAT w przypadku uznania zajęć za szkolenie zawodowe dla danego uczestnika.
Koszt całodobowego wyżywienia oraz noclegów przez czas trwania całego kursu ok. + 450 zł.
 
2019 Taktyka ochrony osób (VIP) - wybrane zagadnienia 2 490 zł Prosimy o kontakt
..
Taktyka ochrony osób (VIP) - wybrane zagadnienia
 • Fundamentalny zakres wiedzy dla pracowników ochrony i funkcjonariuszy służb mundurowych wykonujących działania ochrony osób.
 • Program oparty na międzynarodowych wytycznych.
 • Podczas zajęć będą wykorzystane środki pozoracji pola walki.
 • Są to zajęcia wspólne dla cykli szkoleniowych „Ochrona osobista VIP (Executive Protection)” i „Ochrona osobista wysokiego ryzyka (Protective Security Detail - PSD)”.
 
 
Szkolenie obejmuje następujące tematy:
 1. Dobór wyposażenia osobistego niezbednego podczas realizacji ochrony VIP.
 2. Szyki piesze. 
 3. Zespoły jedno- i wieloosobowe.
 4. Rodzaje szyków pieszych.
  • Wady i zalety wybranych formacji.
  • Wejście/wyjście z pojazdu.
  • Wejście/wyjście do budynku.
 5. Reakcja na atak.
 6. Metody ewakuacji osoby chronionej oraz odparcia ataku.
 
Kursanci będą oceniani na podstawie:
- samodzielnego zaangażowania podczas zajęć, 
- pracy w grupie, 
- zakresu przyswojonej wiedzy.
 
Czas trwania: 2 dni.
Termin: 2019 r.  UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Miejsce szkolenia: Dolny Śląsk.
Cena: 490 zł.
2019 Szkolenie strzeleckie z broni krótkiej 1 440 zł Prosimy o kontakt
..
Szkolenie strzeleckie z broni krótkiej
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby bez uprawnień do posiadania broni!!!
 
Szkolenie dla osób bez znajomości broni palnej lub z małym doświadczeniem w jej obsłudze. Zajęcia mają na celu przygotowanie kursantów do skutecznego i bezpiecznego posługiwania bronią palną krótką typu pistolet. Uczestnicy zajęć poznają budowę i zasadę działania broni, postawy strzeleckie, metody zmiany pozycji oraz poruszania się z bronią, sposoby prowadzenia celnego ognia, a także usuwania zacięć.
 
Ze względu na bardzo obszerny zakres tematyczny, szkolenie zostało podzielone na odrębne części podczas których będziemy się skupiać na wybranych zagadnieniach. W trakcie drugiego etapu, kursanci poznają wybrane postawy strzeleckich, nauczą się właściwego chwytu broni, pracy na języku spustowym oraz będą prowadzić ogień na krótkim dystansie.
 
Dodatkowo podczas zajęć będzie można postrzelać z pistolentu maszynowego SCORPION EVO3 A1 (full auto).
 
Tematy zajęć realizowanych podczas całego kursu*:
 1. Budowa broni oraz zasady działania.
 2. Zasady bezpieczeństwa.
 3. Postawy strzeleckie –  wady i zalety.
 4. Dobywanie broni.
 5. Metody przeładowania.
 6. Wymiana magazynka.
 7. Zacięcia broni oraz metody ich usuwania.
 8. Poruszanie się z bronią oraz zmiany postawy.
 9. Strzelanie na celność oraz skupienie.
 10. Strzelanie do kilku celów.
*Uczestnicy poprzednich szkoleń GPG z zakresu obsługi broni palnej będą mieli indywidualnie dostosowywany program do posiadanych umiejętności.
 
Termin zajęć: 2019. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Czas trwania: ok. 5 godzin.
Miejsce szkolenia: strzelnica w Jaworze, województwo dolnośląskie.
Cena: 440 zł  - cena zwolniona z podatku VAT w przypadku uznania zajęć za szkolenie zawodowe dla danego uczestnika.
2019 Szkolenie taktyczno-strzeleckie (Close Protection) 3 1600 zł Prosimy o kontakt
..
Szkolenie taktyczno-strzeleckie (Close Protection)
Zakres zajęć:
1. Podstawowe informacje:
- zasady bezpieczeństwa,
- budowa i zasady działania używanej podczas zajęć broni.
- osłona balistyczna
2. Najczęściej stosowane szyki ochronne.
3. Dobór wyposażenia - podstawowe informacje.
4. Wybrane postawy strzeleckie - ich wady i zalety.
5. Dobywanie broni.
6. Metody zmiany magazynków.
7. Metody usuwania zacięć.
8. Użycie broni palnej w walce wręcz. 
9. Strzelanie w ruchu.
10. Strzelanie do kilku celów.
 
Termin zajęć: 2019. UWAGA!!! Szczegóły dotyczące daty i miejsca zajęć ustalane są wyłącznie z osobami które zgłoszą swój udział.
Czas trwania: 3 dni po ok. 5 godzin dziennie.
Miejsce szkolenia: strzelnica w Jaworze, województwo dolnośląskie.
Cena: 1600 zł. Osoby z własną bronią i amunicją otrzymują rabat w wysokości 600 zł.