Global Protection Group posiada szerokie do?wiadczenie w realizacji zaawansowanych projektów szkoleniowych. Nasza instytucja posiada status placówki kszta?cenia ustawicznego i decyzj? OKS.4430.25.2013.XII zosta?a wpisana do ewidencji szkó? i placówek niepublicznych. W 2017 roku firma Global Protection Group zosta?a wyró?niona przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jako?ci i Kodyfikacji Natowskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej: 3347H.
 
Odbiorcami zaj?? GPG s?:
 • wojsko, policja i inne s?u?by rz?dowe, 
 • ministerstwa, urz?dy i instytucje pa?stwowe,
 • prywatne agencje ochrony z kraju i z zagranicy,
 • mi?dzynarodowe korporacje m.in. z bran?y energetycznej, wydobywczej, produkcyjnej oraz informatycznej.
 
Dzi?ki wspó?pracy z kadr? instruktorsk? rz?dowych o?rodków szkoleniowych (m.in. Centrum Szkolenia Wojsk In?ynieryjnych i Chemicznych we Wroc?awiu, Centrum Szkolenia Stra?y Granicznej w K?trzynie) nasze programy  zgodne s? z tematyk? kursów realizowanych przez centra edukacyjne MON i MSW, dokumentami normatywnymi oraz metodyk? nauczania NATO.
 
W 2014 roku GPG zosta? wybrany oficjalnym zespo?em szkoleniowym IBCOL Polska Sp. z o.o. - wy??cznego dystrybutora sprz?tu z zakresu EOD/IEDD/C-IED firm Chemring EOD, Alford Technologies, Schiebel Elektornische Geraete GmbH.
 
Dzi?ki Mobilnej Grupie Instruktorów (MGI) GPG oferowane szkolenia realizujemy w dowolnym miejscu na ?wiecie wskazanym przez klienta.
 
 
Z uwagi na typ odbiorców, oferowane szkolenia podzieli?my na przeznaczone:
 • dla wojska, 
 • dla s?u?b mundurowych i ochrony, 
 • dla firm i osób prywatnych.
 
Szkolenia pirotechniczne

Bloki szkoleniowe kursów pirotechnicznych zosta?y podzielone na dwie kategorie:

 • awareness - zawieraj?cy podstawow? wiedz? z danego zakresu przeznaczony dla wszystkich ?o?nierzy;
 • advance - program zawansowany obejmuj?cy informacje specjalistyczne i skierowany do operatorów, pirotechników oraz techników zaanga?owanych w dzia?ania saperskie.

Blok pierwszy: UXO
Awareness:
 1. Podstawowe informacje o UXO, rodzaje amunicji pochodzenia wojskowego, cechy charakterystyczne - teoria + pokaz makiet.
 2. Podstawowe umiej?tno?ci z zakresu rozpoznania UXO, sporz?dzanie UXO Report, zasady zabezpieczenia miejsca znalezienia, sposoby oznakowania miejsc wyst?powania wed?ug standardów NATO i przy pomocy podr?cznych ?rodków.
 3. ?wiczenie praktyczne z prowadzenia rozpoznania UXO.


Advance:

 1. Zasady niszczenia UXO przy u?yciu standardowych ?adunków Materia?u Wybuchowego (BIP- blow in place), zabezpieczenie miejsca wysadzania/obliczanie stref niebezpiecznych, sposoby ich zmniejszania.
 2. Zasady niszczenia przy u?yciu mikro?adunków wybuchowych klasy: CMD - TOOLS (np. VULCAN) - firmy Alford Technologies.  (LOW - ORDER DETONATION- neutralizacja UXO pozwalaj?ca ograniczy? ilo?? u?ytego MW.
 3. ?wiczenia praktyczne - niszczenie UXO (makiety MW i UXO).

 

Blok drugi: LANDMINE
Awareness:
 1. Podstawowe rodzaje min - cechy charakterystyczne, miejsca wyst?powania, cechy demaskuj?ce.
 2. Sposoby oznakowania miejsc zaminowanych wed?ug standardów NATO/podr?cznymi ?rodkami.
 3. Samoewakuacja z zaminowanego terenu - pieszo/pieszo zespó?/ na pojazdach.
 4. ?wiczenia praktyczne z samoewakuacji.


Advance:

 1. Zasady podejmowania i niszczenia min ppanc.
 2. Zasady podejmowania i niszczenia min ppiech.
 3. Rozpoznanie miejsc wyst?powania min ppanc/ppiech.  
 4. Zasady ewakuacji poszkodowanych z zaminowanego terenu - (UWAGA! Mo?na po??czy? z zaj?ciami z paramedyki).
 
Blok trzeci: BREACHING
Awareness:
 1. Rozwi?zania taktyczne – podej?cie, bezpieczne ustawienie zespo?u, dobór sprz?tu do przeszkody.
 
Advance:
 1. Sposoby wykorzystanie ?rodków pirotechnicznych oraz technicznych ?rodków wywa?eniowych.
 2. Sposoby wej?? do pomieszcze?:
  - przy pomocy zespo?u toruj?cego (breaching),
  - przy pomocy operatorów ze sprz?tem ci??kim (Mossberg, zestaw wywa?eniowy: m?ot, ?om, taran, rozpierak, pi?a).
 3. ?wiczenia praktyczne - wej?cia do pomieszcze? metod? „si?ow?” - (UWAGA! Mo?na po??czy? z zaj?ciami z paramedyki).

Blok czwarty: BOOBY TRAPS/IED
Awareness:
 1. Podstawowe informacje z zakresu min-pu?apek zasady dzia?ania, u?ycia.
 2. Podstawowe informacje z zakresu IED, budowa, zasady dzia?ania.
 3. Podstawowe informacje z zakresu sposobu u?ycia IED - TTPs.
 4. Zasady oznakowania miejsc wyst?powania, cechy demaskuj?ce.
 5. Przygotowanie informacji po wykryciu IED - IED Report. 
 6. Zaj?cia praktyczne - VRL pieszo/pojazdy.


Advance:

 1. Zasady rozpoznania  min - pu?apek/ IED. 
 2. Zasady neutralizacji min - pu?apek/IED:
  - neutralizacja przy u?yciu podr?cznych, ogólnie dost?pnych ?rodków .Przygotowanie dora?nych ?adunków neutralizuj?cych na bazie Plastycznego MW, lontu detonuj?cego - ?adunki wodne, ?adunki tn?ce itd.) U?ycie ?adunków standardowych klasy MOD (Mini- MOD; Demi-MOD),
  - neutralizacja przy u?yciu podstawowego sprz?tu b?d?cego na wyposa?eniu sekcji EOD. (UWAGA! ZALE?NIE OD POSIADANYCH ?RODKÓW I SPRZ?TU – OPCJONALNIE Z PRZYK?ADAMI SPRZ?TU B?D?CEGO W U?YCIU PRZEZ SEKCJE EOD).
 3. Zaj?cia praktyczne.

Blok pi?ty: PBIED, SVBIED – ATAKI SAMOBÓJCZE, VBIED - SAMOCHODY PU?APKI
Awareness:
 1. Podstawowe informacje z zakresu cech demaskuj?cych samobójców w pojazdach i osobno.
 2. Rozpoznanie: 
  - podstawy profilowania/rozpoznawania osób niebezpiecznych,
  - mowa cia?a,
  - wykrywanie ukrytej broni na podstawie reakcji bezwarunkowych.

Advance:
 1. Procedury post?powania z PBIED - ?WICZENIA PRAKTYCZNE.
 2. Procedury neutralizacji VBIED.
 3. Neutralizacja przy u?yciu podstawowego sprz?tu b?d?cego na wyposa?eniu sekcji EOD np. ?adunki klasy BOOTBANGER/Water BOTLLER/MOD. U?ycie wyrzutników pirotechnicznych itd.
 4. Dzia?anie sekcji pirotechnicznej podczas szturmu obiektu - w  przypadku napotkania zamachowca – samobójcy (ró?ne warianty ?ywy/ranny/martwy zamachowiec). Zabezpieczenie i neutralizacja IED.(UWAGA! ZALE?NIE OD POSIADANYCH ?RODKÓW I SPRZ?TU – OPCJONALNIE Z PRZYK?ADAMI SPRZ?TU B?D?CEGO W U?YCIU PRZEZ SEKCJE EOD).
   
Blok szósty: C-IED
Awareness:
 1. Podstawowe informacje o modelu C–IED.
 2. HME – rodzaje, komponenty i miejsca produkcji.
 3. Podstawowe informacje o rodzajach CACHE (miejsca przechowywania MW, IED, sprz?tu uzbrojenia).
 4. Podstawowe wiadomo?ci o ECM. 
 5. Procedury EOF.
 6. Proces prowadzenia ?ledztwa powybuchowego. Zasady zbierania i zabezpieczania materia?ów dowodowych. Przyk?adowa dokumentacja.
 7. Procedury przeciwdzia?ania IED TTP - wojsk w?asnych - TEORIA.
 8. Reakcja na kontakt bojowy (IED, COMPLEX) - TEORIA.
 9. Podstawowe informacje o realizacji krótkotrwa?ych VCP (Vehicle Check Point).


Advance:

 1. Planowanie prac zwi?zanych z rozpoznaniem i niszczeniem HME/IED FACTORY.
 2. HME – sprz?t do rozpoznania, procedury zabezpieczania dokumentowania i niszczenia HME/IED FACTORY.
 3. Planowanie prac zwi?zanych z rozpoznaniem i niszczeniem CACHE.
 4. Procedury rozpoznania (sprz?t), zabezpieczania i niszczenia CACHE.
 5. Taktyka u?ycia ECM. Przeciwdzia?anie zagro?eniom RCIED.
 6. Praktyczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia IED, zebranie materia?ów dowodowych, wykonanie dokumentacji po zdarzeniu.
 7. Procedury przeciwdzia?ania IED, TTP - ?WICZENIA PRAKTYCZNE. 
 8. Reakcja na kontakt bojowy (IED, COMPLEX) - ?WICZENIE. 
 9. STX - ?wiczenia - (UWAGA! Mo?na po??czy? z zaj?ciami z paramedyki).
 10. Zaj?cia praktyczne - Realizacja VCP (Vehicle Check Point). 


ZAGADNIENIA Z BLOKÓW TEMATCZNYCH DO  WYBORU W RAMACH POTRZEB ZAMAWIAJ?CEGO

Szkolenia pirotechniczne. Kursy eksploatacyjno-operatorskie.

Robot TALON IV

 1. Budowa i zasady eksploatacji robota TALON IV.
 2. Przepisy bezpiecze?stwa przy u?ytkowaniu robota.
 3. Zasady operowania robotem w ró?nych warunkach terenowych.
 4. Podstawowe zasady operowania robotem w ramach wykonywania zada? bojowych.
 5. Podstawowe zasady i procedury post?powania podczas rozpoznania terenu w ?rodowisku zagro?ony dzia?aniem IED.
 6. Zasady obs?ugi codziennej i miesi?cznej robota TALON IV.


Wyrzutnik pirotechniczny RE 70 M3

 1. Budowa i zasady eksploatacji RE 70 M3.
 2. Przepisy bezpiecze?stwa przy u?ytkowaniu wyrzutnika.
 3. Przygotowanie wyrzutnika do strza?u w ró?nej konfiguracji.
 4. Podstawowe zasady taktycznego u?ycia, doboru pocisku w zale?no?ci od rodzaju celu.
 5. Taktyka neutralizacji IED (teoria, praktyka).
 6. U?ycie RE 70 M3, w konfiguracji zdalnej (monta? na s?dzeniu zrobotyzowanym)*.
 7. Taktyka neutralizacji IED (teoria, praktyka) w konfiguracji robot, wyrzutnik*.
 8. Zasady obs?ugi RE 70 M3.


* dla zamawiaj?cego posiadaj?cego na wyposa?eniu urz?dzenia zrobotyzowane

Zestawy hakowo-linowe

 1. Budowa i zasady eksploatacji, przeznaczenie i wykorzystanie elementów sk?adowych zestawów hakowo-linowych.
 2. Filozofia u?ycia i przepisy bezpiecze?stwa przy u?ytkowaniu zestawów.
 3. Podstawowe zasady wykorzystania zestawów podczas rozpoznania (budynki, pojazdy, teren otwarty).
 4. Podstawowe zasady przygotowania i wykorzystania zestawów hakowo-linowych przy rozpoznaniu i neutralizacji przedmiotów niebezpiecznych (UXO, IED, inne przedmioty niebezpieczne podejrzane o wyst?powanie materia?ów wybuchowych).


Przeno?ne urz?dzenia rentgenowskie XR-200 (i podobne) stosowane do rozpoznania przedmiotów niebezpiecznych

 1. Budowa, zasady eksploatacji, przepisy bezpiecze?stwa urz?dze? rentgenowskich.
 2. Podstawowe zasady przygotowania do pracy.
 3. Wykonywanie zdj?? ma?o i du?o formatowych w ró?nych wariantach (teoria i praktyka).
 4. Nauka umiej?tno?ci czytania obrazu (rozpoznawanie elementów niebezpiecznych).


Kombinezony przeciwwybuchowe typu lekkiego i ci??kiego

 1. Budowa i zasady eksploatacji kombinezonu.
 2. Przepisy bezpiecze?stwa przy u?ytkowaniu kombinezonu.
 3. Przygotowanie kombinezonu do pracy (ubieranie, rozbieranie operatora) w wersji podstawowej i NBC.
 4. Zasady obs?ugi kombinezonu.


GEORADAR A/N-PSS 14 HSTAMIDS

 1. Cykl pracy HSTAMIDS.
 2. Przygotowanie HSTAMIDS do pracy. 
 3. Wykonanie obs?ugi HSTAMIDS na poziomie operatora. 
 4. Wykorzystanie systemu sterownia oraz wska?ników pracy sytemu. 
 5. Zastosowanie technik przeszukiwania HSTAMIDS.
 6. Kalibracja HSTAMIDS.
 7. Zastosowanie technik wykorzystania ?ladów przy pracy z HSTAMIDS.


ZAGADNIENIA Z BLOKÓW TEMATCZNYCH DO WYBORU W RAMACH POTRZEB ZAMAWIAJ?CEGO

Kurs doskonal?cy w zakresie rozpoznania przedmiotów wybuchowych
i niebezpiecznych w ró?nym otoczeniu (EOR)
Kurs przeznaczony jest dla ?o?nierzy przewidzianych do pe?nienia s?u?by w pododdzia?ach rozpoznania (EOR), pododdzia?ach rozminowania (EOD) zespo?ów EOD.
Celem kursu jest: przygotowanie ?o?nierzy do prowadzenia rozpoznania przedmiotów niebezpiecznych w ró?nym otoczeniu. 

 1. Zasady funkcjonowania  pododdzia?ów rozpoznania (EOR).
 2. Organizacja, przeznaczenie pododdzia?ów rozpoznania (EOR) oraz wspó?praca z pododdzia?ami rozminowania (EOD/IEDD).
 3. Budowa, przeznaczenie i obs?uga podstawowego sprz?tu b?d?cego na wyposa?eniu pododdzia?ów rozpoznania (EOR). 
 4. Charakterystyka przedmiotów wybuchowych i ?rodków zapalaj?cych.
 5. Charakterystyka przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
 6. Przepisy bezpiecze?stwa obowi?zuj?ce podczas rozpoznania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 
 7. Rozpoznanie elementów sk?adowych improwizowanych urz?dze? wybuchowych (IED). Rozpoznanie amunicji chemicznej. 
 8. Walka elektroniczna (ECM). 
 9. Cechy demaskuj?ce obecno?? przedmiotu niebezpiecznego na powierzchni gruntu lub w gruncie.
 10. Rozpoznanie terenu za pomoc? wykrywaczy metali. 
 11. Procedury C-IED. 
 12. Rozpoznanie terenu i obiektów z wykorzystaniem sprz?tu pododdzia?ów rozpoznania (EOR). 
 13. Post?powanie z osobami podejrzanymi. 
 14. Rozpoznanie pojazdów pod wzgl?dem wyst?powania materia?ów wybuchowych i niebezpiecznych. 
 15. Rozpoznanie budynków pod wzgl?dem wyst?powania materia?ów wybuchowych i niebezpiecznych. 
Kurs doskonal?cy w zakresie rozminowania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w ró?nym otoczeniu (CMD-EOD)

Kurs przeznaczony jest dla ?o?nierzy przewidzianych do pe?nienia s?u?by w pododdzia?ach rozpoznanie (EOR), pododdzia?ach rozminowania (EOD) zespo?ów EOD. 
Celem kursu jest: przygotowanie ?o?nierzy do prowadzenia neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w ró?nym otoczeniu. Ponadto, przygotowanie ?o?nierzy pododdzia?ów rozminowania (EOD) do neutralizacji improwizowanych urz?dze? wybuchowych (IED).

 1. Zasady funkcjonowania  pododdzia?ów rozminowania (EOD).
 2. Organizacja, przeznaczenie pododdzia?ów rozminowania (EOD) oraz wspó?praca z pododdzia?ami rozpoznania (EOR).
 3. Podstawowy sprz?t pododdzia?ów rozminowania.
 4. Budowa, przeznaczenie i obs?uga podstawowego sprz?tu b?d?cego na wyposa?eniu pododdzia?ów rozminowania (EOD).
 5. Przepisy bezpiecze?stwa obowi?zuj?cych podczas rozminowania z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
 6. Charakterystyka przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w tym: min przeciwpancernych, min przeciwpiechotnych, amunicji strzeleckiej, granatów, amunicji mo?dzierzowej, dzia?owej, amunicji rakietowej, bomb lotniczych, zasobników i amunicji kasetowej.
 7. U?ycie ?adunków materia?u wybuchowego specjalnego przeznaczenia.
 8. Techniki podejmowania i neutralizacji niewybuchów i niewypa?ów (UXO).
 9. Techniki podejmowania i neutralizacji niewybuchów i niewypa?ów amunicji chemicznej (NBC UXO).
 10. Praktyczne dzia?anie pododdzia?u rozminowania (EOD) w zdarzeniu z u?yciem improwizowanego urz?dzenia wybuchowego (IED).
 11. Zasady prowadzenia dokumentacji  ewidencyjno - sprawozdawczej pododdzia?u rozminowania (EOD).
Kurs doskonal?cy ?o?nierzy pododdzia?ów rozminowania (IEDD)
Celem kursu jest: przygotowanie ?o?nierzy do prowadzenia neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w ró?nym otoczeniu. Ponadto, przygotowanie ?o?nierzy pododdzia?ów rozminowania (EOD) do neutralizacji improwizowanych urz?dze? wybuchowych (IED).

Podstaw? do zakwalifikowania ?o?nierza na w/w kurs jest uko?czenie kursu pododdzia?ów rozminowania (CMD-EOD).
 

 1. Zasady funkcjonowania  pododdzia?ów neutralizacji improwizowanych urz?dze? wybuchowych (IEDD).
 2. Organizacja, przeznaczenie pododdzia?ów neutralizacji (IEDD) oraz wspó?praca z pododdzia?ami rozpoznania (EOR).
 3. Budowa, przeznaczenie i obs?uga sprz?tu pododdzia?ów przeznaczonych do neutralizacji improwizowanych urz?dze? wybuchowych (IED).
 4. Budowa, przeznaczenie i obs?uga bezodrzutowego dzia?ka do niszczenia zapalników i neutralizacji ?adunków wybuchowych.
 5. Budowa, przeznaczenie i obs?uga generatora i skanera promieniowania rentgenowskiego.
 6. Technika i taktyka u?ycia zrobotyzowanego urz?dzenia do neutralizacji improwizowanych urz?dze? wybuchowych (Robot).
 7. Aktualne tendencje rozwoju urz?dze? IED oraz taktyka i technika ich u?ycia.
 8. Przepisy bezpiecze?stwa obowi?zuj?ce podczas neutralizacji improwizowanych urz?dze? wybuchowych (IED).
 9. Taktyka i technika neutralizacji improwizowanych urz?dze? wybuchowych o dzia?aniu ze zw?ok? (TD).
 10. Taktyka i technika neutralizacji improwizowanych urz?dze? wybuchowych uruchamianych przez ofiar? (VO).
 11. Taktyka i technika neutralizacji kierowanych improwizowanych urz?dze? wybuchowych (CO).
Dzia?anie w terenie zurbanizowanym (CQB)

Podstawowy blok szkoleniowy

 1. Planowanie dzia?a? szturmowych, rozpoznanie obiektu, atak planowany, atak natychmiastowy. 
 2. Metody podej?cia i sposoby wej?cia do obiektu. 
 3. Budowa i organizacja zespo?u szturmowego.
 4. Komunikacja przy wykorzystaniu ??czno?ci, znaków r?cznych i podstawowego s?ownictwa szturmowego.
 5. Dobór sprz?tu szturmowego i osobistego w zale?no?ci od realizowanego zadania.
 6. Poruszanie si? po ci?gach komunikacyjnych:
  -  minimalizacja skutków na korytarzu, ??cznik na korytarzu (hall boss), dwie grupy szturmowe na korytarzu,
  -  jeden operator, dwóch operatorów, ca?y zespó? szturmowy na schodach. 
 7. Szturmowanie pomieszcze? otwartych i zamkni?tych.
 8. Metody wej?cia do pomieszcze? (dynamiczna i statyczna):
  -  hak, cross, metoda kombinowana, krojenie placka, 
  -  wykorzystanie lusterek, tarczy balistycznej i ??cznika.
 9. Procedury dzia?ania w pomieszczeniach („czesanie pomieszcze?”):
  -  szukam, ubezpieczam, przygotuj do wyj?cia. 
 10. Taktyka i technika interwencji. 
 11. Sytuacje awaryjne podczas dzia?a? na obiektach.


Zaj?cia dodatkowe

 1. Sposoby wej?cia do pomieszcze?:
  -  przy pomocy zespo?u toruj?cego (breaching),
  -  przy pomocy operatorów ze sprz?tem ci??kim (Mossberg, zestaw wywa?eniowy: m?ot, ?om, taran, rozpierak, pi?a), 
  -  alternatywne sposoby wej?cia: okna (drabiny, trapy, pojazd),
 2. Wykorzystanie sprz?tu wysoko?ciowego w taktyce AT : 
  -  podstawowy sprz?t wysoko?ciowy wykorzystywany przez operatora,
  -  budowa podstawowych stanowisk zjazdowych,
  -  wykorzystanie otworów okiennych przy zjazdach linowych,
  -  podstawowe techniki zjazdowe.

Zaawansowany blok szkoleniowy - zawiera wszystkie powy?sze zaj?cia wykorzystaniem ostrej amunicji oraz przedstawione poni?ej.
 
 1. Konwoje
  -  planowanie g?ównej trasy przejazdu oraz zapasowych,
  -  pojazdy w kolumnie konwojowej,
  -  zadania poszczególnych grup zabezpieczaj?cych konwój,
  -  odpieranie ataku na konwój,
  -  ubezpieczenie konwojowe,
  -  dobór sprz?tu i wyposa?enia podczas konwoju ukierunkowanego,
  -  sposoby wyj?cia kawalkady konwojowej z zasadzki,
  -  sposoby wyj?cia z zasadzki ustawionej na pojedynczy pojazd,
  -  ewakuacja operatorów z pojazdu,
  -  taktyka i technika odpierania ataku przy u?yciu pojazdów opancerzonych,
  -  ewakuacja „obiektu” z auta do auta.

  Opcjonalnie:
  -  strzelanie z pojazdu w postoju i podczas ruchu,
  -  strzelanie statyczne i dynamiczne - ofensywne i defensywne w kierunku na zagro?enie, 
  -  poruszanie konwoju w warunkach o ma?ej widoczno?ci, 
  -  poruszanie si? autami ze zgaszonym ?wiat?em tylko na o?wietleniu taktycznym.
   
 2. Zatrzymywanie pojazdu
  -  zatrzymywanie pojazdu b?d?cego w ruchu,
  -  zatrzymywanie pojazdu przy u?yciu jednego lub dwóch pojazdów,
  -  szturm na pojazd zblokowany,
  -  szturm przy wykorzystaniu metody na worek, na „L”,
  -  szturm na pojazd przy wykorzystaniu sprz?tu ci??kiego,
  -  wyci?ganie z pojazdu niebezpiecznych przest?pców,
  -  zabezpieczenie pojazdu podczas szturmu,
  -  wykorzystanie ?rodków pozoracji podczas szturmu na pojazd.

  Opcjonalnie:
  -  wykorzystanie ?rodków pozoracji podczas szturmu na pojazd.
Personal Security Detail (PSD) - ochrona osobista w regionach wysokiego ryzyka

Szkolenie zosta?o podzielone na modu?y, które po??czone tworz? kompletny zakres wiedzy niezb?dny osobom odpowiedzialnym za ochron? osób (VIP) w regionach wysokiego ryzyka. Program zosta? przygotowany m.in. na bazie wytycznych The International Association of Personal Protection Agents i do?wiadczeniach jej cz?onków podczas realizacji dzia?a? ochronnych na Bliskim Wschodzie oraz w  Ameryce Po?udniowej.

 
Zakres szkolenia:
 1. Zadania i obowi?zki CPO.
 2. Przygotowanie do realizacji ochrony:
  • niezb?dne informacje na temat VIP-a,
  • niezb?dne informacje na temat miejsca realizacji dzia?a?,
  • analiza zagro?e?.
 3. Organizacja podró?y.
  • analiza tras, punkty newralgiczne, przygotowanie miejsc bezpiecznych.
 4. Dobór si? i ?rodków do realizacji zadania:
  • przygotowanie zespo?u ochronnego,
  • dobór niezb?dnego wyposa?enia,
  • dobór ?rodków transportu.
 5. Podstawy profilowania osób niebezpiecznych.
 6. Sposoby poruszania si? z VIP-em (szyki ochronne):
  • konwój pieszy,
  • konwój zmotoryzowany.
 7. Sposoby ewakuacji VIP-a.
 8. Reakcja na atak podczas konwoju pieszego i zmotoryzowanego:
  • atak z u?yciem broni palnej,
  • atak za pomoc? ?adunków wybuchowych,
  • atak kompleksowy.
 9. Zabezpieczenie sta?ego/d?ugotrwa?ego miejsca pobytu.
 10. Reakcja na atak w sta?ym/d?ugotrwa?ym miejscu pobytu.
Podstawy identyfikacji osób niebezpiecznych
Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do wykrywania osób niebezpiecznych oraz rozpoznawania sygna?ów ?wiadcz?cych o zbli?aj?cym si? ataku. Uczestnicy zaj?? zapoznaj? si? z podstawowymi reakcjami bezwarunkowymi, mow? cia?a (komunikacja niewerbalna) i psychologicznymi teoriami zachowa? agresywnych. Dowiaduj? si? jakie emocje towarzysz? napastnikowi przed, w trakcie (psychologia u?ycia broni) oraz tu? po dokonaniu ataku. Dzi?ki nabytej wiedzy mog? z du?ym prawdopodobie?stwem wytypowa? z t?umu osoby posiadaj?ce niebezpieczne przedmioty oraz planuj?ce zamach.

Szkolenie jest wr?cz priorytetowym zestawem wiedzy niezb?dnej wszystkim ?o?nierzom nara?onym na kontakt z osobami agresywnymi.
 
Zaj?cia zosta?y przygotowane zgodnie z wytycznymi USJFCOM Combat Observation and Decision-making in Irregular and Ambiguous Conflicts (CODIAC). Program opiera si? na do?wiadczeniach agentów DEA zdobytych podczas realizacji zada? specjalnych w USA, Meksyku oraz Iraku. 
Negocjacje kryzysowe - kontakt z osob? niebezpieczn?
Zaj?cia maj? na celu przygotowanie kursantów do bezpo?redniego kontaktu z osobami niebezpiecznymi w sytuacjach konfliktowych. Odpowiednie przeprowadzenie rozmowy pozwala cz?sto na rozwi?zanie sporu bez wdawania si? w konfrontacje si?ow?. Kursanci ucz? si? identyfikowania zaburze? osobowo?ci i chorób psychicznych, a nast?pnie metod post?powania ze zdiagnozowanymi typami sprawców. 
Szkolenie przygotowuje w zakresie aktywnego s?uchania oraz stabilizowania emocjonalnego. ?wiczenia praktyczne maj? na celu wyrobienie u kursantów w?a?ciwych nawyków podczas kontaktu z osob? agresywn?.
Szkolenia z psami
Wykorzystanie psów s?u?bowych do ochrony baz i obiektów.
Zagadnienia:
 1. Zapoznanie z organizacj? pracy przewodnika i psa podczas ochrony bazy przy bramie wjazdowej.
 2. Przeszukiwanie ?rodków transportu - ogólne zasady, organizacja pracy, ?rodki bezpiecze?stwa.
 3. Przeszukiwanie baga?y.
 4. Wyszukiwanie podejrzanych przedmiotów ukrytych w terenie.
 5. Rozpraszaj?ce t?a zapachowe.
 
Przeznaczenie, organizacja i charakter pracy psów s?u?bowych na misji.
Zagadnienia:
 1. Fizjologia psów i zagro?enia klimatyczne.
 2. Ró?nice kulturowe w krajach muzu?ma?skich.
 3. Zasady transportu psów s?u?bowych w rejon misji.
 4. Zasady przetrzymywania psów s?u?bowych w bazie wojskowej.
 5. Wyposa?enie psów s?u?bowych.
 6. Wykorzystanie psów w rejonie misji, organizacja pracy.
 
Wykorzystanie psów s?u?bowych w patrolach Temporary Check Point (TCP).
Zagadnienia:
 1. Ogólne zasady przewozu psów s?u?bowych podczas patrolu.
 2. Przeszukiwanie ?rodków transportu.
 3. Przeszukiwanie baga?y.
 4. Zasady sprawdzania osób z wykorzystaniem rzeczy osobistych podejrzanych osób.
 
Zasady pracy psów s?u?bowych podczas operacji Cordon & Search.
Zagadnienia:
 1. Organizacja pracy poszczególnych sekcji grupy przeszukuj?cej.
 2. Przeszukiwanie pomieszcze?.
 3. Przeszukiwanie terenu (podwórza, teren wokó? podejrzanych budynków, sady, winnice, itp.).
 4. Zagro?enia i ?rodki bezpiecze?stwa podczas pracy przewodnika z psem.
 
Oswajanie psów ze strza?ami i detonacjami podczas pracy przy wykorzystaniu ?rodków pozoracji pola walki.
Zagadnienia:
 1. ?wiczenia z tresury ogólnej z u?yciem ?rodków pozoracji pola walki w tle.
 2. ?wiczenia praktyczne wyszukiwania MW, amunicji  i broni z u?yciem ?rodków pozoracji pola walki w tle:
 • przeszukiwanie terenu;
 • przeszukiwanie ?rodków transportu;
 • przeszukiwanie baga?y.
 
Pierwsza pomoc w nag?ych wypadkach.
Zagadnienia:
 1. Resuscytacja przy zatrzymaniu funkcji ?yciowych psa.
 2. Udar cieplny, objawy i pierwsza pomoc.
 3. Powstrzymywanie krwawienia.
 4. Z?amania – zasady unieruchamiania uszkodzonych ko?czyn.
 
Szkolenie strzeleckie

Wyszkolenie strzeleckie obejmuje strzelanie dynamiczne i sytuacyjne na trzech poziomach zaawansowania. Zaj?cia prowadzone s? na dowolnych modelach broni, wskazanych przez zamawiaj?cego. Strzelania prowadzimy z broni w?asnej oraz z broni zleceniodawcy.
W trakcie szkole? uczymy kursantów prawid?owej obs?ugi broni, usuwania zaci?? oraz w?a?ciwych postaw strzeleckich i wszelkich aspektów zwi?zanych z bezpieczn? obs?ug? broni.
Program zaj?? jest indywidualnie ustalany z zamawiaj?cym. Przygotowujemy konspekty szkoleniowe zgodne z wytycznymi MON lub MSW.
Szkolenie prowadz? instruktorzy wywodz?cy si? z jednostek specjalnych wojska (GROM, JWK) lub policji (SPAP).

Szkolenie snajperskie
 1. Bro? - budowa / sk?adanie / rozk?adanie, typy amunicji i jej mo?liwo?ci – balistyka.
 2. Urz?dzenia optyczne – dostosowanie.
 3. Praca na radiu – procedury.
 4. Obserwacja – stanowisko obserwacyjne, zasady jego doboru i sposoby wykonania.
 5. Nawigacja.
 6. Gromadzenie informacji – identyfikacja rozpoznawanie wyposa?enia, mundurów i cech charakterystycznych dla danych grup.
 7. Przestrzeliwanie broni – zasady.
 8. Wp?yw warunków pogodowych na celno??.
 9. Kamufla? snajpera.
 10. Przygotowanie do zadania / misji.
Opieka nad rannym w warunkach dzia?a? taktycznych
Kurs ma na celu przygotowa? uczestników do udzielania pierwszej pomocy na polu walki i jest realizowany wed?ug najnowszych wytycznych TCCC. Zaj?cia prowadz? certyfikowani instruktorzy ameryka?skiej organizacji National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT): paramedyk zespo?u bojowego „A” Jednostki Wojskowej GROM oraz czynny wyk?adowca Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Znacz?c? cz??? programu stanowi? ?wiczenia praktyczne podczas których trenowana jest zarówno technika jak i taktyka.
 
 1. Omówienie TCCC -  zasady post?powania. 
 2. Przypomnienie BLSu.
 3. Opatrunki i zaopatrywanie ran:
  • banda?owanie ran, 
  • opatrunki uciskowe, 
  • pakowanie ran, 
  • rany szyj  i pachy, 
  • CATy - zasady u?ycia i trening zak?adania, opaski kombinowane,
  • rany klatki piersiowej - uszczelnianie ran opatrunkami fabrycznymi typu ,,SAM” z zaworkami i bez oraz opatrunkami kombinowanymi,
  • opatrunki chemiczne - rodzaje, sposoby dzia?ania i zasady ich u?ycia,
  • post?powanie z poparzonymi,
  • usztywnianie z?ama?. 
 4. ?wiczenia sytuacyjne - rozpoznanie poszkodowanego i zaopatrywanie. 
Prowadzenie rozpoznania oraz wykrywania przedmiotów i substancji niebezpiecznych przy u?yciu ?rodków technicznych
Prowadzenie rozpoznania oraz wykrywania przedmiotów i substancji niebezpiecznych przy u?yciu ?rodków technicznych.
 
G?ównym celem szkolenia:
 • nabycie umiej?tno?ci prowadzenia rozpoznania przy u?yciu mobilnych robotów taktycznych, urz?dze? do identyfikacji substancji niebezpiecznych, przeno?nych urz?dze? rentgenowskich, w szczególno?ci prawid?owej interpretacji obrazów oraz rozpoznawania zagro?e? - przedmiotów niebezpiecznych, broni i urz?dze? wybuchowych;
 • umiej?tno?? obs?ugi mobilnych urz?dze? do prowadzenia rozpoznania (urz?dze? rentgenowskich oraz wykrywaczy metali, a tak?e znajomo?? przepisów BHP podczas u?ytkowania urz?dze? wytwarzaj?cych promieniowanie X, taktycznych robotów miotanych). Szkolenie realizowane jest w systemie stacjonarnym.
 
Sprz?t oraz materia?y dydaktyczne:
 • przeno?ne urz?dzenie RTG do kontroli baga?u,
 • r?czne wykrywacze metali,
 • zestaw atrap urz?dze? i materia?ów wybuchowych,
 • zestawy baga?y, 
 • atrapy broni palnej oraz broni bia?ej,
 • taktyczne roboty miotane.
Dzia?anie w terenie niezurbanizowanym - "Zielona taktyka"
Szkolenie ma na celu przygotowanie kursantów do prowadzenia dzia?a? poza terenem zurbanizowanym. Podstawowymi zadaniami w ramach „zielonej taktyki” s?: patrolowanie, obserwacja, zasadzka, rajd. W odniesieniu do zada? operacji specjalnych szkolenie obejmuje wszystkie g?ówne elementy, ale najbardziej skupia si? na rozpoznaniu specjalnym oraz wsparciu militarnym. 
 
Zagadnienia:
 1. Charakterystyka terenu niezurbanizowanego.
 2. Wyposa?enie indywidualne.
 3. Maskowanie.
 4. Wyposa?enie zespo?owe pod k?tem rodzaju zadania.
 5. Poruszanie si? w terenie.
 6. Nawigacja z wykorzystaniem podstawowego wyposa?enia w dzie? i w nocy.
 7. Komunikacja w zespole.
 8. Marsz ubezpieczony.
 9. Wykonywanie tropów myl?cych.
 10. Reakcja na kontakt.
 11. Zak?adanie bazy.
 12. Posterunki obserwacyjne.
 13. Patrolowanie.
 14. Zasadzki.