Zaj?cia zamieszczone w tabeli szkole? s? treningami otwartymi. Uczestniczy? w nich mog? ?o?nierze, funkcjonariusze s?u?b mundurowych jak i osoby prywatne (cywile). Wymagania stawiane kursantom to pe?noletno??, dobry stan zdrowia i sprawno?? fizyczna (niezb?dne  TYLKO podczas zaawansowanych szkole? praktycznych) oraz niekaralno?? za przest?pstwa umy?lne. Uwaga - do udzia?u w niektórych szkoleniach (o wy?szym poziomie zaawansowania) mo?e by? niezb?dne uko?czenie cz??? podstawowej danego kursu.

Pe?en katalog oferowanych zaj?? znajduje si? w cz???i Szkolenia i tam zapraszamy wszystkie grupy zorganizowane (?o?nierzy, funkcjonariuszy oraz osób cywilnych) zainteresowane przygotwaniem kursów dost?pnych tylko dla nich. 
BRAK SZKOLEŃ