TCCC (Tactical Combat Casualty Care) jest szkoleniem z zakresu opieki przedszpitalnej pola walki, obejmujące teorię oraz praktykę działania w sytuacji ratowania życia w warunkach ekstremalnych. Kurs został opracowany na podstawie wytycznych Komitetu TCCC (Committee on Tactical Casualty Care – CoTCCC).

Zakres tematyczny wykracza poza cywilne szkolenie z pierwszej pomocy i koncentruje się na zagadnieniach związanych z najczęściej występującymi na polu walki urazami i obrażeniami. Szczególny nacisk został położony na obowiązującą w ratownictwie pola walki procedurę MARCHE będącą schematem postępowania oraz ustalania priorytetów podczas udzielania pierwszej pomocy i oczekiwania na przybycie ewakuacji medycznej.