Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa

Celem GPG jest kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem biznesowym. Nie tylko zapewniamy ochronę ale również począwszy od działań doradczych, poprzez dochodzenia wewnętrzne czy weryfikację partnerów biznesowych, skutecznie wspieramy naszych klientów wiedzą i doświadczeniem zdobytym przez lata pracy w rządowym oraz prywatnym sektorze bezpieczeństwa.

Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół ekspertów pomagających w zakresie:

 • tworzenia niezbędnej dokumentacji, procedur, instrukcji, polityk lub dostosowywania istniejących dokumentów do obowiązujących regulacji prawnych i standardów – compliance,
 • weryfikacji partnerów biznesowych,
 • przeprowadzenia wewnętrznego dochodzenia po wystąpieniu niebezpiecznego dla organizacji zdarzenia,
 • organizacji bezpiecznych podróży,
 • analizie zagrożeń oraz weryfikacji poziomu bezpieczeństwa,
 • selekcji personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo,
 • doboru wyposażenia oraz indywidualnych środków ochrony,
 • organizacji działań ochronnych poza granicami Polski.

Niezależny koordynator

Oferujemy Państwu innowacyjne rozwiązanie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem – niezależnego koordynatora ochrony (NKO). Nasz specjalista, a w niezbędnych przypadkach cały zespół ekspertów, zapewni wsparcie w zakresie kreowania bezpiecznego środowiska pracy.

Koordynator udzieli pomocy przy doborze sił i środków niezbędnych do zabezpieczenia Państwa biznesu. Przygotuje niezbędną dokumentację ochronną a także przeprowadzi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. Będzie asystował przy znalezieniu właściwego wykonawcy, a następnie sprawował nadzór nad realizację usługi, raportując wszelkie spostrzeżenia. W przypadku wystąpienia incydentów naruszających bezpieczeństwo, przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.

Zalety oferowanej usługi:

 • Niezależna ocena stanu bezpieczeństwa – usługa ma na celu realne zabezpieczenie interesów klienta.
 • Podniesienie stanu bezpieczeństwa i jakości usług ochrony – zapewnia to profesjonalna organizacja zadań oraz fachowy nadzór nad ich realizacją.
 • Wsparcie zespołu specjalistów – w zależności od wykonywanego zadania, odpowiada za nie osoba specjalizująca się w danym zakresie.
 • Redukcja kosztów i efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy – płatność jest realizowana za wykonaną usługę, a nie gotowość do pracy.
 • Wysoka jakość usług – serwis realizowany przez doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych ekspertów
 • Większa stabilność opieki nad powierzonym majątkiem i funkcjami organizacyjnymi firmy – uniezależnienie się od ograniczeń standardowego czasu pracy oraz absencji pracowniczej.

Dokumentacja ochronna

Nieustannie zmieniające się regulacje prawne oraz wprowadzane nowe standardy wymuszają stałą kontrolę i aktualizację stosowanej dokumentacji. Nasi eksperci analizują istniejącą dokumentację i potrzeby organizacji, a następnie wskazuję nieprawidłowości oraz proponują odpowiednie zmiany.

Oferujemy:

 • weryfikację zgodności planu ochrony / bezpieczeństwa, procedur i instrukcji ze stanem faktycznym, obowiązującymi standardami oraz regulacjami prawnymi (m.in. ustawą o ochronie osób i mienia, ustawą antyterrorystyczna, RODO, ADR i innymi) – compliance;
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji, planów, procedur bezpieczeństwa i instrukcji oraz wdrożenie ich zapisów w życie;
 • tworzenie lub wszechstronne doradztwo przy samodzielnym tworzeniu polityki bezpieczeństwa.

Audyt bezpieczeństwa

Oferujemy naszym klientom weryfikacje ich systemu bezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie audytu. W ten sposób możemy się dowiedzieć czy dotychczas stosowane rozwiązania spełniają swoją rolę i jeśli to niezbędne, zaproponować adekwatne środki naprawcze.

Zakres usługi obejmuje m.in.:

 • analizę faktycznych i potencjalnych zagrożeń,
 • ocenę poziomu istniejących zabezpieczeń,
 • ocenę funkcjonujących rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych,
 • ocenę współdziałania poszczególnych elementów ochrony,
 • analizę dokumentacji ochronnej,
 • przeprowadzenie testów penetracyjnych,
 • propozycje działań mających na celu wyeliminowanie lub minimalizację stwierdzonych zagrożeń.

Celem przeprowadzenia audytu jest:

 • weryfikacja zastosowanych środków ochronnych
 • uzyskanie obiektywnego i rzeczywistego obrazu bezpieczeństwa organizacji
 • dostosowanie systemu do obowiązujących regulacji prawnych oraz standardów
 • podniesienie operacyjnej odporności organizacji na zdarzenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • podniesienie poziomu świadomości pracowników z zakresu bezpieczeństwa.

INFOSEC – bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji (InfoSec), to zestaw narzędzi i procedur zabezpieczeń, których zadaniem jest  ochrona informacji przedsiębiorstwa przed nadużyciami, nieautoryzowanym dostępem, zakłóceniami lub zniszczeniem.

Naszym klientom oferujemy:

 • usługi ekspertów pełniących funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych do klauzuli TAJNE, NATO SECRET, SECRET UE / EU SECRET
 • pomoc i doradztwo w tworzeniu kancelarii tajnych krajowych i międzynarodowych
 • prowadzenie szkoleń podstawowych i uzupełniających z zakresu ochrony informacji niejawnych krajowych i zagranicznych
 • prowadzenie analiz i audytów
 • przygotowanie dokumentacji dla systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne do klauzuli TAJNE włącznie (krajowe, EU, NATO)
 • ochrona obiektów i pomieszczeń związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych
 • opracowywanie kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego zgodnie z obowiązującymi przepisami raz doradztwo w zakresie utrzymania posiadanych świadectw bezpieczeństwa przemysłowego