Global Protection Group posiada szerokie do?wiadczenie w realizacji zaawansowanych projektów szkoleniowych. Nasza instytucja posiada status placówki kszta?cenia ustawicznego i decyzj? OKS.4430.25.2013.XII zosta?a wpisana do ewidencji szkó? i placówek niepublicznych. W 2017 roku firma Global Protection Group zosta?a wyró?niona przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jako?ci i Kodyfikacji Natowskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej: 3347H.
 
Odbiorcami zaj?? GPG s?:
 • wojsko, policja i inne s?u?by rz?dowe, 
 • ministerstwa, urz?dy i instytucje pa?stwowe,
 • prywatne agencje ochrony z kraju i z zagranicy,
 • mi?dzynarodowe korporacje m.in. z bran?y energetycznej, wydobywczej, produkcyjnej oraz informatycznej.
 
Dzi?ki wspó?pracy z kadr? instruktorsk? rz?dowych o?rodków szkoleniowych (m.in. Centrum Szkolenia Wojsk In?ynieryjnych i Chemicznych we Wroc?awiu, Centrum Szkolenia Stra?y Granicznej w K?trzynie) nasze programy  zgodne s? z tematyk? kursów realizowanych przez centra edukacyjne MON i MSW, dokumentami normatywnymi oraz metodyk? nauczania NATO.
 
W 2014 roku GPG zosta? wybrany oficjalnym zespo?em szkoleniowym IBCOL Polska Sp. z o.o. - wy??cznego dystrybutora sprz?tu z zakresu EOD/IEDD/C-IED firm Chemring EOD, Alford Technologies, Schiebel Elektornische Geraete GmbH.
 
Dzi?ki Mobilnej Grupie Instruktorów (MGI) GPG oferowane szkolenia realizujemy w dowolnym miejscu na ?wiecie wskazanym przez klienta.
 
 
Z uwagi na typ odbiorców, oferowane szkolenia podzieli?my na przeznaczone:
 • dla wojska, 
 • dla s?u?b mundurowych i ochrony, 
 • dla firm i osób prywatnych.
Kontrola bezpiecze?stwa z zastosowaniem urz?dze? rentgenowskich

G?ównym celem szkolenia jest nabycie przez s?uchaczy umiej?tno?ci prowadzenia kontroli bezpiecze?stwa z zastosowaniem urz?dze? rentgenowskich, w tym w szczególno?ci prawid?owej interpretacji obrazów oraz rozpoznawania zagro?e? - przedmiotów niebezpiecznych, broni i urz?dze? wybuchowych jak równie? wspieranie przygotowania pracowników ochrony fizycznej do podj?cia swoich obowi?zków s?u?bowych w zakresie podstawowych technik rozpoznania zwi?zanego z zagro?eniem bombowym i kontroli bezpiecze?stwa.

 

Zakres szkolenia:
 1. Urz?dzenia do kontroli bezpiecze?stwa oraz przepisy BHP podczas ich u?ytkowania.
 2. Charakterystyka materia?ów i urz?dze? wybuchowych oraz przedmiotów niebezpiecznych.
 3. Zasady kontroli bezpiecze?stwa osób i baga?y.
 4. Praktyczna kontrola osób i baga?y.
 5. Rozpoznawanie podejrzanych przedmiotów na obrazach urz?dze? rentgenowskich.
 
Szkolenie strzeleckie
Wyszkolenie strzeleckie obejmuje strzelanie dynamiczne i sytuacyjne na trzech poziomach zaawansowania. Zaj?cia prowadzone s? na dowolnych modelach broni, wskazanych przez zamawiaj?cego. Strzelania prowadzimy z broni w?asnej oraz z broni zleceniodawcy.
W trakcie szkole? uczymy kursantów prawid?owej obs?ugi broni, usuwania zaci?? oraz w?a?ciwych postaw strzeleckich i wszelkich aspektów zwi?zanych z bezpieczn? obs?ug? broni. Program zaj?? jest indywidualnie ustalany z zamawiaj?cym.
Przygotowujemy konspekty szkoleniowe zgodne z wytycznymi MON lub MSW. Szkolenie prowadz? instruktorzy wywodz?cy si? z jednostek specjalnych wojska (GROM, JWK) lub policji (SPAP).
Podstawy identyfikacji osób niebezpiecznych
Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do wykrywania osób niebezpiecznych oraz rozpoznawania sygna?ów ?wiadcz?cych o zbli?aj?cym si? ataku. Uczestnicy zaj?? zapoznaj? si? z podstawowymi reakcjami bezwarunkowymi, mow? cia?a (komunikacja niewerbalna) i psychologicznymi teoriami zachowa? agresywnych. Dowiaduj? si? jakie emocje towarzysz? napastnikowi przed, w trakcie (psychologia u?ycia broni) oraz tu? po dokonaniu ataku. Dzi?ki nabytej wiedzy mog? z du?ym prawdopodobie?stwem wytypowa? z t?umu osoby posiadaj?ce niebezpieczne przedmioty oraz planuj?ce zamach.

Szkolenie jest wr?cz priorytetowym zestawem wiedzy niezb?dnej wszystkim funkcjonariuszom/pracownikom nara?onym na kontakt z osobami agresywnymi.
 
Zaj?cia zosta?y przygotowane zgodnie z wytycznymi USJFCOM Combat Observation and Decision-making in Irregular and Ambiguous Conflicts (CODIAC). Program opiera si? na do?wiadczeniach agentów DEA zdobytych podczas realizacji zada? specjalnych w USA, Meksyku oraz Iraku. 
 
Negocjacje kryzysowe - kontakt z osob? niebezpieczn?
Zaj?cia maj? na celu przygotowanie kursantów do bezpo?redniego kontaktu z osobami niebezpiecznymi w sytuacjach konfliktowych. Odpowiednie przeprowadzenie rozmowy pozwala cz?sto na rozwi?zanie sporu bez wdawania si? w konfrontacje si?ow?. Kursanci ucz? si? identyfikowania zaburze? osobowo?ci i chorób psychicznych, a nast?pnie metod post?powania ze zdiagnozowanymi typami sprawców. 
Szkolenie przygotowuje w zakresie aktywnego s?uchania oraz stabilizowania emocjonalnego. ?wiczenia praktyczne maj? na celu wyrobienie u kursantów w?a?ciwych nawyków podczas kontaktu z osob? agresywn?.
Przeciwdzia?anie terrorowi bombowemu
Zaj?cia przygotowuj? do rozpoznawania przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego z uwzgl?dnieniem UXO (?adunków wybuchowych pochodzenia wojskowego) oraz Improwizowanych Urz?dze? Wybuchowych (IED). W ramach szkolenia kursanci maj? mo?liwo?? zapozna? si? z zasadami prowadzenia rozpoznania pirotechnicznego w terenie otwartym, jak równie? budynkach i pojazdach. Poznaj? podstawowe elementy budowy urz?dze? wybuchowych oraz komponenty z których s? budowane. Dzi?ki temu s? w stanie odnale?? i  rozpozna? nie tylko gotowe, „pod?o?one” ju? ?adunki wybuchowe ale i niebezpieczne przedmioty z których mog? zosta? skonstruowane „na miejscu”.

Szkolenie rekomendowane przez Wydzia? Ochrony Ministerstwa Sprawiedliwo?ci.  
 
Ochrona osobista VIP - Executive / Close Protection

Szkolenie zosta?o podzielone na modu?y, które po??czone tworz? kompletny zakres wiedzy niezb?dny osobom odpowiedzialnym za ochron? osób (VIP). Program zosta? przygotowany m.in. na bazie wytycznych The International Association of Personal Protection Agents i do?wiadczeniach jej cz?onków podczas realizacji dzia?a? ochronnych na Bliskim Wschodzie oraz w  Ameryce Po?udniowej.

 

Zakres szkolenia:
 1. Zadania i obowi?zki CPO.
 2. Przygotowanie do realizacji ochrony:
  • niezb?dne informacje na temat VIP-a,
  • niezb?dne informacje na temat miejsca realizacji dzia?a?,
  • analiza zagro?e?.
 3. Organizacja podró?y.
  • analiza tras, punkty newralgiczne, przygotowanie miejsc bezpiecznych.
 4. Dobór si? i ?rodków do realizacji zadania:
  • przygotowanie zespo?u ochronnego,
  • dobór niezb?dnego wyposa?enia,
  • dobór ?rodków transportu.
 5. Podstawy profilowania osób niebezpiecznych.
 6. Sposoby poruszania si? z VIP-em (szyki ochronne):
  • konwój pieszy,
  • konwój zmotoryzowany.
 7. Sposoby ewakuacji VIP-a.
 8. Reakcja na atak podczas konwoju pieszego i zmotoryzowanego:
  • atak z u?yciem broni palnej,
  • atak za pomoc? ?adunków wybuchowych,
  • atak kompleksowy.
 9. Zabezpieczenie sta?ego/d?ugotrwa?ego miejsca pobytu.
 10. Reakcja na atak w sta?ym/d?ugotrwa?ym miejscu pobytu.
Close Quarters Battle (CQB)

Podstawowy blok szkoleniowy

 1. Planowanie dzia?a? szturmowych, rozpoznanie obiektu, atak planowany, atak natychmiastowy. 
 2. Metody podej?cia i sposoby wej?cia do obiektu. 
 3. Budowa i organizacja zespo?u szturmowego.
 4. Komunikacja przy wykorzystaniu ??czno?ci, znaków r?cznych i podstawowego s?ownictwa szturmowego.
 5. Dobór sprz?tu szturmowego i osobistego w zale?no?ci od realizowanego zadania.
 6. Poruszanie si? po ci?gach komunikacyjnych:
  -  minimalizacja skutków na korytarzu, ??cznik na korytarzu (hall boss), dwie grupy szturmowe na korytarzu,
  -  jeden operator, dwóch operatorów, ca?y zespó? szturmowy na schodach.
 7. Szturmowanie pomieszcze? otwartych i zamkni?tych.
 8. Metody wej?cia do pomieszcze? (dynamiczna i statyczna):
  -  hak, cross, metoda kombinowana, krojenie placka, 
  -  wykorzystanie lusterek, tarczy balistycznej i ??cznika.
 9. Procedury dzia?ania w pomieszczeniach („czesanie pomieszcze?”):
  -  szukam, ubezpieczam, przygotuj do wyj?cia. 
 10. Taktyka i technika interwencji. 
 11. Sytuacje awaryjne podczas dzia?a? na obiektach.


Zaawansowany blok szkoleniowy - zawiera wszystkie powy?sze zaj?cia wykorzystaniem ostrej amunicji oraz przedstawione poni?ej.

 1. Konwoje
  -  planowanie g?ównej trasy przejazdu oraz zapasowych,
  -  pojazdy w kolumnie konwojowej,
  -  zadania poszczególnych grup zabezpieczaj?cych konwój,
  -  odpieranie ataku na konwój,
  -  ubezpieczenie konwojowe,
  -  dobór sprz?tu i wyposa?enia podczas konwoju ukierunkowanego,
  -  sposoby wyj?cia kawalkady konwojowej z zasadzki,
  -  sposoby wyj?cia z zasadzki ustawionej na pojedynczy pojazd,
  -  ewakuacja operatorów z pojazdu,
  -  taktyka i technika odpierania ataku przy u?yciu pojazdów opancerzonych,
  -  ewakuacja „obiektu” z auta do auta.

  Opcjonalnie:
  -  strzelanie z pojazdu w postoju i podczas ruchu,
  -  strzelanie statyczne i dynamiczne - ofensywne i defensywne w kierunku na zagro?enie, 
  -  poruszanie konwoju w warunkach o ma?ej widoczno?ci, 
  -  poruszanie si? autami ze zgaszonym ?wiat?em tylko na o?wietleniu taktycznym.
   
 2. Zatrzymywanie pojazdu
  -  zatrzymywanie pojazdu b?d?cego w ruchu,
  -  zatrzymywanie pojazdu przy u?yciu jednego lub dwóch pojazdów,
  -  szturm na pojazd zblokowany,
  -  szturm przy wykorzystaniu metody na worek, na „L”,
  -  szturm na pojazd przy wykorzystaniu sprz?tu ci??kiego,
  -  wyci?ganie z pojazdu niebezpiecznych przest?pców,
  -  zabezpieczenie pojazdu podczas szturmu,
  -  wykorzystanie ?rodków pozoracji podczas szturmu na pojazd.

  Opcjonalnie:
  -  ?wiczenia z zakresu zatrzymywanie pojazdu z wykorzystaniem ostrej amunicji.
Post?powanie w sytuacjach zak?adniczych

Zaj?cia przygotowuj? kursantów do w?a?ciwego zachowania si? w sytuacjach ekstremalnych takich jak np. wzi?cie na zak?adnika, a nast?pnie odbicia przez oddzia? antyterrorystyczny. Podczas szkolenia wyja?niane s? procesy stresowe wp?ywaj?ce na psychik? ofiar i napastników. Kursanci zapoznaj? si? tak?e z procedurami dzia?a? oddzia?ów AT w trakcie oraz po zako?czeniu dzia?a? szturmowych. Pozwala to kursantom na praktyczne przygotowanie si? do sytuacji kryzysowej. 

Organizacja konwoju

Podczas szkoleniach kursanci zapoznaj? si? z zasadami organizowania chronionych transportów osób i mienia. Przeprowadzaj? analiz? realnych sytuacji ochronnych oraz przygotowuj? w podgrupach plan konwoju. Na podstawie wybranego scenariusza, samodzielnie sporz?dzaj? pe?en plan realizacji eskorty. 

Kontrinwigilacja i kontrobserwacja w dzia?aniach ochronnych

Szkolenie przygotowuj?ce do wykrywania, rozpoznania oraz przeciwdzia?ania inwigilacji. Kursanci zapoznaj? si? z metodami pozyskiwania informacji oraz wykorzystywanym do tego wyposa?eniem. Ucz? si? wykrywa? techniczne ?rodki inwigilacji oraz rozpoznawa? ruchome i sta?e posterunki obserwacyjne. Podczas zaj?? praktycznych samodzielnie oraz w zespo?ach prowadz? dzia?a? inwigilacyjne w ?rodowisku miejskim.

Mobbing / Dyskryminacja / Molestowanie

Szkolenie ma na celu przekazanie i uporz?dkowanie wiedzy zwi?zanej z powstawaniem stereotypów, uprzedze? i ich wp?ywu na dzia?ania mobbingu, dyskryminacji i molestowania oraz dotycz?cej ochrony prawnej poszkodowanych. Kursanci kszta?tuj? swoje umiej?tno?ci identyfikowania mobbingu, molestowania i dyskryminacji (przejawy, formy, przyczyny i skutki). Nabywaj? wiedz? z zakresu przeciwdzia?ania takim praktykom (szczególnie w miejscu pracy) oraz umiej?tno?ci wyboru i zastosowania odpowiedniej strategii zapobiegawczej.

Bezpiecze?stwo we wrogim ?rodowisku (Hostile Environment Safety Training)

Szkolenie ma na celu przygotowanie kursantów do przebywania oraz pracy w regionach wysokiego ryzyka obj?tych dzia?aniami wojennymi lub zagro?onych atakami terrorystycznymi. Program zaj?? zosta? stworzony specjalnie dla pracowników cywilnych, organizacji humanitarnych, ?rodowisk dziennikarskich, pracowników placówek dyplomatycznych. Nauczane procedury i zasady zachowania przygotowane zosta?y wed?ug wytycznych NATO.

Szkolenia z psami
Wykorzystanie psów s?u?bowych do ochrony baz i obiektów.
Zagadnienia:
 1. Zapoznanie z organizacj? pracy przewodnika i psa podczas ochrony bazy przy bramie wjazdowej.
 2. Przeszukiwanie ?rodków transportu - ogólne zasady, organizacja pracy, ?rodki bezpiecze?stwa.
 3. Przeszukiwanie baga?y.
 4. Wyszukiwanie podejrzanych przedmiotów ukrytych w terenie.
 5. Rozpraszaj?ce t?a zapachowe.
 
Przeznaczenie, organizacja i charakter pracy psów s?u?bowych na misji.
Zagadnienia:
 1. Fizjologia psów i zagro?enia klimatyczne.
 2. Ró?nice kulturowe w krajach muzu?ma?skich.
 3. Zasady transportu psów s?u?bowych w rejon misji.
 4. Zasady przetrzymywania psów s?u?bowych w bazie wojskowej.
 5. Wyposa?enie psów s?u?bowych.
 6. Wykorzystanie psów w rejonie misji, organizacja pracy.
 
Wykorzystanie psów s?u?bowych w patrolach Temporary Check Point (TCP).
Zagadnienia:
 1. Ogólne zasady przewozu psów s?u?bowych podczas patrolu.
 2. Przeszukiwanie ?rodków transportu.
 3. Przeszukiwanie baga?y.
 4. Zasady sprawdzania osób z wykorzystaniem rzeczy osobistych podejrzanych osób.
 
Zasady pracy psów s?u?bowych podczas operacji Cordon & Search.
Zagadnienia:
 1. Organizacja pracy poszczególnych sekcji grupy przeszukuj?cej.
 2. Przeszukiwanie pomieszcze?.
 3. Przeszukiwanie terenu (podwórza, teren wokó? podejrzanych budynków, sady, winnice, itp.).
 4. Zagro?enia i ?rodki bezpiecze?stwa podczas pracy przewodnika z psem.
 
Oswajanie psów ze strza?ami i detonacjami podczas pracy przy wykorzystaniu ?rodków pozoracji pola walki.
Zagadnienia:
 1. ?wiczenia z tresury ogólnej z u?yciem ?rodków pozoracji pola walki w tle.
 2. ?wiczenia praktyczne wyszukiwania MW, amunicji  i broni z u?yciem ?rodków pozoracji pola walki w tle:
 • przeszukiwanie terenu;
 • przeszukiwanie ?rodków transportu;
 • przeszukiwanie baga?y.

 

Pierwsza pomoc w nag?ych wypadkach.

Zagadnienia:
 1. Resuscytacja przy zatrzymaniu funkcji ?yciowych psa.
 2. Udar cieplny, objawy i pierwsza pomoc.
 3. Powstrzymywanie krwawienia.
 4. Z?amania – zasady unieruchamiania uszkodzonych ko?czyn.
Szkolenie snajperskie
 1. Bro? budowa sk?adanie rozk?adanie, typy amunicji i jej mo?liwo?ci – balistyka.
 2. Urz?dzenia optyczne – dostosowanie.
 3. Praca na radiu – procedury.
 4. Obserwacja – stanowisko obserwacyjne, zasady jego doboru i sposoby wykonania.
 5. Nawigacja.
 6. Gromadzenie informacji – identyfikacja rozpoznawanie wyposa?enia, mundurów i cech charakterystycznych dla danych grup.
 7. Przestrzeliwanie broni – zasady.
 8. Wp?yw warunków pogodowych na celno??.
 9. Kamufla? snajpera.
 10. Przygotowanie do zadania / misji.
Pierwsza pomoc
Szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, zaj?cia prowadzone s? na obowi?zuj?cych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 r. 
 
Wyk?ady:
 1. Aspekty prawne pierwszej pomocy. 
 2. Bezpiecze?stwo w?asne. 
 3. Ewakuacja z zagro?onego miejsca. 
 4. ?a?cuch prze?ycia. 
 5. Resuscytacja kr??eniowo-oddechowa doros?ych. 
 6. Budowa i zasady stosowania AED. 
 7. Udra?nianie dróg oddechowych, cia?o obce w drogach oddechowych. 
 8. Stany zagro?enia ?ycia pochodzenia. 
 9. Stany zagro?enia ?ycia pochodzenia urazowego. 
 10. Odmro?enia, hipotermia. 
 11. Pora?enia pr?dem elektrycznym. 
 12. Wstrz?s. 
 13. Podtopienia. 
 
?wiczenia:
 1. Resuscytacja kr??eniowo-oddechowa z u?yciem AED + worek samorozpr??alny. 
 2. Badanie urazowe wg ITLS / deska + ko?nierz/ 
 3. Pozycje ratownicze. 
 4. Unieruchomienia ko?czyn przy pomocy szyn Kramera/ sam splint. 
 5. Zak?adanie opatrunków, tamowanie krwotoków (trudne miejsca g?owa, szyja). 
 6. Ewakuacja z pojazdu. 
Opieka nad rannym w warunkach dzia?a? taktycznych
Kurs ma na celu przygotowa? uczestników do udzielania pierwszej pomocy na polu walki i jest realizowany wed?ug najnowszych wytycznych TCCC. Zaj?cia prowadz? certyfikowani instruktorzy ameryka?skiej organizacji National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT): paramedyk zespo?u bojowego „A” Jednostki Wojskowej GROM oraz czynny wyk?adowca Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Znacz?c? cz??? programu stanowi? ?wiczenia praktyczne podczas których trenowana jest zarówno technika jak i taktyka.
 
 1. Omówienie TCCC -  zasady post?powania. 
 2. Przypomnienie BLSu.
 3. Opatrunki i zaopatrywanie ran:
  • banda?owanie ran, 
  • opatrunki uciskowe, 
  • pakowanie ran, 
  • rany szyj  i pachy, 
  • CATy - zasady u?ycia i trening zak?adania, opaski kombinowane,
  • rany klatki piersiowej - uszczelnianie ran opatrunkami fabrycznymi typu ,,SAM” z zaworkami i bez oraz opatrunkami kombinowanymi,
  • opatrunki chemiczne - rodzaje, sposoby dzia?ania i zasady ich u?ycia,
  • post?powanie z poparzonymi,
  • usztywnianie z?ama?. 
 4. ?wiczenia sytuacyjne - rozpoznanie poszkodowanego i zaopatrywanie. 
Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli skrytek w ?rodkach transportu
Za?o?enia ogólne:
 1. Szkolenie specjalistyczne adresowane jest do osób, które w codziennej pracy wykonuj? kontrole ró?nych ?rodków transportu (pracownicy biur przepustek, pracownicy ochrony, s?u?b granicznych, ró?nych formacji mundurowych itp.).
 2. Celem g?ównym szkolenia specjalistycznego jest przygotowanie w/w grupy osób do prowadzenia kontroli skrytek w ?rodkach transportu.
 3. Podczas szkolenia prowadz?cy wykorzystuj? ró?ne metody i ?rodki dydaktyczne.
 4. Celem urealnienia sytuacji taktycznej podczas prowadzonych zaj?? praktycznych w miar? mo?liwo?ci nale?y zapewni? ?rodki transportu z jakimi s?uchacze szkolenia maj? na co dzie? do czynienia.
Prowadzenie rozpoznania oraz wykrywania przedmiotów i substancji niebezpiecznych przy u?yciu ?rodków technicznych
Prowadzenie rozpoznania oraz wykrywania przedmiotów i substancji niebezpiecznych przy u?yciu ?rodków technicznych.
 
G?ównym celem szkolenia:
 • nabycie umiej?tno?ci prowadzenia rozpoznania przy u?yciu mobilnych robotów taktycznych, urz?dze? do identyfikacji substancji niebezpiecznych, przeno?nych urz?dze? rentgenowskich, w szczególno?ci prawid?owej interpretacji obrazów oraz rozpoznawania zagro?e? - przedmiotów niebezpiecznych, broni i urz?dze? wybuchowych;
 • umiej?tno?? obs?ugi mobilnych urz?dze? do prowadzenia rozpoznania (urz?dze? rentgenowskich oraz wykrywaczy metali, a tak?e znajomo?? przepisów BHP podczas u?ytkowania urz?dze? wytwarzaj?cych promieniowanie X, taktycznych robotów miotanych). Szkolenie realizowane jest w systemie stacjonarnym.
 
Sprz?t oraz materia?y dydaktyczne:
 • przeno?ne urz?dzenie RTG do kontroli baga?u,
 • r?czne wykrywacze metali,
 • zestaw atrap urz?dze? i materia?ów wybuchowych,
 • zestawy baga?y, 
 • atrapy broni palnej oraz broni bia?ej,
 • taktyczne roboty miotane.
Taktyka i technika interwencji przy u?yciu ?rodków przymusu bezpo?redniego
Bloki tematyczne :
 1. Strefy ataku na: twarzoczaszk?, okolice szyi, okolice krocza.
 2. Strefy ataku na: okolice stawów ko?czyny górnej, okolice stawów ko?czyny dolnej.
 3. Postawy wyj?ciowe do ataku i obrony, poruszanie si? w walce, pady i przewroty.
 4. Uderzenia: proste, sierpowe, haki, uderzenia pi??ci? „m?otem”, uderzenia ?okciem – wprowadzenie do walki w bliskim kontakcie.
 5. Kopni?cie: proste, okr??ne, boczne, w ty?, kopni?cia kolanem - wprowadzenie do walki w bliskim kontakcie.
 6. Kombinacje uderze? i kopni?? w atakach i obronie na miejsca wra?liwe na ciele cz?owieka.
 7. Duszenia i obrony przed duszeniami.
 8. Obchwyty cia?a i obrony przed obchwytami.
 9. Elementy walki w pozycji le??cej.
 10. Obrony przed ciosami i kopni?ciami.
 11. D?wignie – wykorzystanie do obezw?adniania i transportu osoby.
 12. Pa?ka teleskopowa – wykorzystanie praktyczne: d?wignie, uderzenia, pchni?cia.
 13. Obrony pa?k? teleskopow? przed napastnikiem uzbrojonym w kij, nó?, bro? paln?.
 14. Techniki zak?adania kajdanek: pozycja le??ca i pozycja stoj?ca.
 15. Techniki sprawdzania i przej?cia do transportu osoby.
 16. Metody i sposoby obezw?adniania osoby przy u?yciu ?rodków przymusu bezpo?redniego w dzia?aniach zespo?owych.
 17. Walka w bliskim kontakcie z zastosowaniem wy?ej poznanych technik z jednym przeciwnikiem (uzbrojonym lub nieuzbrojonym).
 18. Walka w bliskim kontakcie z dwoma lub wi?cej przeciwnikami uzbrojonymi lub nieuzbrojonymi.
 19. ?wiczenia w ograniczonych przestrzeniach w formie toru przeszkód z elementami zaskoczenia – CQB.