Global Protection Group posiada szerokie doświadczenie w realizacji zaawansowanych projektów szkoleniowych. Nasza instytucja posiada status placówki kształcenia ustawicznego i decyzją OKS.4430.25.2013.XII została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W 2017 roku firma Global Protection Group została wyróżniona przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji Natowskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej: 3347H.
 
Odbiorcami zajęć GPG są:
 • wojsko, policja i inne służby rządowe, 
 • ministerstwa, urzędy i instytucje państwowe,
 • prywatne agencje ochrony z kraju i z zagranicy,
 • międzynarodowe korporacje m.in. z branży energetycznej, wydobywczej, produkcyjnej oraz informatycznej.
 
Dzięki współpracy z kadrą instruktorską rządowych ośrodków szkoleniowych (m.in. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie) nasze programy  zgodne są z tematyką kursów realizowanych przez centra edukacyjne MON i MSW, dokumentami normatywnymi oraz metodyką nauczania NATO.
 
W 2014 roku GPG został wybrany oficjalnym zespołem szkoleniowym IBCOL Polska Sp. z o.o. - wyłącznego dystrybutora sprzętu z zakresu EOD/IEDD/C-IED firm Chemring EOD, Alford Technologies, Schiebel Elektornische Geraete GmbH.
 
Dzięki Mobilnej Grupie Instruktorów (MGI) GPG oferowane szkolenia realizujemy w dowolnym miejscu na świecie wskazanym przez klienta.
 
 
Z uwagi na typ odbiorców, oferowane szkolenia podzieliśmy na przeznaczone:
 • dla wojska, 
 • dla służb mundurowych i ochrony, 
 • dla firm i osób prywatnych.
 
Szkolenia pirotechniczne

Bloki szkoleniowe kursów pirotechnicznych zostały podzielone na dwie kategorie:

 • awareness - zawierający podstawową wiedzę z danego zakresu przeznaczony dla wszystkich żołnierzy;
 • advance - program zawansowany obejmujący informacje specjalistyczne i skierowany do operatorów, pirotechników oraz techników zaangażowanych w działania saperskie.

Blok pierwszy: UXO
Awareness:
 1. Podstawowe informacje o UXO, rodzaje amunicji pochodzenia wojskowego, cechy charakterystyczne - teoria + pokaz makiet.
 2. Podstawowe umiejętności z zakresu rozpoznania UXO, sporządzanie UXO Report, zasady zabezpieczenia miejsca znalezienia, sposoby oznakowania miejsc występowania według standardów NATO i przy pomocy podręcznych środków.
 3. Ćwiczenie praktyczne z prowadzenia rozpoznania UXO.


Advance:

 1. Zasady niszczenia UXO przy użyciu standardowych ładunków Materiału Wybuchowego (BIP- blow in place), zabezpieczenie miejsca wysadzania/obliczanie stref niebezpiecznych, sposoby ich zmniejszania.
 2. Zasady niszczenia przy użyciu mikroładunków wybuchowych klasy: CMD - TOOLS (np. VULCAN) - firmy Alford Technologies.  (LOW - ORDER DETONATION- neutralizacja UXO pozwalająca ograniczyć ilość użytego MW.
 3. Ćwiczenia praktyczne - niszczenie UXO (makiety MW i UXO).

 

Blok drugi: LANDMINE
Awareness:
 1. Podstawowe rodzaje min - cechy charakterystyczne, miejsca występowania, cechy demaskujące.
 2. Sposoby oznakowania miejsc zaminowanych według standardów NATO/podręcznymi środkami.
 3. Samoewakuacja z zaminowanego terenu - pieszo/pieszo zespół/ na pojazdach.
 4. Ćwiczenia praktyczne z samoewakuacji.


Advance:

 1. Zasady podejmowania i niszczenia min ppanc.
 2. Zasady podejmowania i niszczenia min ppiech.
 3. Rozpoznanie miejsc występowania min ppanc/ppiech.  
 4. Zasady ewakuacji poszkodowanych z zaminowanego terenu - (UWAGA! Można połączyć z zajęciami z paramedyki).
 
Blok trzeci: BREACHING
Awareness:
 1. Rozwiązania taktyczne – podejście, bezpieczne ustawienie zespołu, dobór sprzętu do przeszkody.
 
Advance:
 1. Sposoby wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz technicznych środków wyważeniowych.
 2. Sposoby wejść do pomieszczeń:
  - przy pomocy zespołu torującego (breaching),
  - przy pomocy operatorów ze sprzętem ciężkim (Mossberg, zestaw wyważeniowy: młot, łom, taran, rozpierak, piła).
 3. Ćwiczenia praktyczne - wejścia do pomieszczeń metodą „siłową” - (UWAGA! Można połączyć z zajęciami z paramedyki).

Blok czwarty: BOOBY TRAPS/IED
Awareness:
 1. Podstawowe informacje z zakresu min-pułapek zasady działania, użycia.
 2. Podstawowe informacje z zakresu IED, budowa, zasady działania.
 3. Podstawowe informacje z zakresu sposobu użycia IED - TTPs.
 4. Zasady oznakowania miejsc występowania, cechy demaskujące.
 5. Przygotowanie informacji po wykryciu IED - IED Report. 
 6. Zajęcia praktyczne - VRL pieszo/pojazdy.


Advance:

 1. Zasady rozpoznania  min - pułapek/ IED. 
 2. Zasady neutralizacji min - pułapek/IED:
  - neutralizacja przy użyciu podręcznych, ogólnie dostępnych środków .Przygotowanie doraźnych ładunków neutralizujących na bazie Plastycznego MW, lontu detonującego - ładunki wodne, ładunki tnące itd.) Użycie ładunków standardowych klasy MOD (Mini- MOD; Demi-MOD),
  - neutralizacja przy użyciu podstawowego sprzętu będącego na wyposażeniu sekcji EOD. (UWAGA! ZALEŻNIE OD POSIADANYCH ŚRODKÓW I SPRZĘTU – OPCJONALNIE Z PRZYKŁADAMI SPRZĘTU BĘDĄCEGO W UŻYCIU PRZEZ SEKCJE EOD).
 3. Zajęcia praktyczne.

Blok piąty: PBIED, SVBIED – ATAKI SAMOBÓJCZE, VBIED - SAMOCHODY PUŁAPKI
Awareness:
 1. Podstawowe informacje z zakresu cech demaskujących samobójców w pojazdach i osobno.
 2. Rozpoznanie: 
  - podstawy profilowania/rozpoznawania osób niebezpiecznych,
  - mowa ciała,
  - wykrywanie ukrytej broni na podstawie reakcji bezwarunkowych.

Advance:
 1. Procedury postępowania z PBIED - ĆWICZENIA PRAKTYCZNE.
 2. Procedury neutralizacji VBIED.
 3. Neutralizacja przy użyciu podstawowego sprzętu będącego na wyposażeniu sekcji EOD np. ładunki klasy BOOTBANGER/Water BOTLLER/MOD. Użycie wyrzutników pirotechnicznych itd.
 4. Działanie sekcji pirotechnicznej podczas szturmu obiektu - w  przypadku napotkania zamachowca – samobójcy (różne warianty żywy/ranny/martwy zamachowiec). Zabezpieczenie i neutralizacja IED.(UWAGA! ZALEŻNIE OD POSIADANYCH ŚRODKÓW I SPRZĘTU – OPCJONALNIE Z PRZYKŁADAMI SPRZĘTU BĘDĄCEGO W UŻYCIU PRZEZ SEKCJE EOD).
   
Blok szósty: C-IED
Awareness:
 1. Podstawowe informacje o modelu C–IED.
 2. HME – rodzaje, komponenty i miejsca produkcji.
 3. Podstawowe informacje o rodzajach CACHE (miejsca przechowywania MW, IED, sprzętu uzbrojenia).
 4. Podstawowe wiadomości o ECM. 
 5. Procedury EOF.
 6. Proces prowadzenia śledztwa powybuchowego. Zasady zbierania i zabezpieczania materiałów dowodowych. Przykładowa dokumentacja.
 7. Procedury przeciwdziałania IED TTP - wojsk własnych - TEORIA.
 8. Reakcja na kontakt bojowy (IED, COMPLEX) - TEORIA.
 9. Podstawowe informacje o realizacji krótkotrwałych VCP (Vehicle Check Point).


Advance:

 1. Planowanie prac związanych z rozpoznaniem i niszczeniem HME/IED FACTORY.
 2. HME – sprzęt do rozpoznania, procedury zabezpieczania dokumentowania i niszczenia HME/IED FACTORY.
 3. Planowanie prac związanych z rozpoznaniem i niszczeniem CACHE.
 4. Procedury rozpoznania (sprzęt), zabezpieczania i niszczenia CACHE.
 5. Taktyka użycia ECM. Przeciwdziałanie zagrożeniom RCIED.
 6. Praktyczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia IED, zebranie materiałów dowodowych, wykonanie dokumentacji po zdarzeniu.
 7. Procedury przeciwdziałania IED, TTP - ĆWICZENIA PRAKTYCZNE. 
 8. Reakcja na kontakt bojowy (IED, COMPLEX) - ĆWICZENIE. 
 9. STX - ćwiczenia - (UWAGA! Można połączyć z zajęciami z paramedyki).
 10. Zajęcia praktyczne - Realizacja VCP (Vehicle Check Point). 


ZAGADNIENIA Z BLOKÓW TEMATCZNYCH DO  WYBORU W RAMACH POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO

Szkolenia pirotechniczne. Kursy eksploatacyjno-operatorskie.

Robot TALON IV

 1. Budowa i zasady eksploatacji robota TALON IV.
 2. Przepisy bezpieczeństwa przy użytkowaniu robota.
 3. Zasady operowania robotem w różnych warunkach terenowych.
 4. Podstawowe zasady operowania robotem w ramach wykonywania zadań bojowych.
 5. Podstawowe zasady i procedury postępowania podczas rozpoznania terenu w środowisku zagrożony działaniem IED.
 6. Zasady obsługi codziennej i miesięcznej robota TALON IV.


Wyrzutnik pirotechniczny RE 70 M3

 1. Budowa i zasady eksploatacji RE 70 M3.
 2. Przepisy bezpieczeństwa przy użytkowaniu wyrzutnika.
 3. Przygotowanie wyrzutnika do strzału w różnej konfiguracji.
 4. Podstawowe zasady taktycznego użycia, doboru pocisku w zależności od rodzaju celu.
 5. Taktyka neutralizacji IED (teoria, praktyka).
 6. Użycie RE 70 M3, w konfiguracji zdalnej (montaż na sądzeniu zrobotyzowanym)*.
 7. Taktyka neutralizacji IED (teoria, praktyka) w konfiguracji robot, wyrzutnik*.
 8. Zasady obsługi RE 70 M3.


* dla zamawiającego posiadającego na wyposażeniu urządzenia zrobotyzowane

Zestawy hakowo-linowe

 1. Budowa i zasady eksploatacji, przeznaczenie i wykorzystanie elementów składowych zestawów hakowo-linowych.
 2. Filozofia użycia i przepisy bezpieczeństwa przy użytkowaniu zestawów.
 3. Podstawowe zasady wykorzystania zestawów podczas rozpoznania (budynki, pojazdy, teren otwarty).
 4. Podstawowe zasady przygotowania i wykorzystania zestawów hakowo-linowych przy rozpoznaniu i neutralizacji przedmiotów niebezpiecznych (UXO, IED, inne przedmioty niebezpieczne podejrzane o występowanie materiałów wybuchowych).


Przenośne urządzenia rentgenowskie XR-200 (i podobne) stosowane do rozpoznania przedmiotów niebezpiecznych

 1. Budowa, zasady eksploatacji, przepisy bezpieczeństwa urządzeń rentgenowskich.
 2. Podstawowe zasady przygotowania do pracy.
 3. Wykonywanie zdjęć mało i dużo formatowych w różnych wariantach (teoria i praktyka).
 4. Nauka umiejętności czytania obrazu (rozpoznawanie elementów niebezpiecznych).


Kombinezony przeciwwybuchowe typu lekkiego i ciężkiego

 1. Budowa i zasady eksploatacji kombinezonu.
 2. Przepisy bezpieczeństwa przy użytkowaniu kombinezonu.
 3. Przygotowanie kombinezonu do pracy (ubieranie, rozbieranie operatora) w wersji podstawowej i NBC.
 4. Zasady obsługi kombinezonu.


GEORADAR A/N-PSS 14 HSTAMIDS

 1. Cykl pracy HSTAMIDS.
 2. Przygotowanie HSTAMIDS do pracy. 
 3. Wykonanie obsługi HSTAMIDS na poziomie operatora. 
 4. Wykorzystanie systemu sterownia oraz wskaźników pracy sytemu. 
 5. Zastosowanie technik przeszukiwania HSTAMIDS.
 6. Kalibracja HSTAMIDS.
 7. Zastosowanie technik wykorzystania śladów przy pracy z HSTAMIDS.


ZAGADNIENIA Z BLOKÓW TEMATCZNYCH DO WYBORU W RAMACH POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO

Kurs doskonalący w zakresie rozpoznania przedmiotów wybuchowych
i niebezpiecznych w różnym otoczeniu (EOR)
Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy przewidzianych do pełnienia służby w pododdziałach rozpoznania (EOR), pododdziałach rozminowania (EOD) zespołów EOD.
Celem kursu jest: przygotowanie żołnierzy do prowadzenia rozpoznania przedmiotów niebezpiecznych w różnym otoczeniu. 

 1. Zasady funkcjonowania  pododdziałów rozpoznania (EOR).
 2. Organizacja, przeznaczenie pododdziałów rozpoznania (EOR) oraz współpraca z pododdziałami rozminowania (EOD/IEDD).
 3. Budowa, przeznaczenie i obsługa podstawowego sprzętu będącego na wyposażeniu pododdziałów rozpoznania (EOR). 
 4. Charakterystyka przedmiotów wybuchowych i środków zapalających.
 5. Charakterystyka przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
 6. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące podczas rozpoznania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 
 7. Rozpoznanie elementów składowych improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED). Rozpoznanie amunicji chemicznej. 
 8. Walka elektroniczna (ECM). 
 9. Cechy demaskujące obecność przedmiotu niebezpiecznego na powierzchni gruntu lub w gruncie.
 10. Rozpoznanie terenu za pomocą wykrywaczy metali. 
 11. Procedury C-IED. 
 12. Rozpoznanie terenu i obiektów z wykorzystaniem sprzętu pododdziałów rozpoznania (EOR). 
 13. Postępowanie z osobami podejrzanymi. 
 14. Rozpoznanie pojazdów pod względem występowania materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. 
 15. Rozpoznanie budynków pod względem występowania materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. 
Kurs doskonalący w zakresie rozminowania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w różnym otoczeniu (CMD-EOD)

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy przewidzianych do pełnienia służby w pododdziałach rozpoznanie (EOR), pododdziałach rozminowania (EOD) zespołów EOD. 
Celem kursu jest: przygotowanie żołnierzy do prowadzenia neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w różnym otoczeniu. Ponadto, przygotowanie żołnierzy pododdziałów rozminowania (EOD) do neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED).

 1. Zasady funkcjonowania  pododdziałów rozminowania (EOD).
 2. Organizacja, przeznaczenie pododdziałów rozminowania (EOD) oraz współpraca z pododdziałami rozpoznania (EOR).
 3. Podstawowy sprzęt pododdziałów rozminowania.
 4. Budowa, przeznaczenie i obsługa podstawowego sprzętu będącego na wyposażeniu pododdziałów rozminowania (EOD).
 5. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujących podczas rozminowania z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
 6. Charakterystyka przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w tym: min przeciwpancernych, min przeciwpiechotnych, amunicji strzeleckiej, granatów, amunicji moździerzowej, działowej, amunicji rakietowej, bomb lotniczych, zasobników i amunicji kasetowej.
 7. Użycie ładunków materiału wybuchowego specjalnego przeznaczenia.
 8. Techniki podejmowania i neutralizacji niewybuchów i niewypałów (UXO).
 9. Techniki podejmowania i neutralizacji niewybuchów i niewypałów amunicji chemicznej (NBC UXO).
 10. Praktyczne działanie pododdziału rozminowania (EOD) w zdarzeniu z użyciem improwizowanego urządzenia wybuchowego (IED).
 11. Zasady prowadzenia dokumentacji  ewidencyjno - sprawozdawczej pododdziału rozminowania (EOD).
Kurs doskonalący żołnierzy pododdziałów rozminowania (IEDD)
Celem kursu jest: przygotowanie żołnierzy do prowadzenia neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w różnym otoczeniu. Ponadto, przygotowanie żołnierzy pododdziałów rozminowania (EOD) do neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED).

Podstawą do zakwalifikowania żołnierza na w/w kurs jest ukończenie kursu pododdziałów rozminowania (CMD-EOD).
 

 1. Zasady funkcjonowania  pododdziałów neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych (IEDD).
 2. Organizacja, przeznaczenie pododdziałów neutralizacji (IEDD) oraz współpraca z pododdziałami rozpoznania (EOR).
 3. Budowa, przeznaczenie i obsługa sprzętu pododdziałów przeznaczonych do neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED).
 4. Budowa, przeznaczenie i obsługa bezodrzutowego działka do niszczenia zapalników i neutralizacji ładunków wybuchowych.
 5. Budowa, przeznaczenie i obsługa generatora i skanera promieniowania rentgenowskiego.
 6. Technika i taktyka użycia zrobotyzowanego urządzenia do neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych (Robot).
 7. Aktualne tendencje rozwoju urządzeń IED oraz taktyka i technika ich użycia.
 8. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące podczas neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED).
 9. Taktyka i technika neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych o działaniu ze zwłoką (TD).
 10. Taktyka i technika neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych uruchamianych przez ofiarę (VO).
 11. Taktyka i technika neutralizacji kierowanych improwizowanych urządzeń wybuchowych (CO).
Działanie w terenie zurbanizowanym (CQB)

Podstawowy blok szkoleniowy

 1. Planowanie działań szturmowych, rozpoznanie obiektu, atak planowany, atak natychmiastowy. 
 2. Metody podejścia i sposoby wejścia do obiektu. 
 3. Budowa i organizacja zespołu szturmowego.
 4. Komunikacja przy wykorzystaniu łączności, znaków ręcznych i podstawowego słownictwa szturmowego.
 5. Dobór sprzętu szturmowego i osobistego w zależności od realizowanego zadania.
 6. Poruszanie się po ciągach komunikacyjnych:
  -  minimalizacja skutków na korytarzu, łącznik na korytarzu (hall boss), dwie grupy szturmowe na korytarzu,
  -  jeden operator, dwóch operatorów, cały zespół szturmowy na schodach. 
 7. Szturmowanie pomieszczeń otwartych i zamkniętych.
 8. Metody wejścia do pomieszczeń (dynamiczna i statyczna):
  -  hak, cross, metoda kombinowana, krojenie placka, 
  -  wykorzystanie lusterek, tarczy balistycznej i łącznika.
 9. Procedury działania w pomieszczeniach („czesanie pomieszczeń”):
  -  szukam, ubezpieczam, przygotuj do wyjścia. 
 10. Taktyka i technika interwencji. 
 11. Sytuacje awaryjne podczas działań na obiektach.


Zajęcia dodatkowe

 1. Sposoby wejścia do pomieszczeń:
  -  przy pomocy zespołu torującego (breaching),
  -  przy pomocy operatorów ze sprzętem ciężkim (Mossberg, zestaw wyważeniowy: młot, łom, taran, rozpierak, piła), 
  -  alternatywne sposoby wejścia: okna (drabiny, trapy, pojazd),
 2. Wykorzystanie sprzętu wysokościowego w taktyce AT : 
  -  podstawowy sprzęt wysokościowy wykorzystywany przez operatora,
  -  budowa podstawowych stanowisk zjazdowych,
  -  wykorzystanie otworów okiennych przy zjazdach linowych,
  -  podstawowe techniki zjazdowe.

Zaawansowany blok szkoleniowy - zawiera wszystkie powyższe zajęcia wykorzystaniem ostrej amunicji oraz przedstawione poniżej.
 
 1. Konwoje
  -  planowanie głównej trasy przejazdu oraz zapasowych,
  -  pojazdy w kolumnie konwojowej,
  -  zadania poszczególnych grup zabezpieczających konwój,
  -  odpieranie ataku na konwój,
  -  ubezpieczenie konwojowe,
  -  dobór sprzętu i wyposażenia podczas konwoju ukierunkowanego,
  -  sposoby wyjścia kawalkady konwojowej z zasadzki,
  -  sposoby wyjścia z zasadzki ustawionej na pojedynczy pojazd,
  -  ewakuacja operatorów z pojazdu,
  -  taktyka i technika odpierania ataku przy użyciu pojazdów opancerzonych,
  -  ewakuacja „obiektu” z auta do auta.

  Opcjonalnie:
  -  strzelanie z pojazdu w postoju i podczas ruchu,
  -  strzelanie statyczne i dynamiczne - ofensywne i defensywne w kierunku na zagrożenie, 
  -  poruszanie konwoju w warunkach o małej widoczności, 
  -  poruszanie się autami ze zgaszonym światłem tylko na oświetleniu taktycznym.
   
 2. Zatrzymywanie pojazdu
  -  zatrzymywanie pojazdu będącego w ruchu,
  -  zatrzymywanie pojazdu przy użyciu jednego lub dwóch pojazdów,
  -  szturm na pojazd zblokowany,
  -  szturm przy wykorzystaniu metody na worek, na „L”,
  -  szturm na pojazd przy wykorzystaniu sprzętu ciężkiego,
  -  wyciąganie z pojazdu niebezpiecznych przestępców,
  -  zabezpieczenie pojazdu podczas szturmu,
  -  wykorzystanie środków pozoracji podczas szturmu na pojazd.

  Opcjonalnie:
  -  wykorzystanie środków pozoracji podczas szturmu na pojazd.
Personal Security Detail (PSD) - ochrona osobista w regionach wysokiego ryzyka

Szkolenie zostało podzielone na moduły, które połączone tworzą kompletny zakres wiedzy niezbędny osobom odpowiedzialnym za ochronę osób (VIP) w regionach wysokiego ryzyka. Program został przygotowany m.in. na bazie wytycznych The International Association of Personal Protection Agents i doświadczeniach jej członków podczas realizacji działań ochronnych na Bliskim Wschodzie oraz w  Ameryce Południowej.

 
Zakres szkolenia:
 1. Zadania i obowiązki CPO.
 2. Przygotowanie do realizacji ochrony:
  • niezbędne informacje na temat VIP-a,
  • niezbędne informacje na temat miejsca realizacji działań,
  • analiza zagrożeń.
 3. Organizacja podróży.
  • analiza tras, punkty newralgiczne, przygotowanie miejsc bezpiecznych.
 4. Dobór sił i środków do realizacji zadania:
  • przygotowanie zespołu ochronnego,
  • dobór niezbędnego wyposażenia,
  • dobór środków transportu.
 5. Podstawy profilowania osób niebezpiecznych.
 6. Sposoby poruszania się z VIP-em (szyki ochronne):
  • konwój pieszy,
  • konwój zmotoryzowany.
 7. Sposoby ewakuacji VIP-a.
 8. Reakcja na atak podczas konwoju pieszego i zmotoryzowanego:
  • atak z użyciem broni palnej,
  • atak za pomocą ładunków wybuchowych,
  • atak kompleksowy.
 9. Zabezpieczenie stałego/długotrwałego miejsca pobytu.
 10. Reakcja na atak w stałym/długotrwałym miejscu pobytu.
Podstawy identyfikacji osób niebezpiecznych
Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do wykrywania osób niebezpiecznych oraz rozpoznawania sygnałów świadczących o zbliżającym się ataku. Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi reakcjami bezwarunkowymi, mową ciała (komunikacja niewerbalna) i psychologicznymi teoriami zachowań agresywnych. Dowiadują się jakie emocje towarzyszą napastnikowi przed, w trakcie (psychologia użycia broni) oraz tuż po dokonaniu ataku. Dzięki nabytej wiedzy mogą z dużym prawdopodobieństwem wytypować z tłumu osoby posiadające niebezpieczne przedmioty oraz planujące zamach.

Szkolenie jest wręcz priorytetowym zestawem wiedzy niezbędnej wszystkim żołnierzom narażonym na kontakt z osobami agresywnymi.
 
Zajęcia zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi USJFCOM Combat Observation and Decision-making in Irregular and Ambiguous Conflicts (CODIAC). Program opiera się na doświadczeniach agentów DEA zdobytych podczas realizacji zadań specjalnych w USA, Meksyku oraz Iraku. 
Negocjacje kryzysowe - kontakt z osobą niebezpieczną
Zajęcia mają na celu przygotowanie kursantów do bezpośredniego kontaktu z osobami niebezpiecznymi w sytuacjach konfliktowych. Odpowiednie przeprowadzenie rozmowy pozwala często na rozwiązanie sporu bez wdawania się w konfrontacje siłową. Kursanci uczą się identyfikowania zaburzeń osobowości i chorób psychicznych, a następnie metod postępowania ze zdiagnozowanymi typami sprawców. 
Szkolenie przygotowuje w zakresie aktywnego słuchania oraz stabilizowania emocjonalnego. Ćwiczenia praktyczne mają na celu wyrobienie u kursantów właściwych nawyków podczas kontaktu z osobą agresywną.
Szkolenia z psami
Wykorzystanie psów służbowych do ochrony baz i obiektów.
Zagadnienia:
 1. Zapoznanie z organizacją pracy przewodnika i psa podczas ochrony bazy przy bramie wjazdowej.
 2. Przeszukiwanie środków transportu - ogólne zasady, organizacja pracy, środki bezpieczeństwa.
 3. Przeszukiwanie bagaży.
 4. Wyszukiwanie podejrzanych przedmiotów ukrytych w terenie.
 5. Rozpraszające tła zapachowe.
 
Przeznaczenie, organizacja i charakter pracy psów służbowych na misji.
Zagadnienia:
 1. Fizjologia psów i zagrożenia klimatyczne.
 2. Różnice kulturowe w krajach muzułmańskich.
 3. Zasady transportu psów służbowych w rejon misji.
 4. Zasady przetrzymywania psów służbowych w bazie wojskowej.
 5. Wyposażenie psów służbowych.
 6. Wykorzystanie psów w rejonie misji, organizacja pracy.
 
Wykorzystanie psów służbowych w patrolach Temporary Check Point (TCP).
Zagadnienia:
 1. Ogólne zasady przewozu psów służbowych podczas patrolu.
 2. Przeszukiwanie środków transportu.
 3. Przeszukiwanie bagaży.
 4. Zasady sprawdzania osób z wykorzystaniem rzeczy osobistych podejrzanych osób.
 
Zasady pracy psów służbowych podczas operacji Cordon & Search.
Zagadnienia:
 1. Organizacja pracy poszczególnych sekcji grupy przeszukującej.
 2. Przeszukiwanie pomieszczeń.
 3. Przeszukiwanie terenu (podwórza, teren wokół podejrzanych budynków, sady, winnice, itp.).
 4. Zagrożenia i środki bezpieczeństwa podczas pracy przewodnika z psem.
 
Oswajanie psów ze strzałami i detonacjami podczas pracy przy wykorzystaniu środków pozoracji pola walki.
Zagadnienia:
 1. Ćwiczenia z tresury ogólnej z użyciem środków pozoracji pola walki w tle.
 2. Ćwiczenia praktyczne wyszukiwania MW, amunicji  i broni z użyciem środków pozoracji pola walki w tle:
 • przeszukiwanie terenu;
 • przeszukiwanie środków transportu;
 • przeszukiwanie bagaży.
 
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
Zagadnienia:
 1. Resuscytacja przy zatrzymaniu funkcji życiowych psa.
 2. Udar cieplny, objawy i pierwsza pomoc.
 3. Powstrzymywanie krwawienia.
 4. Złamania – zasady unieruchamiania uszkodzonych kończyn.
 
Szkolenie strzeleckie

Wyszkolenie strzeleckie obejmuje strzelanie dynamiczne i sytuacyjne na trzech poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzone są na dowolnych modelach broni, wskazanych przez zamawiającego. Strzelania prowadzimy z broni własnej oraz z broni zleceniodawcy.
W trakcie szkoleń uczymy kursantów prawidłowej obsługi broni, usuwania zacięć oraz właściwych postaw strzeleckich i wszelkich aspektów związanych z bezpieczną obsługą broni.
Program zajęć jest indywidualnie ustalany z zamawiającym. Przygotowujemy konspekty szkoleniowe zgodne z wytycznymi MON lub MSW.
Szkolenie prowadzą instruktorzy wywodzący się z jednostek specjalnych wojska (GROM, JWK) lub policji (SPAP).

Szkolenie snajperskie
 1. Broń - budowa / składanie / rozkładanie, typy amunicji i jej możliwości – balistyka.
 2. Urządzenia optyczne – dostosowanie.
 3. Praca na radiu – procedury.
 4. Obserwacja – stanowisko obserwacyjne, zasady jego doboru i sposoby wykonania.
 5. Nawigacja.
 6. Gromadzenie informacji – identyfikacja rozpoznawanie wyposażenia, mundurów i cech charakterystycznych dla danych grup.
 7. Przestrzeliwanie broni – zasady.
 8. Wpływ warunków pogodowych na celność.
 9. Kamuflaż snajpera.
 10. Przygotowanie do zadania / misji.
Opieka nad rannym w warunkach działań taktycznych
Kurs ma na celu przygotować uczestników do udzielania pierwszej pomocy na polu walki i jest realizowany według najnowszych wytycznych TCCC. Zajęcia prowadzą certyfikowani instruktorzy amerykańskiej organizacji National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT): paramedyk zespołu bojowego „A” Jednostki Wojskowej GROM oraz czynny wykładowca Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Znaczącą część programu stanowią ćwiczenia praktyczne podczas których trenowana jest zarówno technika jak i taktyka.
 
 1. Omówienie TCCC -  zasady postępowania. 
 2. Przypomnienie BLSu.
 3. Opatrunki i zaopatrywanie ran:
  • bandażowanie ran, 
  • opatrunki uciskowe, 
  • pakowanie ran, 
  • rany szyj  i pachy, 
  • CATy - zasady użycia i trening zakładania, opaski kombinowane,
  • rany klatki piersiowej - uszczelnianie ran opatrunkami fabrycznymi typu ,,SAM” z zaworkami i bez oraz opatrunkami kombinowanymi,
  • opatrunki chemiczne - rodzaje, sposoby działania i zasady ich użycia,
  • postępowanie z poparzonymi,
  • usztywnianie złamań. 
 4. Ćwiczenia sytuacyjne - rozpoznanie poszkodowanego i zaopatrywanie. 
Prowadzenie rozpoznania oraz wykrywania przedmiotów i substancji niebezpiecznych przy użyciu środków technicznych
Prowadzenie rozpoznania oraz wykrywania przedmiotów i substancji niebezpiecznych przy użyciu środków technicznych.
 
Głównym celem szkolenia:
 • nabycie umiejętności prowadzenia rozpoznania przy użyciu mobilnych robotów taktycznych, urządzeń do identyfikacji substancji niebezpiecznych, przenośnych urządzeń rentgenowskich, w szczególności prawidłowej interpretacji obrazów oraz rozpoznawania zagrożeń - przedmiotów niebezpiecznych, broni i urządzeń wybuchowych;
 • umiejętność obsługi mobilnych urządzeń do prowadzenia rozpoznania (urządzeń rentgenowskich oraz wykrywaczy metali, a także znajomość przepisów BHP podczas użytkowania urządzeń wytwarzających promieniowanie X, taktycznych robotów miotanych). Szkolenie realizowane jest w systemie stacjonarnym.
 
Sprzęt oraz materiały dydaktyczne:
 • przenośne urządzenie RTG do kontroli bagażu,
 • ręczne wykrywacze metali,
 • zestaw atrap urządzeń i materiałów wybuchowych,
 • zestawy bagaży, 
 • atrapy broni palnej oraz broni białej,
 • taktyczne roboty miotane.
Działanie w terenie niezurbanizowanym - "Zielona taktyka"
Szkolenie ma na celu przygotowanie kursantów do prowadzenia działań poza terenem zurbanizowanym. Podstawowymi zadaniami w ramach „zielonej taktyki” są: patrolowanie, obserwacja, zasadzka, rajd. W odniesieniu do zadań operacji specjalnych szkolenie obejmuje wszystkie główne elementy, ale najbardziej skupia się na rozpoznaniu specjalnym oraz wsparciu militarnym. 
 
Zagadnienia:
 1. Charakterystyka terenu niezurbanizowanego.
 2. Wyposażenie indywidualne.
 3. Maskowanie.
 4. Wyposażenie zespołowe pod kątem rodzaju zadania.
 5. Poruszanie się w terenie.
 6. Nawigacja z wykorzystaniem podstawowego wyposażenia w dzień i w nocy.
 7. Komunikacja w zespole.
 8. Marsz ubezpieczony.
 9. Wykonywanie tropów mylących.
 10. Reakcja na kontakt.
 11. Zakładanie bazy.
 12. Posterunki obserwacyjne.
 13. Patrolowanie.
 14. Zasadzki.