Global Protection Group posiada szerokie do?wiadczenie w realizacji zaawansowanych projektów szkoleniowych. Nasza instytucja posiada status placówki kszta?cenia ustawicznego i decyzj? OKS.4430.25.2013.XII zosta?a wpisana do ewidencji szkó? i placówek niepublicznych. W 2017 roku firma Global Protection Group zosta?a wyró?niona przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jako?ci i Kodyfikacji Natowskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej: 3347H.
 
Odbiorcami zaj?? GPG s?:
 • wojsko, policja i inne s?u?by rz?dowe, 
 • ministerstwa, urz?dy i instytucje pa?stwowe,
 • prywatne agencje ochrony z kraju i z zagranicy,
 • mi?dzynarodowe korporacje m.in. z bran?y energetycznej, wydobywczej, produkcyjnej oraz informatycznej.
 
Dzi?ki wspó?pracy z kadr? instruktorsk? rz?dowych o?rodków szkoleniowych (m.in. Centrum Szkolenia Wojsk In?ynieryjnych i Chemicznych we Wroc?awiu, Centrum Szkolenia Stra?y Granicznej w K?trzynie) nasze programy  zgodne s? z tematyk? kursów realizowanych przez centra edukacyjne MON i MSW, dokumentami normatywnymi oraz metodyk? nauczania NATO.
 
W 2014 roku GPG zosta? wybrany oficjalnym zespo?em szkoleniowym IBCOL Polska Sp. z o.o. - wy??cznego dystrybutora sprz?tu z zakresu EOD/IEDD/C-IED firm Chemring EOD, Alford Technologies, Schiebel Elektornische Geraete GmbH.
 
Dzi?ki Mobilnej Grupie Instruktorów (MGI) GPG oferowane szkolenia realizujemy w dowolnym miejscu na ?wiecie wskazanym przez klienta.
 
 
Z uwagi na typ odbiorców, oferowane szkolenia podzieli?my na przeznaczone:
 • dla wojska, 
 • dla s?u?b mundurowych i ochrony, 
 • dla firm i osób prywatnych.
Post?powanie z osob? agresywn?
Zaj?cia maj? na celu przygotowanie kursantów do bezpo?redniego kontaktu z osobami niebezpiecznymi w sytuacjach konfliktowych. Odpowiednie przeprowadzenie rozmowy pozwala cz?sto na rozwi?zanie sporu bez wdawania si? w konfrontacje si?ow?. Kursanci ucz? si? identyfikowania zaburze? osobowo?ci i chorób psychicznych, a nast?pnie metod post?powania ze zdiagnozowanymi typami sprawców. 
Szkolenie przygotowuje w zakresie aktywnego s?uchania oraz stabilizowania emocjonalnego. ?wiczenia praktyczne maj? na celu wyrobienie u kursantów w?a?ciwych nawyków podczas kontaktu z osob? agresywn?.
Rozpoznawanie i post?powanie z niebezpiecznymi przesy?kami
Celem szkolenia jest zarówno prezentacja poszczególnych zagadnie? w kontek?cie funkcjonowania systemu recepcyjnego / biura podawczego jak i wskazanie roli tego typu personelu w kreowaniu bezpiecze?stwa. Profil prowadzonych zaj?? zosta? przygotowany dla grupy odbiorców zajmuj?cych si? szeroko rozumian? recepcj?, w tym personelu frontdesk, obs?ugi sekretariatów.  
 
Post?powanie w sytuacjach zak?adniczych
Zaj?cia przygotowuj? kursantów do w?a?ciwego zachowania si? w sytuacjach ekstremalnych takich jak np. wzi?cie na zak?adnika, a nast?pnie odbicia przez oddzia? antyterrorystyczny. Podczas szkolenia wyja?niane s? procesy stresowe wp?ywaj?ce na psychik? ofiar i napastników. Kursanci zapoznaj? si? tak?e z procedurami dzia?a? oddzia?ów AT w trakcie oraz po zako?czeniu dzia?a? szturmowych. Pozwala to kursantom na praktyczne przygotowanie si? do sytuacji kryzysowej. 
Mobbing / Dyskryminacja / Molestowanie

Szkolenie ma na celu przekazanie i uporz?dkowanie wiedzy zwi?zanej z powstawaniem stereotypów, uprzedze? i ich wp?ywu na dzia?ania mobbingu, dyskryminacji i molestowania oraz dotycz?cej ochrony prawnej poszkodowanych. Kursanci kszta?tuj? swoje umiej?tno?ci identyfikowania mobbingu, molestowania i dyskryminacji (przejawy, formy, przyczyny i skutki). Nabywaj? wiedz? z zakresu przeciwdzia?ania takim praktykom (szczególnie w miejscu pracy) oraz umiej?tno?ci wyboru i zastosowania odpowiedniej strategii zapobiegawczej.

Bezpiecze?stwo VIP

Szkolenie stworzone dla kadry menad?erskiej (C-level executivies), funkcjonariuszy pa?stwowych oraz wszystkich innych osób nara?onych na dzia?ania przest?pcze ze wzgl?du na pe?nione stanowisko i posiadane, newralgiczne informacje. Zaj?cia maj? na celu u?wiadomi? potencjalne zagro?enia czyhaj?ce na kursantów zarówno podczas codziennych czynno?ci ?ycia prywatnego jak i w pracy czy te? w podró?y.  Tego typu wiedza pozwoli naszym absolwentom unikn?? lub zminimalizowa? skutki dzia?a? przest?pczych.

Bezpiecze?stwo we wrogim ?rodowisku (Hostile Environment Safety Training)
Szkolenie ma na celu przygotowanie kursantów do przebywania oraz pracy w regionach wysokiego ryzyka obj?tych dzia?aniami wojennymi lub zagro?onych atakami terrorystycznymi. Program zaj?? zosta? stworzony specjalnie dla pracowników cywilnych, organizacji humanitarnych, ?rodowisk dziennikarskich, pracowników placówek dyplomatycznych. Nauczane procedury i zasady post?powania przygotowane zosta?y wed?ug wytycznych NATO.
 
Pierwsza pomoc
Szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, zaj?cia prowadzone s? na obowi?zuj?cych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. 
 
Wyk?ady: 
 1. Aspekty prawne pierwszej pomocy. 
 2. Bezpiecze?stwo w?asne. 
 3. Ewakuacja z zagro?onego miejsca. 
 4. ?a?cuch prze?ycia. 
 5. Resuscytacja kr??eniowo-oddechowa doros?ych. 
 6. Budowa i zasady stosowania AED. 
 7. Udra?nianie dróg oddechowych, cia?o obce w drogach oddechowych. 
 8. Stany zagro?enia ?ycia pochodzenia. 
 9. Stany zagro?enia ?ycia pochodzenia urazowego. 
 10. Odmro?enia, hipotermia. 
 11. Pora?enia pr?dem elektrycznym. 
 12. Wstrz?s. 
 13. Podtopienia.
 
?wiczenia: 
 1. Resuscytacja kr??eniowo-oddechowa z u?yciem AED + worek samorozpr??alny. 
 2. Badanie urazowe wg ITLS / deska + ko?nierz/.
 3. Pozycje ratownicze. 
 4. Unieruchomienia ko?czyn przy pomocy szyn Kramera / sam splint. 
 5. Zak?adanie opatrunków, tamowanie krwotoków (trudne miejsca - g?owa, szyja). 
 6. Ewakuacja z pojazdu. 
Szkolenia strzeleckie

Wyszkolenie strzeleckie obejmuje strzelanie dynamiczne i sytuacyjne na trzech poziomach zaawansowania. Zaj?cia prowadzone s? na dowolnych modelach broni, wskazanych przez zamawiaj?cego. Strzelania prowadzimy z broni w?asnej oraz z broni zleceniodawcy.
W trakcie szkole? uczymy kursantów prawid?owej obs?ugi broni, usuwania zaci?? oraz w?a?ciwych postaw strzeleckich i wszelkich aspektów zwi?zanych z bezpieczn? obs?ug? broni. W zale?no?ci od celu (strzelanie obronne lub rekreacyjne) program zaj?? jest indywidualnie ustalany z zamawiaj?cym.
Przygotowujemy konspekty szkoleniowe zgodne z wytycznymi MON lub MSW.
Szkolenie prowadz? instruktorzy wywodz?cy si? z jednostek specjalnych wojska (GROM, JWK) lub policji (SPAP).